Rooms Katholieke Basisschool Op Weg

Eggerlaan 8 5476 KL Vorstenbosch

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Weg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan het einde van de basisschoolloopbaan wordt de kennis van elke leerling gemeten met behulp van een Eindtoets. Op Weg gebruikt hiervoor Route 8. Deze adaptieve Eindtoets berekent aan de hand van het aantal goed gemaakte opgaven een zogenaamde standaardscore; een standaardscore voor iedere leerling afzonderlijk, maar ook een standaardscore voor de school. Met deze gestandaardiseerde scores zijn we in staat om scores met elkaar te vergelijken.

NB: In schooljaar 2017-2018 zijn we overgestapt van de Cito Eindtoets naar Route 8. De scores zijn alleen vergelijkbaar met de opbrengsten die passend zijn voor scholen met een vergelijkbare populatie leerlingen en niet met voorgaande jaren.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden over de hele school toetsen afgenomen die op een studiedag uitgebreid worden besproken en geanalyseerd onder leiding van de intern begeleider. Hierbij maken we gebruik van landelijk genormeerde Cito toetsen (methode onafhankelijk) vanaf eind groep 2.Deze toetsen geven inzicht in de ontwikkeling van het kind, maar kunnen ook inzicht geven in het functioneren van de school is het van belang andere accenten te leggen in ons onderwijs, komen alle aspecten wel aan bod in onze methodes?Wij kijken naar de ontwikkeling van de leerlingen, maar ook naar de ontwikkeling van de school om de begeleiding van de leerlingen in hun ontwikkeling te optimaliseren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven