Gevers Deynootschool

Burg Van der Haarplein 7 2251 CT Voorschoten

  • Schoolfoto van Gevers Deynootschool
  • Schoolfoto van Gevers Deynootschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2012 - 2013 hadden we een lagere Cito-score dan de jaren daarvoor. Dit was volgens de verwachting, gezien de gemiddelde scores van deze groep in de daarvoor gaande jaren en op de Cito Entree toets.

De Cito-scores van de Eindtoets liggen in de daarvoorgaande jaren boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

1. Overeenkomsten in onderwijsbehoeften 

De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke leerling uniek is, maar dat betekent niet dat elke leerling ook een eigen leerprogramma krijgt. We groeperen leerlingen op basis van overeenkomstige kenmerken en behoeften. Dat doen we om twee redenen; enerzijds is leren een sociaal proces, anderzijds weten we dat te geïndividualiseerd onderwijs een negatieve invloed heeft op de leer- en sociale opbrengsten. 

2. We redeneren van eind naar begin  Dit wil zeggen dat we voor onze schoolpopulatie hebben bepaald wat we daarmee willen bereiken. Het eindpunt is dan ook het startpunt voor de inrichting van ons onderwijsprogramma. Dit denken geldt ook op groepsniveau; we kijken eerst naar wat we willen bereiken en bepalen dan de passende aanpak om dat te gaan bereiken. 

3. We redeneren van School naar groep naar leerling  Het onderwijs continuüm is passend voor onze schoolbevolking. Daarna passen we het onderwijsaanbod nog verder aan op de groep. En tenslotte kijken we naar de leerling; moeten we het onderwijs voor hem/ haar nog verder worden aangepast? 

4. We gaan uit van respons op instructie  Dit betekent dat leraren goed kijken naar hoe een leerling reageert op het onderwijs dat hij krijgt. Als de respons onvoldoende is, dan gaan we het onderwijs verder intensiveren. Is de respons voldoende dan gaan we door met wat we deden of; we gaan het onderwijs verrijken. Hiermee garanderen we dat we het maximale uit de leerling halen. 

5. De middenmoot is het ankerpunt van de inrichting van ons onderwijsprogramma.   Dat is dan ook de kern van ons onderwijs continuüm. We noemen dit een continuüm omdat het bestaat uit tenminste drie zorgvuldig samengestelde onderwijsaanpakken, die op elkaar aansluiten; basis, talent en intensief. Soms is er nog een zeer intensieve aanpak. De drieslag in het aanbod komt tegemoet aan de onderwijsbehoeften van het merendeel van de leerlingen in de school.   6. We werken zoveel mogelijk vanuit het model van convergente differentiatie.   Dit betekent dat we met de hele groep leerlingen telkens aan een set doelen werken. Om dit te bereiken is er variatie in de aanpak. Convergente differentiatie biedt de meeste kansen op hoge opbrengsten, juist voor zwakke leerlingen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de groep als totaliteit aan te spreken, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren, sociaal en inhoudelijk. Alleen als het echt niet anders kan, gaan we over tot divergente differentiatie; leerlingen mogen dan langer over dezelfde stof doen.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De kernwaarden van de Gevers zijn; 

- sociale verbondenheid

- eigenaarschap

- samenwerkend leren

- gerichte ondersteuning

- doelgericht en betekenisvol leren

De school brengt de populatie ieder jaar opnieuw goed in kaart en speelt in op actuele veranderingen in de maatschappij. Ieder jaar monitoren we de sociale opbrengsten per jaargroep. Met leerlingen houden we ieder jaar meerdere keren een gericht kindgesprek. Leerlingen houden zelf ook een portfolio bij. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Positief sociaal klimaat
  • Conflicten vreedzaam oplossen
  • Omgaan met verschillen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven