Basisschool de Vink

Kuyperbrink 12 2253 VX Voorschoten

Schoolfoto van Basisschool de Vink

In het kort

Toelichting van de school

De Vink is een echte buurtschool. Onze school is voor iedereen toegankelijk, ongeacht levensbeschouwelijke of sociaal-culturele achtergrond. De school is een ontmoetingsplaats waar wij onze uiterste best doen om onze leerlingen goed voor te bereiden op het functioneren binnen een multiculturele samenleving. De onderwijsbehoeften van individuele leerlingen vormen het uitgangspunt voor ons pedagogisch en didactisch handelen. Wij bieden opbrengstgericht onderwijs aan dat is gericht op het ontwikkelen van talenten. Plezier in leren staat voorop. 

Wij bieden onze leerlingen een breed én diep onderwijsaanbod. Op de Vink is, voor hen die het nodig hebben, Remedial Teaching, NT2 lessen en taalondersteuning beschikbaar. Extra uitdagende lessen en projecten bieden wij aan in de Plusgroepen. Alle leerlingen nemen deel aan leerateliers en doe- en ontdeklessen gericht op talentontwikkeling. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan cultuur- en burgerschapsonderwijs.

Op de Vink heerst een fijne sfeer en veilig klimaat. Wij verzorgen Passend onderwijs vanuit zicht op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling. Onze leeropbrengsten zijn goed. 

Heeft u vragen of wilt u de school komen bekijken, dan bent u van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • (Zelf)ontplooiing
  • Eigenheid
  • Betrokkenheid
  • Respect en veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij streven een stabiele omvang van 220-250 leerlingen na. Op de Vink plaatsen wij maximaal 30 kinderen in een groep. Hiervan kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, maar slechts als de samenstelling van deze groep dat toestaat. Bij de plaatsing van 4-jarigen in de kleutergroepen houden wij rekening met de verdeling jongens-meisjes. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op basisschool de Vink geven we onderwijs in een veilige omgeving waarbinnen ieder kind de ruimte krijgt om in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau te leren. Een veilig gevoel is voor het welbevinden van ieder kind van het allergrootste belang. Alleen in een veilige omgeving zal een kind nieuwe uitdagingen aan durven gaan. Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Op de Vink stimuleren we daarom positief en veilig gedrag bij iedereen die bij onze school betrokken is (kinderen, medewerkers, ouders en partners). Zo ontstaat een positief en veilig schoolklimaat.   

Terug naar boven