De Dorpsschool

Kerkstraat 17 a 7251 BC Vorden

Schoolfoto van De Dorpsschool

Het team

Toelichting van de school

De Dorpsschool heeft een relatief jong, enthousiast en ambitieus team. 

Er is veel extra ondersteuning in de vorm van een onderwijsassistent (wtf 0,8 = 4 dagen p/w) en een leraarondersteuner (wtf 0,1 = 0,5 dagen p/w). Beide medewerkers zijn ook opgeleid om een groep kinderen te begeleiden en worden niet alleen ingezet om individuele kinderen te helpen. Naast hun groepsvaardigheden zijn ze ook didactisch competent. Dat betekent dat zij de door ons gebruikte methoden kennen en kunnen toepassen in de onderwijspraktijk. Door de keuze voor het inzetten van een onderwijsassistent en leraarondersteuner is een enkele groep soms wat groter, maar we kunnen onze onderwijskwaliteit in een rustige en veilige schoolomgeving waarborgen. 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 maakt onze school gebruik van de NPO-gelden die de overheid beschikbaar heeft gesteld. Om het team te ondersteunen in de ontwikkeling zetten we dit jaar een vakleerkracht bewegingsonderwijs en muziek in.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht, bijvoorbeeld door ziekte, wordt een vervangingsaanvraag gedaan bij de IJsselpool. Dit is de invalpool van Stichting IJsselgraaf, ons bestuur. Als deze vervangingspool geen vervangers meer heeft, dan proberen we intern een oplossing te vinden, b.v. door het inzetten van een onderwijsassistent/leraarondersteuner of door een groep te verdelen. In het uiterste geval wordt een groep, naar huis gestuurd. Dit doen we alleen na contact met de ouders. Kinderen die niet opgevangen kunnen worden, mogen natuurlijk op school blijven.

Bij het inzetten van vervanging, anders dan personeel uit de IJsselpool, houden we ons aan de regels van het ministerie van onderwijs. Deze staan beschreven in de 'Handreiking lerarentekort Primair Onderwijs'.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering

Voor de formatie van groepen zijn we afhankelijk van het aantal aanmeldingen per jaar. Het leerlingaantal van De Dorpsschool is in de afgelopen drie jaar, ondanks teruglopende prognosegegevens van de gemeente Bronckhorst, gegroeid.

In het schooljaar 2022-2023 werken we met 5 groepen: 1-2, 3, 4-5,6-7 en 8. We streven er zoveel mogelijk naar om een aantal jaar dezelfde leerkracht(en) voor een groep te behouden. We vinden dit belangrijk omdat de leerkrachten de leerstof en de leerlingen zo beter leren kennen en daardoor het beste uit ieder kind kunnen halen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 wordt veel aandacht gegeven aan de sociaal-emotionele-, de motorische ontwikkeling en aan voorwaarden om te leren lezen, rekenen en schrijven. De leerkracht maakt daarbij gebruik van de methode Lijn 3, de Kanjertraining en Onderbouwd. 

De kinderen van groep 1-2 en 3-4 zijn op vrijdagmiddag vrij. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs let erop dat kinderen voldoende uren onderwijs krijgen.

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7520 uur les krijgen, verdeeld over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3760 uur. De 240 uur die overblijven kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Dorpsschool biedt openbaar, passend daltononderwijs aan 111 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Alle kinderen zijn welkom op De Dorpsschool. Waar nodig passen we het onderwijs aan op de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouders zijn hier altijd nauw bij betrokken.

De Dorpsschool heeft een ambitieus team die gaat voor ieder kind!

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP toegevoegd als bijlage) van De Dorpsschool staat beschreven hoe we dat doen en waarin we ons als team ontwikkelen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de Dorpsschool vinden we het belangrijk dat een kind mag zijn wie hij/zij is. Dit betekent dat we goed kijken wat een kind nodig heeft en waar het mogelijk extra ondersteuning behoeft. Daar waar expertise binnen het team niet aanwezig is, mag je verwachten dat we ons best zullen doen om expertise binnen de school te halen, zodat het kind een passende plek heeft binnen onze school. Soms ervaren we echter grenzen binnen onze basisondersteuning. We zullen dan samen in gesprek gaan welk passend aanbod een kind nodig heeft en hoe/waar dit gerealiseerd kan worden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen de Dorpsschool is speel-/leergroep Ot en Sien gevestigd, als onderdeel van kinderopvang Avonturijn. De peuteropvang biedt uw peuter een goede voorbereiding op de basisschool. Vanuit de methode Startblokken gaan de leidsters van Avonturijn met de kinderen spelenderwijs op ontdekkingstocht. Iedere ochtend is Ot en Sien geopend van half negen tot half 1.

Avonturijn biedt ook voorschoolse- en buitenschoolse opvang aan binnen De Dorpsschool. De buitenschoolse opvang, genaamd Vesta, staat bekend om haar avonturen. Avonturijn is zeer actief en biedt spannende en uitdagende activiteiten aan waar uw kind zelf uit kan kiezen. Sporten, lekker vies worden buiten, schilderen, bakken? Het kan allemaal! Maar even lekker niets doen en je terugtrekken met een boek, kan natuurlijk ook. Op dit moment is de buitenschoolse opvang geopend op de maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. Voor verdere informatie kunt u altijd bij de pedagogische medewerkers terecht, of bij het hoofdkantoor van Avonturijn in Ruurlo (tel. 0573-760200) of bezoek eens de website: www.avonturijn.nl.

Als een VVE leerling op De Dorpsschool wordt aangemeld, overlegt de intern begeleider met de ouders, het personeel van de kinderopvang en de leerkracht van groep 1-2. Bekeken wordt welke ondersteuningsbehoefte het kind heeft en wat De Dorpsschool daarin kan bieden. Waar het aanbod niet toereikend is, wordt, in overleg met alle partijen, gezocht naar een passende oplossing, zodat het kind vanaf 4 jaar succesvol kan starten.

Terug naar boven