Openbare Basisschool De Achtbaan

Distelweg 56 2215 DZ Voorhout

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Achtbaan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van openbare basisschool de Achtbaan in Voorhout.

De Achtbaan is een openbare basisschool met drie locaties verspreid over Voorhout. De locatie Distelweg ligt in de wijk Oosthout. De locatie Beukenrode ligt bij het station tussen het dorpscentrum en de nieuwbouwwijk Componistenbuurt. De locatie cluster ligt in de wijk Hoogh Teylingen  aan de Pieter van Slingerlandstraat. Op alle drie de locaties wordt onderwijs verzorgd op basis van de principes van het daltononderwijs.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van onze school.  De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • verantwoordelijkheid
  • samenwerking
  • effectiviteit
  • zelfstandigheid
  • reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de beginjaren van de school was er in Voorhout sprake van veel woningbouw. Het aantal leerlingen van de school steeg in die jaren explosief. Na deze periode daalde het aantal leerlingen van de school naar het huidige niveau. Het aantal leerlingen van locatie Cluster neemt in de onderbouwgroepen weer sterk toe. Dit valt samen met de nieuwbouw die plaatsvindt in de wijken rondom deze locatie.

De laatste jaren is er een toename van het aantal nieuwkomers, voornamelijk op de locatie Beukenrode. Deze kinderen zijn de Nederlandse taal niet altijd even machtig.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
600
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de groepen 1 t/m 4 gaan de kinderen op jaarbasis minder naar school dan in de groepen 5 t/m 8. Voor het schooljaar 2023-2024 is het totaal aantal uren als volgt:

Groep 1 t/m 4: 937.45 uur

Groep 5 t/m 8: 1008.15 uur

Op de maandag, dinsdag en donderdag heeft iedere leerling 45 minuten lunchpauze. Op vrijdag hebben de groepen 5 t/m 8 45 minuten lunchpauze en zijn de andere groepen vrij om 12:00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Indien een kind bij ons op school komt gaan wij ervan uit dat het kind zindelijk is. Van de leerkracht kan niet verwacht worden dat hij/zij helpt bij de toiletgang. De leerkracht kan immers niet de groep voor langere tijd zonder toezicht laten. Ook gezien mogelijke gezondheidsrisico's behoort het verschonen van kinderen niet tot de taak van het personeel van de school. In voorkomende gevallen wordt dan ook contact opgenomen met ouders of andere contactpersonen.

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen wordt bepaald of een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Dit protocol heeft als doelstelling een daadkrachtige en eenduidige richtlijn wat betreft het handelen van professionals op De Achtbaan rondom huiselijk geweld of kindermishandeling.

De wetgever stelt het gebruik van een Meldcode verplicht voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn grote maatschappelijke problemen die een lange adem vragen en een samenhangende aanpak. De Meldcode helpt daarbij. De Meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat de professionals moeten doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is niet het melden, maar hulp op gang krijgen. De Meldcode en de wet over de Meldcode zijn opgesteld door het Ministerie van VWS, Jeugd en Gezin, OCW en Justitie. OBS De Achtbaan heeft zo’n Meldcode en ook is er een aandachtsfunctionaris aangesteld in de persoon van de intern begeleider. Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat een leerling of een gezinslid van de leerling daartegen onmiddellijk moet worden beschermd, neemt de medewerker contact op met de intern begeleider. Hij/zij zal dan meteen advies vragen aan Veilig Thuis. Als op basis van de signalen onmiddellijke actie is geboden, kan in hetzelfde gesprek meteen een melding gedaan worden, zodat op korte termijn de noodzakelijke acties in gang kunnen worden gezet. In noodsituaties is ook de crisisdienst van het Bureau Jeugdzorg en/of de politie beschikbaar. Wanneer signalen minder acuut zijn, wordt gewerkt aan de hand van het protocol. Het protocol werkt met het volgende stappenplan:

  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  3. Gesprek met de betrokkene(n).
  4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Terug naar boven