Openbare Basisschool De VOS

Multatulilaan 92 2251 ZM Voorschoten

 • Afsluiting van het schooljaar
 • Ook voor de allerjongsten is er educatieve software, die zelfstandig kan worden verwerkt.
 • Naast concreet ontwikkelingsmateriaal, behoort het touchscreen ook tot de leermiddelen.
 • Thema van het project:
Aarde, water, vuur en lucht
 • Thema van het project:
Aarde, water, vuur en lucht

Het team

Toelichting van de school

Op de VOS zijn de volgende specialisten aanwezig:

 • Bouwcoördinator
 • Rekenspecialist
 • Taalspecialist
 • Gedragsspecialist
 • ICT-coördinator
 • Engels-specialist

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wat gebeurt er als de leerkracht er niet is?

Bij ziekte van de leerkracht zorgt de directie voor vervanging. Uitgangspunt is dat we de vervanging intern regelen. Vanuit de leerkrachtondersteuning zal gekeken worden wie er wordt ingezet. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kijken we naar de beste oplossing die op dat moment mogelijk is. Afhankelijk van de situatie kiest de directie voor een van deze drie mogelijkheden:

 1. Er wordt gekeken naar de beschikbare leerkrachtinzet van die dag. Indien er geen leerkrachtinzet beschikbaar is, wordt een beroep gedaan op de inzet van de leraarondersteuners en de onderwijsassistent. Hier geldt dan een opendeurenbeleid.
 2. Een groep wordt verdeeld over andere groepen.
 3. Zittend personeel wordt gevraagd om extra te komen werken.

Als er geen leerkracht beschikbaar is, wordt een groep gevraagd om thuis te blijven. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat dit tot op heden niet is voorgekomen.

In principe worden de intern begeleiders en de schoolleiding niet als vervangers ingezet. Indien er geen leerkrachtinzet beschikbaar is om een groep te vervangen, wordt een beroep gedaan op de inzet van de leraarondersteuners en de onderwijsassistent.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de kleutergroepen zitten zowel de jongste als de oudste kleuters. De overige kinderen worden per leeftijdsgroep in diverse groepen ingedeeld. Dit wordt het leerstofjaarklassensysteem genoemd. Mocht blijken dat een leerling meer gebaat is met een plekje in een andere dan zijn of haar leeftijdsgroep, dan kan in samenspraak met de ouders/verzorgers worden besloten om deze leerling in een andere groep te plaatsen.

In het schooljaar 2023-2024 is er per groep meer dan 1 fte per week beschikbaar. Op deze manier is het mogelijk om voor de groep een effectieve manier van onderwijs te realiseren en om bij ziekte  de vervanging te organiseren. Dit levert een positieve bijdrage aan de doorlopende leerlijnen en de schoolontwikkeling.In de praktijk kan dit betekenen dat leerlingen een-op-een-begeleiding krijgen, er in kleine groepjes of groepsdoorbrekend wordt gewerkt of dat er twee leerkrachten in het lokaal zijn om leerlingen te begeleiden en hen van gerichte feedback te voorzien. Hoe de extra inzet precies vorm krijgt, hangt af van de onderwijsbehoefte van de groep en de leerlingen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande tabel is een indicatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is, via het bestuur, lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) regio Leiden. Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio Leiden zorgen wij ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Dat noemen wij ‘zorgplicht’. 

Ondersteuning binnen de basisschool

Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. Wij gaan daarbij uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van uw kind. Soms is er iets extra’s nodig om een kind verder te helpen. Als de leerkracht, of u als ouder, dat signaleert dan zal de leerkracht daarover met u in gesprek gaan. De leerkracht kan hierbij de hulp inroepen van de intern begeleiders.

Uitgebreide informatie over hoe wij de ondersteuning bij ons op school organiseren vindt u op onze website.

Het ondersteuningsteam

Soms is het voor de leerkracht, intern begeleider en u als ouder niet duidelijk welke ondersteuning gewenst is. In dat geval kan het ondersteuningsteam bij elkaar komen. Er wordt dan hulp ingeroepen van de onderwijsspecialist PPO regio Leiden en/of de jeugdconsulent. De onderwijsspecialist PPO regio Leiden kent de weg naar beschikbare ondersteuning in het onderwijs en de jeugdconsulent kent de weg naar opgroei- en opvoedondersteuning. Doel van het ondersteuningsteam is om te onderzoeken welke ondersteuning het beste past bij de behoeften van het kind en af te spreken hoe deze wordt uitgevoerd.

Ambulante Educatieve Dienst

De begeleider van de Ambulante Educatieve Dienst (AED) brengt de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart door gesprekken te voeren met de leerling, de leraar en de ouders en door observaties te doen. De begeleider coacht de leerkracht in het ondersteunen van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte en voert samen met de leraar en vaak ook de intern begeleider van de school gesprekken met ouders over de begeleiding van de leerling op school. De begeleider van de AED geeft hierbij de school en de ouders advies en begeleidt de school bij het opstellen van een passend plan of een ontwikkelingsperspectief.

Informatie over passend onderwijs en PPO regio Leiden

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze intern begeleiders en verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband: www.pporegioleiden.nl.

Via de Kennisbank op de site van PPO regio Leiden vindt u links naar de (speciale) scholen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband.

Andere sites:

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de samenwerking binnen de school verder uit te bouwen willen wij nog beter in staat zijn ons onderwijsaanbod goed op de behoeften van de leerlingen af te stemmen. Wij verwachten dat een sterkere samenwerking binnen de onderbouw en bovenbouw leidt tot meer ruimte om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te bedienen.

Wij maken onderscheid tussen verdiepend en verbredend onderwijs. Wij clusteren ondersteuning binnen de onderbouw en de bovenbouw. Komend schooljaar gaan we ons richten op meer planmatig handelen en het goed vastleggen van alle extra begeleiding die wij bieden. We willen ons verder ontwikkelen in de aansluiting van ons onderwijs op de behoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Als school gaan we ons de komende tijd extra richten op de 1S/2F doelen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Gemeente Voorschoten, de schoolbesturen, kinderopvang en peuterspeelzaal hebben afspraken gemaakt over extra aanbod m.b.t. het inlopen van achterstanden bij de peuters die starten met een achterstand. Uit onderzoek is gebleken dat voorschoolse educatie positief effect heeft op de ontwikkeling van jonge kinderen.

Er is een warme overdracht van de doelgroep peuters aan obs De VOS. Zo wordt in kaart gebracht welke kinderen een indicatie hebben voor Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) én of de kinderen voorschoolse educatie hebben gevolgd. Door deze warme overdracht stemmen wij het aanbod af op de behoefte van de kleuter. Door het volgen van de ontwikkeling in ‘Mijn kleutergroep’ krijgen wij inzicht of de leerling achterblijft, in de pas loopt of een voorsprong heeft.

Terug naar boven