De Wheemschool

Frans Halsstraat 111 3781 EV Voorthuizen

  • 'Durf te leven, hou van het leven! Durf blij te zijn.'
  • 'Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen.'
  • 'it takes a village to raise a child….'
(Er is een gemeenschap nodig om een kind op te laten groeien)

Het team

Toelichting van de school

De Wheemschool kent een hecht en hardwerkend team. Ze zijn tevreden en waarderen de school met het cijfer 8,4. De sfeer geven ze zelfs een 9,9. De school groeit en we hebben de afgelopen 2 jaar 5 jonge leerkrachten aangenomen. Hierdoor komt de leeftijdsopbouw weer meer in evenwicht. Op De Wheemschool werken 5 mannelijke collega's.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is ons streven dat groepen niet meer dan twee leerkrachten hebben. Soms is een leerkracht door ziekte of door verlof afwezig. Soms is de leerkracht afwezig vanwege vervulling van een andere taak in de school. Als er vervanging voor een groep moet worden gezocht, wordt in de eerste plaats gekeken naar de duo-partner van een groepsleerkracht. Is de duo-partner niet beschikbaar, dan wordt een beroep gedaan op één van de andere parttimers. Lukt dit laatste niet, dan wordt een invaller gevraagd. De leerkracht zorgt ervoor dat een invalleerkracht op de hoogte wordt gesteld van taken en bijzonderheden. De leerlingen werken vanaf groep 3 met een weektaak en in de klassenmap staat voor iedere groep de weekplanning beschreven, zodat de invalleerkracht kan aansluiten bij de voorgaande dag. Is het niet mogelijk om vervanging te regelen, dan kunnen in het uiterste geval leerlingen naar huis worden gestuurd, hetgeen de laatste jaren weinig is voorgekomen.

Onder andere vanuit de HBO, MBO en het voortgezet onderwijs komen studenten praktijkervaring opdoen. De eindverantwoordelijkheid blijft in handen van de groepsleerkracht, ook wanneer de betreffende studenten zelfstandig voor een groep staan gedurende langere tijd. De stagiaires worden begeleid door één leerkracht, deze leerkracht is de ICO (Interne Coach Opleider) bij ons op school. Stagiaires kunnen, als ze voldoende capaciteiten hiervoor hebben, ook ingezet worden als vervanger.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Aanmelden

Graag laten wij onze school in werking zien en wij nodigen u dan ook van harte uit om een afspraak te maken. U kunt een afspraak maken met onze directeur, Gert de Vries of zijn vervanger Martijn de Groot. Zij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0342-471642. Ook onze onderbouwcoördinator Marlies van Hoorn laat u graag de school zien. Zij is onder hetzelfde telefoonnummer bereikbaar. Op onze website www.wheemschool.nl kunt u een aanmeldingsformulier vinden. Na inlevering en verwerking van het formulier ontvangt u een bevestiging. De leerkracht neemt contact met u op om een afspraken te maken voor een kennismakingsmoment. Ook bij aanmelding van uw kind voor een hoger leerjaar, maken we graag een afspraak om elkaar te leren kennen.   

Toelating van leerlingen

Toegelaten tot de school worden leerlingen vanaf 4 jaar, waarvan de ouders verklaard hebben de grondslag van de school te respecteren. De directie beslist gewoonlijk namens het bevoegd gezag (het bestuur) over de toelating van leerlingen. Leerlingen, komend van een speciale school voor basisonderwijs, die door een Permanente Commissie Leerlingenzorg naar een school voor basisonderwijs worden verwezen, kunnen toegelaten worden. Gehandicapte leerlingen zijn welkom, indien duidelijk is dat de school voldoende is toegerust om passende hulp aan de betreffende leerling te verlenen. Dit wordt vooraf onderzocht.

Schorsing en verwijdering van leerlingen  

Bij ernstig wangedrag van een leerling kan het voorkomen dat de directeur, in overleg met het bestuur, onmiddellijk moet optreden door de leerling tijdelijk te schorsen. Deze tijd moet worden benut om te zoeken naar een oplossing van het probleem. Ernstig wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn: mishandeling, diefstal of het herhaald negeren van een schoolregel. Verwijdering wordt toegepast bij ernstig wangedrag, zodanig dat het bestuur concludeert dat de relatie tussen school en leerling (ouders/verzorgers) onherstelbaar verstoord is. Een beslissing tot schorsing of verwijdering wordt uiteraard met uiterste zorgvuldigheid genomen. Het beleid voor toelating en verwijdering is vastgelegd in een document, dat op school in te zien is.

