Kindcentrum Van den Bergh

Gerard Doustraat 125 3781 EJ Voorthuizen

Ouderbetrokkenheid hebben wij hoog in het vaandel staan. We 'ontmoeten' onze ouders op verschillende momenten in het jaar.

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Van Den Bergh is een school in het hart van Voorthuizen. Op Kindcentrum Van Den Bergh kun je spelen en bewegend leren op een uitdagend plein wat steeds groener wordt. Op Kindcentrum Van Den Bergh wordt gewerkt in jaargroepen (bij uitzondering in combinatie groepen) waarbinnen er veel tijd is voor instructies in kleine groepen en samenwerken. Kindcentrum Van Den Bergh is een warme school met een veilig klimaat waar veel aandacht is voor gedragsverwachtingen en positief gedrag wordt beloond. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke basisschool
  • Betrokken
  • Vertrouwen
  • Creativiteit
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school wordt bezocht door ongeveer 250 leerlingen. Leerlingen van de school wonen met name in Voorthuizen. De leerling spreiding is gemiddeld: de school heeft zowel leerlingen met een ontwikkelachterstand, als leerlingen met een ontwikkelvoorsprong. In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de leerlingen, de volgende aandachtspunten: Aandacht besteden aan het bieden van instructie op maat (met de methodiek Expliciete Directe Instructie) van de basisvaardigheden. Aandacht voor taalstimulering: accent op leesplezier, woordenschat en begrijpend lezen. Aandacht voor rekenen m.b.t. het automatiseren. Door blijven ontwikkelen van een doorgaande lijn in positieve manier van omgaan met gedrag (Kanjertraining) om een veilig en ondersteunend klimaat te handhaven op school. Ontwikkelen van een doorgaande lijn wat betreft de brede ontwikkeling (anders dan de schoolse vaardigheden). Denk aan de sociaal emotionele ontwikkeling, creatieve vakken, burgerschap en eigenaarschap.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers en om te zorgen voor een respectvolle, veilige schoolomgeving. 

Het Schoolveiligheidsplan, zoals die er nu ligt is een concept, die binnen de Stichting op diverse locaties in gebruik is. Wij zijn bezig met een locatiespecifiek veiligheidsplan, die we koppelen aan de kanjerregels. Het veiligheidsplan, zoals die nu beschreven is, is een leidraad, mogelijk hanteren we nog tijdelijk andere stappen. 

Terug naar boven