Openbare Basisschool De Achtbaan

Distelweg 56 2215 DZ Voorhout

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Achtbaan

Het team

Toelichting van de school

Er is weinig tot geen verloop van personeelsleden. Er is gericht aannamebeleid om te komen tot een goed evenwicht in ervaring en leeftijdsopbouw van personeelsleden. Op obs de Achtbaan zijn in vergelijking met het landelijk gemiddelde relatief veel mannelijke personeelsleden werkzaam.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Achtbaan is een grote school met meer dan 50 personeelsleden die hartstochtelijk betrokken zijn bij de school. Bij afwezigheid van een leerkracht wegens verlof of ziekte hebben we de afgelopen jaren steeds collega's bereid gevonden invalwerkzaamheden te doen. Groepen zijn nog nooit naar huis gestuurd.

Iedere dag bereidt de leerkracht de lessen voor in de dagmap. In deze map zijn ook plattegronden van de klas opgenomen met de namen van de kinderen. Ook de wachtwoorden om de benodigde digitale lessen in te zetten staan hierin vermeld. De invalleerkracht kan hierdoor goed toegerust aan het werk met de kinderen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In principe worden de kinderen verdeeld in jaargroepen. Indien de leerlingaantallen daar echt aanleiding toegeven is er bij uitzondering een combinatiegroep. Een combinatiegroep wordt extra ondersteund door leerkrachten en/of onderwijsassistenten.

Naast de groepsleerkrachten zijn er ook nog vakleerkrachten gymnastiek, handvaardigheid en muziek op school werkzaam. Daarnaast is ook een leerkracht speciaal opgeleid om meer-en hoogbegaafde kinderen te ondersteunen.

In groep 5 genieten de kinderen van zwemonderwijs.

Enkele leerkrachten op school verzorgen de individuele ondersteuning van kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben.

Vanuit het dienstencentrum vormingsonderwijs worden vakleerkrachten godsdienstig vormingsonderwijs en humanistische vormingsonderwijs ingezet in de groepen 6-7 en 8.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijdens taaktijd wordt van de vakgebieden taal-rekenen-lezen- schrijven- wereldoriëntatie en Engels de (schriftelijke)verwerking van de lesstof gedaan. Kinderen hebben hierdoor de mogelijkheid binnen kaders hun werk zelf te plannen en te maken. Ook biedt het kinderen de mogelijkheid  meer of minder tijd te besteden aan een vakgebied al naar gelang hun mogelijkheden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Achtbaan heeft een solide basisondersteuning. Door het Daltonsysteem en het goede ontwikkeld zijn van handelingsgericht werken is zij in staat om in een breed scala van onderwijsbehoeften van kinderen te voorzien. Speciale aandacht gaat in de school uit naar een aanbod voor leerlingen die onderwijsbehoeften hebben op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Daarnaast beschouwt de school zichzelf door haar onderwijssysteem in lichte mate geschikt voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben op het gebied van werkhouding. Verder gaat de aandacht van de school uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen die te maken hebben met gedrag.

De school geeft aan dat het samenwerkingsverband een beroep op haar kan doen voor de volgende specifieke of aanvullende onderwijsbehoeften van leerlingen:

? Kinderen die lichte aanvullende onderwijsbehoeften hebben op het gebied van rekenen, taal en gedrag.

? Kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school, peuterschool de 3 kernen. We gebruiken daarbij Peuterplein/Kleuterplein en SIL.

Onze school is betrokken bij VVE- project (vroeg- en voorschoolse educatie) van de gemeente Teijlingen. Dit betekent dat we samenwerken met de peuterspeelzalen in de buurt van onze school. De samenwerking zou in de toekomst uit moeten groeien naar een vorm waarin een regelmatig overleg bestaat over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Tot nu toe is er alleen met instemming van ouders sprake van een warme overdracht. Het betreft dan over het algemeen leerlingen over wie extra zorg bestaat. Onze ambities voor wat betreft de relatie voorschool/vroegschool zijn:

1 We beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod
2 Het pedagogisch handelen is op elkaar afgestemd
3 De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd
4 Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht
5 De kwaliteitszorg richt zich (ook) op VVE
6 We beschikken over gezamenlijk (gericht) ouderbeleid 

Terug naar boven