De Dorpsschool

Kerkstraat 17 a 7251 BC Vorden

Schoolfoto van De Dorpsschool

Het team

Toelichting van de school

De Dorpsschool heeft een relatief jong, enthousiast en ambitieus team. 

Er is veel extra ondersteuning in de vorm van een onderwijsassistent (wtf 0,8 = 4 dagen p/w) en een leraarondersteuner (wtf 0,9 = 4,5 dagen p/w). Beide medewerkers zijn ook opgeleid om een groep kinderen te begeleiden en worden niet alleen ingezet om individuele kinderen te helpen. Naast hun groepsvaardigheden zijn ze ook didactisch competent. Dat betekent dat zij de door ons gebruikte methoden kennen en kunnen toepassen in de onderwijspraktijk. Door de keuze voor het inzetten van een onderwijsassistent en leraarondersteuner is een enkele groep soms wat groter, maar we kunnen onze onderwijskwaliteit in een rustige en veilige schoolomgeving waarborgen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht, bijvoorbeeld door ziekte, wordt een vervangingsaanvraag gedaan bij de IJsselpool. Dit is de invalpool van Stichting IJsselgraaf, ons bestuur. Als deze vervangingspool geen vervangers meer heeft, dan proberen we intern een oplossing te vinden, b.v. door het inzetten van een onderwijsassistent/leraarondersteuner of door een groep te verdelen. In het uiterste geval wordt een groep, naar huis gestuurd. Dit doen we alleen na contact met de ouders. Kinderen die niet opgevangen kunnen worden, mogen natuurlijk op school blijven.

Bij het inzetten van vervanging, anders dan personeel uit de IJsselpool, houden we ons aan de regels van het ministerie van onderwijs. Deze staan beschreven in de 'Handreiking lerarentekort Primair Onderwijs'.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering

Voor de formatie van groepen zijn we afhankelijk van het aantal aanmeldingen per jaar. Het leerlingaantal van De Dorpsschool is in de afgelopen drie jaar, ondanks teruglopende prognosegegevens van de gemeente Bronckhorst, redelijk stabiel gebleven.

In het schooljaar 2020-2021 werken we met 4 groepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. We streven er zoveel mogelijk naar om een aantal jaar dezelfde leerkracht(en) voor een groep te behouden. We vinden dit belangrijk omdat de leerkrachten de leerstof en de leerlingen zo beter leren kennen en daardoor het beste uit ieder kind kunnen halen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 wordt veel aandacht gegeven aan de sociaal-emotionele-, de motorische ontwikkeling en aan voorwaarden om te leren lezen, rekenen en schrijven. De leerkracht maakt daarbij gebruik van de methode Lijn 3, de Kanjertraining en Onderbouwd. 

De kinderen van groep 1-2 en 3-4 zijn op vrijdagmiddag vrij. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs let erop dat kinderen voldoende uren onderwijs krijgen.

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7520 uur les krijgen, verdeeld over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3760 uur. De 240 uur die overblijven kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Dorpsschool biedt openbaar, passend daltononderwijs aan 104 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Alle kinderen zijn welkom op De Dorpsschool. Waar nodig passen we het onderwijs aan op de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouders zijn hier altijd nauw bij betrokken.

De Dorpsschool heeft een ambitieus team die gaat voor ieder kind!

In het Schoolondersteuningsprofiel van De Dorpsschool staat beschreven hoe we dat doen en waarin we ons als team ontwikkelen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven