Openbare Basisschool de Vos

Multatulilaan 92 2251 ZM Voorschoten

  • Afsluiting van het schooljaar
  • Ook voor de allerjongsten is er educatieve software, die zelfstandig kan worden verwerkt.
  • Naast concreet ontwikkelingsmateriaal, behoort het touchscreen ook tot de leermiddelen.
  • Thema van het project:
Aarde, water, vuur en lucht
  • Thema van het project:
Aarde, water, vuur en lucht

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de homepage van het SchoolVenster van openbare basisschool De VOS.

De kenmerken van deze openbaarheid zijn: pluriformiteit, emancipatie, tolerantie, algemene toegankelijkheid, respect voor jezelf en respect voor de ander.

Op onze school staat de ontwikkeling van het kind centraal. Wij streven voor elk kind naar een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces waarin kennis en vaardigheden verworven kunnen worden die het kind nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.

Op obs de VOS krijgt uw kind in een veilige omgeving onderwijs op maat, waarbinnen recht gedaan wordt aan de ontwikkeling, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van iedere individuele leerling. Een open communicatie tussen alle betrokkenen (ouders, leerlingen en leerkrachten) is hierbij noodzakelijk”.

Onze school heeft 2 locaties (Mutaltulilaan 92 en Ter Lips 1b). Op beide locaties zijn de groepen 1 t/m 8 gehuisvest.

Heeft u vragen of wilt u de school bekijken, dan bent u van harte welkom op:

Multatulilaan 92 (071-5610216) en Ter Lips 1b (071- 5614694)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het kind centraal
  • Open communicatie
  • Onderwijs op maat
  • Veilige (leer) omgeving
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren licht zal stijgen. Waarschijnlijk zal in 2016 het leerlingenaantal stabiel zijn. In de periode daarna zal een lichte daling zichtbaar zijn.

Het streven van onze school is maximaal 30 leerlingen per groep. Van dit aantal kan worden afgeweken, indien de actuele situatie daartoe aanleiding geeft. Zo kan bijvoorbeeld sprake zijn van een lager/hoger leerlingaantal in een enkele groep, als de samenstelling van de betreffende groep dat vereist/toestaat.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
426
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven