De Wheemschool

Frans Halsstraat 111 3781 EV Voorthuizen

  • 'Durf te leven, hou van het leven! Durf blij te zijn.'
  • 'Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen.'
  • 'it takes a village to raise a child….'
(Er is een gemeenschap nodig om een kind op te laten groeien)

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen hebben een mooi resultaat gehaald. Het komt overeen met de adviezen die aan de leerlingen voor het voortgezet onderwijs zijn gegeven. In 2019 hebben we besloten om over te stappen naar de IEP toets. Wij denken dat deze toets beter aansluit bij de kinderen. Dit is zeker het geval als ze minder talig zijn. Helaas hebben we door de Corona crisis de eindtoets in 2020 niet af kunnen nemen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De CITO tussen resultaten worden twee maal per jaar (februari en juni)  geanalyseerd op:
Bestuursniveau (schooljaar, leerjaar en cohort);
Schoolniveau (schooljaar, leerjaar en cohort);
Groepsniveau; 
Individueel niveau.
De directie is verantwoordelijk voor analyse op bestuursniveau. Het MT draagt verantwoording voor de analyse op schoolniveau. Groepsleerkrachten analyseren samen met de IB-er en de specialisten de resultaten op groepsniveau. De leerkrachten stellen doelen met de leerlingen op basis van de resultaten op individueel niveau en maken daarvoor (in overleg met een specialist) handelingsplannen.
Op de scholingsdagen worden de resultaten op alle niveaus met elkaar gedeeld en besproken.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het begin van het schooljaar wordt aan ouders op de informatieavond uitgelegd hoe het jaar in groep 8 ongeveer zal verlopen en wordt informatie gegeven over het vervolgonderwijs. In de periode november t/m januari krijgen ouders en leerlingen gelegenheid de open dagen van de vervolgscholen te bezoeken. Er is regelmatig contact tussen de vervolgscholen en de groepsleerkrachten van groep 8. Eind groep 7 wordt het voorlopig VO-schooladvies besproken. Eind januari/begin februari zijn de ouder-kind-gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt samen met kind en ouders het definitieve VO-schooladvies vastgesteld. Dit advies wordt gebaseerd op de bevindingen en toetsgegevens van groep 6, 7 en 8. Aspecten als werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, inzicht en huiswerk zijn daarnaast belangrijk. Na deze gesprekken worden de leerlingen aangemeld bij de vervolgscholen. Vanuit onze school haan de meeste kinderen naar de Meerwaarde en het Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2017 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek op De Wheemschool uitgevoerd. In dit rapport wordt aangegeven dat we ons als een school ontwikkelen waar kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt en dat geadviseerd wordt op deze wijze door te gaan. We zijn blij met de erkenning dat er een positief en prettige sfeer op De Wheemschool is conform onze kernwaarden: Toegewijd, Verbonden en Ontspannen. Dit vertaalt zich in de beoordeling 'goed' op de aspecten schoolklimaat en kwaliteitscultuur.

In 2018 hebben wij op bestuursniveau inspectie bezoek gehad. Als kleine Stichting zijn wij trots op de resultaten die we in 4 jaar tijd hebben neergezet. In 2014 zijn we gestart met het Raad van Toezicht model. Van de inspectie hebben we als uitdaging mee gekregen om nog diepere analyses te maken van de toetsen (kerngebied: Zicht op Ontwikkeling). Door hierin onze vaardigheden te vergroten, kunnen we nog beter de ontwikkeling van kinderen volgen en de juiste interventies inzetten. Op deze wijze werken we aan resultaten die passen bij onze onderwijspopulatie.

Terug naar boven