Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Paradijsstraat 51 2275 EK Voorburg

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de tabel ziet u hoe onze leerlingen scoren op de eindtoets. Wij zijn trots op deze hoge scores die ruim boven het landelijk gemiddelde liggen. We vinden het belangrijk om onze leerlingen maximaal te laten groeien.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar wordt er bij onze kinderen de Cito-toetsen afgenomen. Dit zijn:

- CITO Rekenen 3.0

- CITO begrijpend lezen 3.0

- CITO spelling 3.0

- Drie minuten toets

- AVI, een toets om het vaardigheidsniveau en de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van technisch lezen in kaart te brengen.

In de groepen 3 tot en met 8 worden er aan de hand van deze gegevens in combinatie met de methodegebonden toetsen groepsplannen (actieplannen) gemaakt, waarbij de leerlingen op verschillende niveaus bij elkaar geclusterd worden om zo o.a. de instructie te krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast wordt er gewerkt met Chromebooks, zodat de kinderen op diverse momenten op hun eigen niveau kunnen werken voor de verschillende doelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het onderdeel kwaliteitszorg.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op onze website kunt u onze PO-VO procedure lezen (http://www.gprinstererschool.nl/ouders/overgang-voortgezet-onderwijs).

Nationaal cohort onderwijs (NCO)

De NCO-rapportage heeft betrekking op leerlingen die in de periode 2009-2020 ingeschreven stonden op de school. Ze bevat informatie over de succeskansen van de leerlingen tijdens hun schoolperiode. En over hun doorstroom en succeskansen in het vervolgonderwijs. Ook geven de rapportages inzicht in schooluitval en de voorspellende waarde van het schooladvies (basisonderwijs) en van de eindexamencijfers (voortgezet onderwijs). Verder geven ze informatie over mogelijke risicogroepen en kansen(on)gelijkheid.De gegevens van onze school worden vergeleken met vergelijkbare scholen (de ‘referentiewaarde’) en met het landelijk gemiddelde. Dit geeft uiteindelijk inzicht hoe de school het doet.

Deze gegevens worden gehaald uit ons leerlingvolgsysteem. U geeft eenmalig bezwaar aan als u niet wil meewerken aan dit onderzoek. Bezwaar maken kan door een mail te sturen naar bezwaarnco@lucasonderwijs.nl.

Meer informatie? Bekijk dan onze website (kopje protocollen en schoolafspraken).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als team en directie reflecteren we doorlopend op onze uitgangspunten en leerresultaten en we evalueren deze op basis van eigen ambitieuze criteria en van buitenaf vastgestelde beoordelingsnormen. We willen kinderen in staat stellen zich te ontwikkelen op eigen niveau en naar eigen stijl. Daarbij vinden we het belangrijk dat de kinderen zich veilig genoeg voelen om zichzelf te zijn, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Basisveiligheid is voor zowel kinderen als leerkrachten de kern van waaruit we goed onderwijs kunnen geven. De Vreedzame school biedt hiervoor duidelijke handvatten. De belangen van de andere kinderen en de leerkracht zijn hierbij medebepalend en kunnen voor grenzen zorgen. Als leerkracht hebben we een sturende en coachende rol.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • ontwikkelen van talenten
  • vergroten van zelfvertrouwen
  • veilig schoolklimaat

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tijdens ons laatste inspectiebezoek zijn wij beoordeeld als voldoende over de gehele linie. Op kwaliteitszorg zijn wij beoordeeld met goed. 

Een tussentijds themabezoek op gebied van effectieve lessen heeft ons veel positieve feedback vanuit de inspectie opgeleverd. Daar dit geen bezoek was in het kader van het waarderingskader is er geen verslag van gemaakt. 

Terug naar boven