‘Jonge’ leerlingen
We vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt bij ons op school. Dit is een randvoorwaarde voor ieder kind om het beste uit zichzelf te halen en zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Onze ervaring is dat de meeste kinderen zich maximaal ontwikkelen bij ons op school als ze tenminste 2 jaar kleuteronderwijs hebben gevolgd. Kinderen die geboren zijn in augustus of september, zijn op school ‘jonge’ leerlingen, die soms (net) niet voldoen aan ons streven voor kinderen om ‘tenminste 2 jaar kleuteronderwijs’ te volgen. Bij de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 bespreken we, ook samen met u, onze afwegingen. Wij volgen de ontwikkeling van uw kind m.b.v. de kleuter leerlijnen. 

Groepsindelingen

De groepen worden elk jaar opnieuw zorgvuldig samengesteld. Het is niet vanzelfsprekend dat groepen jaarlijks in dezelfde samenstelling doorstromen. Soms is het beter om voor één of meerdere leerlingen een parallelgroep te kiezen. Ook kan een combinatiegroep noodzakelijk zijn. Bij het plaatsen van kinderen in een groep wordt zorgvuldig overlegd. De onderwijsbehoefte van uw kind en de aansluiting bij klasgenoten spelen daarbij een grote rol. Bij het plaatsen in een combinatiegroep kijken we ook naar de werkhouding van het kind, meer dan naar bijv. tempo of CITO-scores. Als u informatie over uw zoon of dochter heeft die van belang kan zijn bij de groepsindeling, horen wij dat graag! Uiteindelijk beslist de school over de plaatsing van uw kind.    


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijs algemeen

Elke groep heeft een lesrooster. Volgens dit lesrooster geven de leerkrachten onderwijs. Kleine afwijkingen zijn mogelijk. Wij dragen er zorg voor dat er voldoende tijd aan alle onderdelen van het onderwijs gegeven wordt. Hierbij zijn godsdienstonderwijs en de hoofdvakken, rekenen, Nederlandse taal en lezen, heel belangrijk. Aan deze vakken wordt vanaf groep 3 ruim de helft van de lestijd per week besteed. In de groepen 1 en 2 is dat ook zo, maar minder herkenbaar omdat de vakken geïntegreerd gegeven worden. In de groepen 1 t/m 8 wordt in het totaal 7520 uur lesgegeven. Groep 1 krijgt 21,25 uur en de groepen 2 t/m 4 krijgen 23,50 uur les per week. In de groepen 5 t/m 8 is dit 25,75 uur. Op onze school betekent dit in groep 1 ruim 800 uren en aan de groepen 2 t/m 4 ruim 900 uur onderwijs per schooljaar gegeven wordt. In de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen per jaar ongeveer 1000 uur.


Godsdienstonderwijs

Wij starten de dag met 15 minuten tutorlezen. Daarna zingen wij samen, wordt er gebeden is er drie keer per week een vertelling uit de Bijbel. Voor het vertellen van de Bijbelverhalen wordt een rooster gevolgd. Het klassengesprek, in de kring, is een belangrijk element in ons godsdienstonderwijs, omdat kinderen daardoor zichzelf kunnen leren kennen en hun plaats in Gods wereld leren innemen. De kinderen krijgen de gelegenheid om voorbede te vragen en leren ook zelf hardop bidden in een kringgebed. Ook wordt gewezen op de mogelijkheid om gebed te vragen door een briefje in het gebedskoffertje te doen. De gebedsgroep van onze school neemt deze (vaak anonieme) briefjes tweewekelijks mee. Elke week leren de kinderen een psalm, gezang of een lied. Het rooster daarvoor staat op de website en in de Wheemschool kalender. Daarnaast worden er veel andere christelijke liedjes gezongen 

Lezen

'Lijn 3` is de methode voor aanvankelijk lezen in groep 3. De ervaringen van leerkrachten die met Lijn 3 werken zijn heel positief. De toetsresultaten liggen boven het landelijk gemiddelde. De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12 haltes (12 thema’s). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze van alles over de wereld om hen heen. Door de aantrekkelijke materialen, de vele filmpjes en leuke teksten is leren lezen in groep 3 aantrekkelijk. Maar ook onder de motorkap van de bus biedt deze taal-leesmethode alles om kinderen maximaal te motiveren. Echt samen leren lezen bijvoorbeeld, acht leerdomeinen per thema, instructie op niveau en nog veel meer. Lijn 3 stimuleert, is efficiënt en doelgericht. Zo halen wij het beste uit ieder kind! Voor spelling maken we gebruik van de methode Staal. Aan de hand van toetsen (o.a.de DMT en AVI) wordt nagegaan op welk niveau uw kind leest. Vanaf groep 4 wordt een methode voor begrijpend lezen gebruikt: Nieuwsbegrip XL. Voor voortgezet technisch lezen wordt de methode Karakter gebruikt.

Taal

Vanaf groep 3 werken we met de taalmethode ‘Staal’. De methode is erop gericht om kinderen sterk te maken in taal en spelling. De kinderen vergaren eerst kennis, die ze vervolgens in een presentatie of publicatie toepassen. Staal is visueel, werkt met filmpje, verrassende thema’s, teksten en bronnen die komen uit het echte leven. Staal werkt met de spellingsmethodiek van José Schrave. Spelling en grammatica worden gecombineerd. We beschikken over een taal/leesspecialist die leerkrachten coacht en, daar waar nodig leerlingen extra ondersteunt.

Begrijpend lezen

Naast de lesstof uit bovenstaande methode maken we gebruik van actuele en aansprekende teksten van www.nieuwsbegrip.nl. Wekelijks wordt op verschillende niveaus een tekst aangeboden, waardoor kinderen verschillende leesstrategieën kunnen oefenen. Een jeugdjournaalfilmpje en de link naar de actualiteit maakt dat kinderen begrijpend lezen heel leuk vinden!

Voortgezet lezen

Van groep 4 werken we met de methode Karakter. Met deze methode leren de kinderen goed lezen en doen ze succes ervaringen op. Uitdaging voor ieder kind, een inspirerende pluslijn en een aparte leerlijn literatuureducatie en leesbevordering.

Schrijven

Hoewel wij leven in een digitaal tijdperk, waarin de computer uitgebreide mogelijkheden biedt, blijft de ontwikkeling van een goed handschrift belangrijk. Wij gebruiken daarvoor de methode: ‘Schrijven in de Basisschool’. We voeren geleidelijk de methode: “Klinkers” in. Met deze methode leren de kinderen het blokschrift toepassen.

Rekenen en wiskunde

Voor ons reken-wiskundeonderwijs werken we vanaf dit jaar met de nieuwste versie van de methode ‘De wereld in getallen’. Dit is een ‘realistische rekenmethode'. Dat wil zeggen dat door middel van probleemsituaties die voor kinderen herkenbaar zijn, leer- en denkprocessen op gang gebracht worden en vaardigheden toegepast worden. De methode is opgebouwd volgens de beproefde constructie oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Er is differentiatie op drie niveaus. Het rekenboek is een ‘omkeerboek’ waarin een gedeelte met lessen waarvoor instructie van de leerkracht nodig is en een gedeelte met weektaken staat. Goede rekenaars kunnen altijd verder met het pluswerkboek, zwakke rekenaars krijgen verlengde instructie met het bijwerkboek. Wij maken gebruik van de bijbehorende digibordsoftware en de oefensoftware voor de leerlingen om ook in de rekenles onderwijs op maat te kunnen geven. We beschikken over een rekenspecialist die leerkrachten coacht en, daar waar nodig, leerlingen extra ondersteunt.

Engels

Wij geven Engels in alle groepen. Wij gebruiken hiervoor de methode 'Take it Easy`. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs. We werken met deze methode in de bovenbouw groepsdoorbrekend, zodat de leerlingen werken op het niveau dat voor hen passend is. 

Wereldoriënterende vakken

Tijdens de lessen wereldoriëntatie wordt met de kinderen gesproken over allerlei zaken die met de wereld om ons heen te maken hebben. Daarbij leggen we —waar dat kan en logisch is— een link met ons christelijk wereldbeeld. Meestal gebeurt dit tijdens de lessen aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en verkeer. Soms gebeurt dit ook door middel van klassengesprekken, schooltelevisie, spreekbeurten, werkstukken e.d. In de groepen 1 t/m 4 worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur overigens geïntegreerd gegeven. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: 

Aardrijkskunde

In de groepen 3 en 4 wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Leefwereld’ (gecombineerd met natuuronderwijs). Vanaf groep 5 gebruiken wij de methode ‘Geobas’. 

Geschiedenis

Vanaf groep 5 wordt geschiedenis gegeven met behulp van de methode 'Speurtocht`.

Natuur en Techniek

In de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij de vernieuwde methode ‘Wijzer door de natuur’. 

Studievaardigheden

Voor het versterken van de studievaardigheden gebruiken wij in de groepen 7 en 8 'Blits`. Met het materiaal leren kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen, via de vier onderdelen van studievaardigheden.

Verkeer

Er wordt gewerkt met materiaal van Veilig Verkeer Nederland. De kinderen van groep 7 leggen in april of mei het verkeersexamen af en kunnen dan hun verkeersdiploma halen. 

Creatieve vakken

Expressie activiteiten  Hieronder rekenen we de vakgebieden tekenen, handvaardigheid, muzikale vorming en dramatische vorming. De leerlingen worden gestimuleerd om hun creatieve talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gevarieerde technieken, materialen, gereedschappen en instrumenten. Muziek en drama wordt gegeven aan de hand van een digitale methode. Per maand staat een creatief talent centraal. Zo komen alle talenten aan de orde en zijn kinderen betrokken en enthousiast tijdens de lessen.  

Cultuureducatie

Op school worden er voor iedere groep activiteiten georganiseerd, variërend van het bezoeken van een museum tot het bijwonen van een toneel- of theatervoorstelling. De bezoeken aan de verschillende musea of voorstellingen worden zover mogelijk gekoppeld aan een thema van bijvoorbeeld de Kinderboekenweek of een onderwerp waar in de klas over gewerkt wordt. Culturele activiteiten voor elke groep zijn door de cultuurcommissie beschreven in ons Beleidsplan Cultuur.  


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar er zijn ook kinderen die -om welke reden dan ook- meer ondersteuning nodig hebben. De leerkracht gaat dan in overleg met ouders, of andersom. Als de leerkracht geen oplossing ziet, gaat hij/zij in overleg met één van onze specialisten (rekenen, taal/lezen, gedrag en talenten/hoogbegaafdheid). Samen met de IB-er (is Intern Begeleider) kan ook gekeken worden naar extra externe ondersteuning. Het schoolbestuur werkt met 35 andere schoolbesturen in de regio samen in het primair samenwerkingsverband (SWV) Rijn en Gelderse Vallei. Hoe zij dit doen, staat in het ondersteuningsplan. Dit is te downloaden via www.swvrijnengeldersevallei.nl

Interne begeleiding
Onze school heeft twee IB-ers: Simone Meijerink en Martine Kuijt. Zij adopteren een groep, die ze door de jaren heen vast begeleiden. Op deze wijze kunnen zij de ontwikkeling van uw kind volgen. De IB-er is de spil in de ondersteuningsstructuur binnen de school en binnen het SWV. Concreet betekent dit dat ook de IB-er handelingsgericht werkt en leerkrachten handelingsgericht begeleidt. De IB-er heeft de rol van ‘casemanager’ en voert de regie over de juiste onderwijsondersteuning voor kinderen. Samen met de groepsleerkracht is het de taak om eventuele belemmeringen bij leerlingen tijdig te onderkennen en vervolgens een ondersteuningsarrangement op maat te arrangeren. Daarnaast regisseert en organiseert de IB-er de ondersteuning voor de kinderen.  Dit kan binnen de school door inzet van de specialisten (taal/lezen, rekenen, gedrag en talenten/hoogbegaafdheid) en of de Individuele Leerling Ondersteuner (ILO-er). De ILO-er begeleidt leerlingen individueel of in een klein groepje, meestal buiten de groep. Het gaat hierbij om zogenaamde lichte ondersteuning, die binnen de basisondersteuning valt. Indien nodig kan het Ondersteuningsteam van de school een belangrijke rol spelen. Zo’n Ondersteuningsteam bestaat uit minimaal de IB-er, en de leerkracht, en zo nodig aangevuld met de eigen specialist, schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige, de steunpuntcoördinator en/of de themaspecialist. De themaspecialist is iemand vanuit het SWV met een specifieke deskundigheid en ondersteunt als meer nodig is dan de basisondersteuning.

Hoogvliegers
Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben, is op school veel materiaal beschikbaar. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen extra opdrachten en doen de verdiepingsstof van de methodes. In overleg met het kind en ouders kan gewerkt worden met ‘plusklas’ materiaal (level-werk), passend bij de eigen interesses. Deze projecten worden ondersteund door onze specialist in samenspraak met de groepsleerkracht. We beschikken over een (hoog)begaafdheidsspecialist die de leerkrachten coacht en leerlingen begeleid met levelwerk.

De begeleiding bij overgang naar het voortgezet onderwijs

In het begin van het schooljaar wordt aan ouders op de informatieavond uitgelegd hoe het jaar in groep 8 ongeveer zal verlopen en wordt informatie gegeven over het vervolgonderwijs. In de periode november t/m januari krijgen ouders en leerlingen gelegenheid de open dagen van de vervolgscholen te bezoeken. Er is regelmatig contact tussen de vervolgscholen en de groepsleerkrachten van groep 8. Eind groep 7 wordt het voorlopig VO-schooladvies wordt besproken. Eind januari/begin februari zijn de ouder-kind-gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt samen met kind en ouders het definitieve VO-schooladvies vastgesteld. Dit advies wordt gebaseerd op de bevindingen en toetsgegevens van groep 6, 7 en 8. Aspecten als werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, inzicht en huiswerk zijn daarnaast belangrijk. Na deze gesprekken worden de leerlingen aangemeld bij de vervolgscholen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven