De Dorpsschool

Kerkstraat 17 a 7251 BC Vorden

Schoolfoto van De Dorpsschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2017-2018 zijn we overgestapt op Route 8; een door de onderwijsinspectie genormeerde Eindtoets.

Route 8 is een adaptieve toets; de toets schakelt automatisch op en af in moeilijkheidsgraad, afhankelijk van het aantal goede en foute antwoorden. Zo kan een kind nooit worden onder- of overvraagd. 

Wat opvalt is dat de resultaten op de Eindtoets, zowel bij Cito als bij Route 8, fluctueren. Het ene jaar behalen we een ruim tot zeer ruime voldoende, het andere jaar een onvoldoende. De onderwijsinspectie erkent op haar site dat de resultaten op kleine scholen vaak onder druk staan, doordat minder kinderen meetellen in het gemiddelde. In een jaar waarin meer kinderen een praktisch gerichte vorm van onderwijs scoren, zijn er minder kinderen om het gemiddelde op te halen. We streven ernaar uit elk kind het maximale te halen, passend bij het kind en zijn/haar ontwikkeling.

Jaarlijks worden de resultaten in een overleg tussen leerkrachten, de intern begeleider en de directeur geanalyseerd. Op basis van deze gegevens wordt een verbeterplan geschreven. Twee keer per jaar wordt dit plan geëvalueerd en wanneer nodig bijgesteld.

In 2019-2020 hebben we door het virus Covid19 geen Eindtoets groep 8 kunnen afnemen. Inspectie heeft uitgesproken dat we, in het schooljaar 2019-2020, op basis van de tussenresultaten en de gemiddeld tot bovengemiddelde uitstroomgegevens van de 8e groepers een voldoende hebben behaald.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door goed te observeren tijdens de lessen in de klas en daarnaast gebruik te maken van de gegevens die methode gebonden, niet-methode gebonden toetsen of observatie-instrumenten ons geven, krijgen wij inzicht in de ontwikkeling van het kind.

De leerlingen van groep 1 en 2 volgen we o.a in hun ontwikkeling met de methode en registratie van Onderbouwd. Voor groep 3 t/m 8 gebruiken wij diverse toetsen van het CITO- Leerling volgsysteem (januari/februari en mei/juni) en een enkele andere niet-methode gebonden toets. De gegevens houden wij bij in het digitale leerlingendossier in Parnassys. Een aantal keren per jaar toetsen we dan ook alle leerlingen uit deze groepen met deze landelijk genormeerde toetsen op de volgende onderdelen:   

  • Drie minuten toets - lezen (groep 3 t/m 6);
  • AVI – lezen (groep 3 t/m 8);
  • Begrijpend luisteren (groep 3 en 4);
  • Begrijpend lezen (groep 5 t/m 8);
  • Spelling (groep 3 t/m 8);
  • Rekenen/wiskunde (groep 3 t/m 8)
  • Rekenen tempotest (groep 3 t/m 8)   

Op sociaal emotioneel gebied maken we gebruik van het volgsysteem van de Kanjertraining. In verband met de privacy verstrekken we geen groepsoverzichten aan ouders of derden. De resultaten van de toetsing kunnen niet alleen gevolgen hebben voor de aanpak van het individuele kind maar ook voor de werkwijze in de klas. Een andere wijze van aanbieden bijvoorbeeld of zelfs de aanschaf van een geheel nieuwe methode. Ook kan de toets zelf als weinig zinvol worden ervaren en daardoor overbodig blijken te zijn. Het geheel van toetsen zoals dat nu bestaat, is voor ons dan ook zeker geen vaststaand gegeven. Het toetsrooster zal daarom jaarlijks worden aangepast. In groep 8 wordt er sinds het schooljaar 2017-2018 gebruik gemaakt van de eindtoets route 8. Dit is een adaptieve digitale eindtoets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2019 de onderwijsinspecteur, dhr. A. Reijnen, een bezoek aan de Dorpsschool voor een beknopt onderzoek m.b.t. het didactisch handelen in relatie tot onze ambities. Dhr. Reijnen concludeerde dat het onderwijs op de bekeken punten in orde is. Hij heeft een rustige school ervaren, waarin een prettige sfeer hangt. 

Het laatste uitgebreide schoolbezoek door de onderwijsinspecteur dateert van 2012. In dat jaar kregen we het basistoezicht, welke vergeleken kan worden met een voldoende oordeel.

Terug naar boven