Gevers Deynootschool

Burg Van der Haarplein 7 2251 CT Voorschoten

Schoolfoto van Gevers Deynootschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2012 - 2013 hadden we een lagere Cito-score dan de jaren daarvoor. Dit was volgens de verwachting, gezien de gemiddelde scores van deze groep in de daarvoor gaande jaren en op de Cito Entree toets.

De Cito-scores van de Eindtoets liggen in de daarvoorgaande jaren boven het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

1. Overeenkomsten in onderwijsbehoeften 

De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke leerling uniek is, maar dat betekent niet dat elke leerling ook een eigen leerprogramma krijgt. We groeperen leerlingen op basis van overeenkomstige kenmerken en behoeften. Dat doen we om twee redenen; enerzijds is leren een sociaal proces, anderzijds weten we dat te geïndividualiseerd onderwijs een negatieve invloed heeft op de leer- en sociale opbrengsten. 

2. We redeneren van eind naar begin  Dit wil zeggen dat we voor onze schoolpopulatie hebben bepaald wat we daarmee willen bereiken. Het eindpunt is dan ook het startpunt voor de inrichting van ons onderwijsprogramma. Dit denken geldt ook op groepsniveau; we kijken eerst naar wat we willen bereiken en bepalen dan de passende aanpak om dat te gaan bereiken. 

3. We redeneren van School naar groep naar leerling  Het onderwijs continuüm is passend voor onze schoolbevolking. Daarna passen we het onderwijsaanbod nog verder aan op de groep. En tenslotte kijken we naar de leerling; moeten we het onderwijs voor hem/ haar nog verder worden aangepast? 

4. We gaan uit van respons op instructie  Dit betekent dat leraren goed kijken naar hoe een leerling reageert op het onderwijs dat hij krijgt. Als de respons onvoldoende is, dan gaan we het onderwijs verder intensiveren. Is de respons voldoende dan gaan we door met wat we deden of; we gaan het onderwijs verrijken. Hiermee garanderen we dat we het maximale uit de leerling halen. 

5. De middenmoot is het ankerpunt van de inrichting van ons onderwijsprogramma.   Dat is dan ook de kern van ons onderwijs continuüm. We noemen dit een continuüm omdat het bestaat uit tenminste drie zorgvuldig samengestelde onderwijsaanpakken, die op elkaar aansluiten; basis, talent en intensief. Soms is er nog een zeer intensieve aanpak. De drieslag in het aanbod komt tegemoet aan de onderwijsbehoeften van het merendeel van de leerlingen in de school.   6. We werken zoveel mogelijk vanuit het model van convergente differentiatie.   Dit betekent dat we met de hele groep leerlingen telkens aan een set doelen werken. Om dit te bereiken is er variatie in de aanpak. Convergente differentiatie biedt de meeste kansen op hoge opbrengsten, juist voor zwakke leerlingen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de groep als totaliteit aan te spreken, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren, sociaal en inhoudelijk. Alleen als het echt niet anders kan, gaan we over tot divergente differentiatie; leerlingen mogen dan langer over dezelfde stof doen.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven