Openbare Basisschool De Achtbaan

Distelweg 56 2215 DZ Voorhout

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Achtbaan

Het team

Toelichting van de school

Het team maakt gebruik van elkaars kwaliteiten en helpt elkaar waar nodig. Het team leert van en met elkaar. Voor de leerling is de leerkracht een coach, die de leerling observeert, inspireert en stimuleert om de leerling zo de juiste richting op te sturen.

De school heeft een aantal vaste studiemomenten in het jaar. Deze zijn vastgelegd in de jaarplanning. Tijdens deze studiemomenten komen relevante thema’s aan bod en worden indien nodig experts uitgenodigd om verder op het onderwerp in te gaan. Stichting OBODB biedt haar onderwijsprofessionals verschillende scholingsmogelijkheden aan via haar eigen academie, de OBO-academie. De OBO-academie biedt uiteenlopende scholingsmogelijkheden, zowel vakinhoudelijk als op het gebied van vitaliteit, creativiteit en coaching, waarbij de medewerkers ook zelf suggesties voor scholing kunnen aandragen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Achtbaan is een grote school met meer dan 50 personeelsleden die hartstochtelijk betrokken zijn bij de school. Bij afwezigheid van een leerkracht wegens verlof of ziekte hebben we de afgelopen jaren bijna altijd collega's bereid gevonden invalwerkzaamheden te verrichten. In het hele onderwijs is vervanging een flink probleem. We zullen ook komend schooljaar altijd ons uiterste best doen om een afwezige leerkracht te vervangen. Lukt het ons niet een adequate oplossing te vinden, dan kan het voorkomen dat de kinderen een dag thuis zullen zijn. Dit gebeurt dan niet zomaar; ouders worden daarvan altijd, minimaal een dag van tevoren, op de hoogte gesteld.

Iedere dag bereidt de leerkracht de lessen voor in de dagmap. In deze map zijn ook plattegronden van de klas opgenomen met de namen en eventuele speciale behoeften van de kinderen. De invalleerkracht kan hierdoor goed toegerust aan het werk met de kinderen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Achtbaan worden de kinderen verdeeld in jaargroepen. Indien de leerlingaantallen daar echt aanleiding toegeven is er bij uitzondering een combinatiegroep. Een combinatiegroep wordt waar mogelijk extra ondersteund door leerkrachten en/of onderwijsassistenten.

Naast de groepsleerkrachten zijn er ook vakleerkrachten gymnastiek en muziek op school werkzaam. Daarnaast is ook een leerkracht om meer-en hoogbegaafde kinderen te ondersteunen.

In groep 5 genieten de kinderen van zwemonderwijs.

Enkele leerkrachten op school verzorgen de individuele ondersteuning van kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben.

Op De Achtbaan worden de aspecten van sociale veiligheid besproken binnen verschillende netwerken. Onze gesprekspartners zijn het bestuur, de scholen van stichting OBODB en het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek (swv-db.). Het swv-db bestaat uit meer dan zestig (basis)scholen en twaalf schoolbesturen in de regio Duin- en Bollenstreek. Samen maken de scholen afspraken om ervoor te zorgen dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en passend bij hen is. 

Samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek, Bonnikeplein 24-26, 2201 XA Noordwijk, Tel: 0252-431575 of info@swv-db.nl

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijdens taaktijd wordt van de vakgebieden taal-rekenen-lezen- schrijven- wereldoriëntatie en Engels de (schriftelijke)verwerking van de lesstof gedaan. Kinderen hebben hierdoor de mogelijkheid om binnen de gemaakte afspraken met leerlingen zelf hun werk te plannen en te maken. Ook biedt het kinderen de mogelijkheid  meer of minder tijd te besteden aan een vakgebied al naar gelang hun mogelijkheden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Achtbaan heeft een solide basisondersteuning. Door het Daltonsysteem en het goed ontwikkeld zijn van handelingsgericht werken is zij in staat om in een breed scala van onderwijsbehoeften van kinderen te voorzien. Speciale aandacht gaat in de school uit naar een aanbod voor leerlingen die onderwijsbehoeften hebben op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Verder gaat de aandacht van de school uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen die te maken hebben met gedrag.

De school geeft aan dat het samenwerkingsverband een beroep op haar kan doen voor de volgende specifieke of aanvullende onderwijsbehoeften van leerlingen:

? Kinderen die lichte aanvullende onderwijsbehoeften hebben op het gebied van rekenen, taal en gedrag.

? Kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging.

Jaarlijks vindt tussen de leerkrachten onderling een gesprek plaats om informatie door te geven aan de collega's van het volgende leerjaar. Bovendien bespreekt de IB'er meerdere malen per jaar het functioneren van iedere groep met de leerkracht(en) en directie. Ook worden leerlingen die extra aandacht nodig hebben, zorgvuldig besproken in maandelijkse leerlingbesprekingen. Daarin nemen de groepsleerkracht(en) en de IB-er de ontwikkeling en de prognose van het kind door. Is er behoefte aan meer deskundigheid, dan betrekken we die bij ons overleg. Zo denken externe deskundigen (zoals een schoolondersteuner, een schoolpsycholoog, een jeugd- en gezinswerker, een schoolarts, een leerplichtambtenaar, enz.) regelmatig met ons mee.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De leerkrachten en onderwijsondersteuners zijn continu in ontwikkeling. Om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in de toekomst nog beter te kunnen begeleiden volgen onze leerkrachten opleidingen via onze eigen OBO-academie. Daarnaast zijn er een aantal schoolbrede ontwikkelingen per 2023-2024.

Leerlingvolgsysteem IEP

Schooljaar 2023-2024 start De Achtbaan met het leerlingvolgsysteem van IEP. Afgelopen schooljaar is vorm van toetsen door twee groepen uitgeprobeerd. We vinden de visie van IEP beter passen bij de vijf kernwaarden van het Daltononderwijs. De persoonlijke groei van de leerling staat zowel bij IEP als in ons Daltononderwijs centraal. Daarnaast wordt er niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling gekeken maar ook naar de sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkeling. Met kindvriendelijke toetsen voor hoofd, hart én handen geeft het IEP LVS een compleet beeld: zo zetten we elke leerling in zijn kracht.

Letterster

Om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in de toekomst nog beter te kunnen begeleiden neemt De Achtbaan in 2023-2024 deel aan een onderzoek van het remediërende lees- en spellingsprogramma Letterster, de opvolger van BOUW!, voor de groepen 4 t/m 8. Naast de groepen die zijn geselecteerd voor het onderzoek kunnen we het programma inzetten voor leerlingen die zwak zijn in spelling en/of lezen.

Atlasklas

De Leo Kanner Onderwijsgroep, afdeling School zonder Muren, OBODB en Sophia Scholen hebben een samenwerking ontwikkeld, in de vorm van een Atlasklas. Het betreft leerlingen binnen het regulier onderwijs die ondanks de basisondersteuning vastlopen in de klas, waarbij leerlingen belemmeringen ervaren door hun gedrag en/of schoolse vaardigheden. Leerlingen die tijdelijk een meer gespecialiseerde aanpak/omgeving nodig lijken te hebben om vaardigheden aan te leren, om zich uiteindelijk te kunnen handhaven / ontwikkelen binnen het regulier onderwijs. Vanaf schooljaar 2023-2024 is de Atlasklas gevestigd in het clustergebouw, waar ook De Achtbaan is gevestigd en nemen leerlingen van De Achtbaan deel aan dit programma, waarbij zij 5 dagdelen per week onderwijs volgen in de Atlasklas. De andere dagdelen zijn zij aanwezig in hun eigen klas in de reguliere school. Alle leerlingen in de Atlas klas krijgen een persoonlijk maatwerk programma gebaseerd op hun doelen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samenwerking met kinderopvang Partou

De Achtbaan heeft goed contact met Kindervang Partou in Voorhout en is betrokken bij VVE- project (vroeg- en voorschoolse educatie) van de gemeente Teijlingen. Dit betekent dat we samenwerken met de peuterspeelzalen in de buurt van onze school. Deze samenwerking vindt plaats in de vorm van een overdracht van de peuters die wij bij ons op school mogen verwelkomen. Er is 1 teamlid aanspreekpunt voor de kinderopvang en peuterspeelzalen. Ze creëert ruimte voor initiatieven om de samenwerking te versterken. De samenwerking zou in de toekomst uit moeten groeien naar een vorm waarin een regelmatig overleg bestaat over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze ambities voor wat betreft de relatie voorschool/vroegschool zijn:

1 We beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod
2 Het pedagogisch handelen is op elkaar afgestemd
3 De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd
4 Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht
5 De kwaliteitszorg richt zich (ook) op VVE
6 We beschikken over gezamenlijk (gericht) ouderbeleid 

Terug naar boven