Protestants Christelijke Basisschool De Regenboog

Distelweg 60 2215 DZ Voorhout

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde score van .... die in schooljaar 2020-2021 op de Cito eindtoets is behaald, komt overeen met een HAVO niveau. De uitslagen van de Cito eindtoets kwamen grotendeels overeen met het vooraf gegeven basisschooladvies. In een klein aantal gevallen is het basisschooladvies naar boven bijgesteld op basis van deze uitslag. 

De scores van onze eindtoets basisonderwijs laten in een reeks van achtereenvolgende jaren zien, dat onze school, veelal boven het landelijk gemiddelde scoort. Het streven is om ieder jaar een score te halen van 537 of hoger. Dit is een lat die we gezamenlijk met alle basisscholen binnen de Sophia stichting hebben afgesproken. Jaarlijks worden de uitslagen van de eindtoets geëvalueerd door de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directeur. We achterhalen de mogelijke oorzaken van een opvallende uitslag. Veelal zijn "hiaten" al vroegtijdig gesignaleerd tijdens de trendanalyse van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem (CITO groep 3 t/m 8). Hierdoor kunnen we vaak tijdig gewenste actie ondernemen en ons onderwijs aanpassen. In 2020 is geen eindtoets afgenomen in verband met Corona en om die reden worden daar geen resultaten van getoond. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven