Rooms Katholieke Basisschool Op Weg

Eggerlaan 8 5476 KL Vorstenbosch

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Weg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan het einde van de basisschoolloopbaan wordt de kennis van elke leerling gemeten met behulp van een Eindtoets. Op Weg gebruikt hiervoor Route 8. Deze adaptieve Eindtoets berekent aan de hand van het aantal goed gemaakte opgaven een zogenaamde standaardscore; een standaardscore voor iedere leerling afzonderlijk, maar ook een standaardscore voor de school. Met deze gestandaardiseerde scores zijn we in staat om scores met elkaar te vergelijken.

NB: In schooljaar 2017-2018 zijn we overgestapt van de Cito Eindtoets naar Route 8. De scores zijn alleen vergelijkbaar met de opbrengsten die passend zijn voor scholen met een vergelijkbare populatie leerlingen en niet met voorgaande jaren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden over de hele school toetsen afgenomen die op een studiedag uitgebreid worden besproken en geanalyseerd onder leiding van de intern begeleider. Hierbij maken we gebruik van landelijk genormeerde Cito toetsen (methode onafhankelijk) vanaf eind groep 2. Deze toetsen geven inzicht in de ontwikkeling van het kind, maar kunnen ook inzicht geven in het functioneren van de school. Wij kijken naar de ontwikkeling van de leerlingen, maar ook naar de ontwikkeling van de school om de begeleiding van de leerlingen in hun ontwikkeling te optimaliseren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies voortgezet onderwijs groep 7 en 8

In groep 8 krijgen alle leerlingen een schooladvies. Dit advies bepaalt op welk niveau een leerling zich mag inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. De basisschool baseert het schooladvies op toetsresultaten, de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag. Voor alle ouders van groep 7 en 8 is er, aan het begin van het schooljaar, een informatieavond over het traject van het schooladvies en de weg naar het voortgezet onderwijs. Het adviestraject begint in groep 7. 

Het adviestraject:

Tijdens de laatste ouderavond van groep 7 worden er gesprekken gevoerd over het pré-advies. Eind januari wordt er in groep 8 aan leerlingen en ouders een voorlopig schooladvies gegeven. Alle leerlingen van groep 8 maken begin februari de doorstroomtoets. Indien een leerling de doorstroomtoets beter maakt dan verwacht, moet de school het advies heroverwegen. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.  Indien er een heroverweging plaatsvindt ontvangen leerlingen en ouders uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies. 

Doorstroomtoets

Met ingang van schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets vervangen voor de doorstroomtoets. De doorstroomtoets vindt plaats in februari en geeft leerlingen een gelijke kans om zich eind maart aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeur, die het best past bij hun niveau. De uitslagen van de doorstroomtoets zullen in de schoolgids van schooljaar 2024-2025 voor het eerst zichtbaar zijn. Bij ons op school nemen we de doorstroomtoets van Route 8 af. Route 8 is een digitale, adaptieve toets en bestaat uit de wettelijk verplichte onderdelen Leesvaardigheid, Taalverzorging en Rekenen. Deze deeltoetsen bepalen samen de eindscore en toetsadvies. De toets is compact, om de leerlingen niet onnodig te belasten. Daarnaast kan ook het onderdeel ‘Wie ben ik?’ en/of ‘Wat wil ik?’ afgenomen worden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.route8.nl. De rapportage ontvangt u via school. Daarop worden de resultaten van de onderdelen, het schoolniveau en de behaalde referentieniveaus weergegeven.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school is er verantwoordelijk voor dat ieder kind die zorg krijgt die nodig is. Primair zorgt de leerkracht voor haar/zijn groep en is verantwoordelijk voor het leerproces binnen de groep en het nauwkeurig volgen en stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. De leerkracht staat hierin niet alleen: zij/hij kan een beroep doen op de kennis en vaardigheden van collega’s, zowel van andere leerkrachten, remedial teachers, intern begeleider als ook van de directie. Gezamenlijk draagt het hele team bij aan het systeem van zorg voor alle kinderen van de school. Voor alle duidelijkheid: onze zorg betreft alle kinderen van de school en niet alleen de kinderen die extra zorg nodig hebben.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Socialisatie
  • (Zelf)vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven