Basisschool de Vink

Kuyperbrink 12 2253 VX Voorschoten

Schoolfoto van Basisschool de Vink

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De leerlingen van de Vink maken de Cito-eindtoets al jaren achtereen beter dan de scholenvergelijkingsgroep.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Wij stemmen ons onderwijsaanbod op een systematische wijze af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen (handelingsgerichtwerken) en richten ons op het behalen van meetbare doelen en resultaten (opbrengstgericht werken). De kerndoelen van het SLO en de referentieniveaus voor taal en rekenen, zijn voor ons richtinggevend. Op de Vink volgen we de leerresultaten van onze leerlingen nauwlettend met behulp van een jaarlijks vastgestelde toetskalender. Voor de kleuters maken we gebruik van het OntwikkelingsVolgModel (OVM). Naast de cognitieve ontwikkeling (geletterdheid, gecijferdheid en wereldoriëntatie), wordt ook de ontwikkeling van het zelfbeeld en de emotionele ontwikkeling, de spraak- en taalontwikkeling, de ontwikkeling op motorisch en zintuiglijk gebied en het speel- en werkgedrag gevolgd. Als er twijfel bestaat of een kleuter het volgende schooljaar kan doorstromen naar groep 3 kunnen ook Cito-toetsen worden afgenomen.

In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de Cito-toetsresultaten en de resultaten van methodetoetsen. Twee keer per jaar worden Cito-leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen op het gebied van taal (spelling/taalverzorging en woordenschat), lezen (technisch en begrijpend lezen) en rekenen. We toetsen op niveau. Dat betekent dat sommige leerlingen een toets uit een later of eerder leerjaar maken zodat we een goed beeld krijgen van het functioneringsniveau van de leerling. Aan het einde van groep 8 nemen we de Centrale Eindtoets af.

De leerkrachten gebruiken de toetsresultaten om groepsoverzichten (met het onderwijsaanbod en de didactische aanpak) op te stellen en/of bij te stellen. Om goed zicht te krijgen op de resultaten van de school voert de IB’er minimaal één keer per jaar een schoolevaluatie uit.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven