Basisschool de Vink

Kuyperbrink 12 2253 VX Voorschoten

Schoolfoto van Basisschool de Vink

Het team

Toelichting van de school

 Het team van de Vink is evenwichtig en divers samengesteld in termen van leeftijd, geslacht, talent, levensbeschouwing/etniciteit en opleiding. 

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is, zoeken we een invalleerkracht. Dit kan een invaller uit onze invalpool zijn of een collega-leerkracht. Bij het zoeken naar vervanging handelen wij volgens de stappen die we hebben beschreven in ons protocol 'Vervanging leerkracht bij ziekte of verlof'. Dit protocol kunt u vinden op onze website www.basisschooldevink.nl

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de Vink willen we de brede ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren. Wij richten daarom in de groepen 1/2 een rijke leeromgeving in en stellen een beredeneerd onderwijsaanbod samen. Onze aanpak wordt gekenmerkt door:

• Ontwikkelingsgericht werken (OGO) vanuit een thematische aanpak met beweging, spel én ‘ontdekkend leren’ als basis voor activiteiten. 

• Handelings- en opbrengstgericht werken aan landelijke vastgestelde leerdoelen op alle ontwikkelingsgebieden (Stichting Leerplan Ontwikkeling). 

• Stimuleren van de persoonlijkheidsontwikkeling (het omgaan met emoties, een positief zelfbeeld en het aanleren van sociaal gedrag) en executieve functies (vergroten van zelfsturing en zelfregulatie door het aanleren van denk- en leerstrategieën).

Zo ontstaat inspirerend en betekenisvol onderwijs en wordt een stevige basis gelegd voor de verdere schoolcarrière en het goed kunnen functioneren in de maatschappij.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen wordt gedifferentieerd onderwijs gegeven op drie niveaus. De kerndoelen van het SLO en de referentieniveaus voor taal en rekenen zijn voor ons richtinggevend. Voor kinderen die meer aankunnen is er (vanaf groep 5) de plusgroep. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is er remedial teaching en leesondersteuning.

Wij hebben vakdocenten voor bewegingsonderwijs, muziek en drama. Daarnaast stimuleren wij de talentontwikkeling door het aanbieden van 'leerateliers' en 'doe- en ontdeklessen' voor de groepen 3 t/m 8. 

Vanaf groep 4 bezoeken de kinderen elk jaar een 'heilig huisje' van de wereldgodsdiensten.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Vink werken we handelingsgericht en opbrengstgericht. Dat betekent dat we, op basis van de verzamelde leeropbrengsten, planmatig en resultaatgericht werken aan het verhogen van de onderwijsresultaten van alle leerlingen. We stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. In het schoolondersteuningsprofiel leest u op welke wijze we dit doen, wie hierbij allemaal betrokken zijn en welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende professionals (binnen én buiten de school) hierbij hebben.

Op onze school is een ondersteuningsstructuur ingericht. De doelstelling van onze ondersteuningsstructuur is het op zodanige wijze ondersteunen van alle leerlingen dat de ontwikkeling van elk individueel kind op sociaal, emotioneel en cognitief gebied optimaal verloopt. Leerlingen hebben verschillende niveaus en onderwijsbehoeften. Op de Vink passen wij het onderwijs aan, aan de verschillen tussen leerlingen. Binnen de ondersteuningsstructuur onderscheiden we vijf niveaus. Onderdeel van onze ondersteuningsaanpak kan zijn:

  • observatie van de leerling door de IB’er;
  • een intern pedagogisch-didactisch onderzoek;
  • een gesprek tussen de leerling en de IB’er, de rekenspecialist of de dyslexiespecialist;
  • remedial teaching gericht op de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling;
  • deelname aan de Plusgroep;
  • een individueel handelingsplan of individuele leerlijn voor een specifiek leer- of ontwikkelingsgebied;
  • een begeleidingstraject of consultatie vanuit het ondersteuningsteam of het expertteam.

Wij werken hierbij intensief samen met externe deskundigen zoals de Ambulante Educatieve Dienst, OnderwijsAdvies, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Praktijk Vergne, KDC Voorschoten, Impuls Organisatie en Advies, Inzowijs, Praktijk Balans, Praktijk voor Logopedie Voorschoten, Ida praktijk voor speltherapie, Kinderpraktijk Voorschoten en Praktijk Lorentz. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven