Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Paradijsstraat 51 2275 EK Voorburg

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de tabel ziet u hoe onze leerlingen scoren op de eindtoets. Wij zijn trots op deze hoge scores die ruim boven het landelijk gemiddelde liggen. We vinden het belangrijk om onze leerlingen maximaal te laten groeien.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar wordt er bij onze kinderen de Cito-toetsen afgenomen. Dit zijn:

- CITO Rekenen 3.0

- CITO begrijpend lezen 3.0

- CITO spelling 3.0

- DMT

- AVI

In de groepen 3 tot en met 8 worden er aan de hand van deze gegevens in combinatie met de methodegebonden toetsen groepsplannen (actieplannen) gemaakt, waarbij de leerlingen op verschillende niveaus bij elkaar geclusterd worden om zo o.a. de instructie te krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast wordt er gewerkt met Tablets, zodat de kinderen op diverse momenten op hun eigen niveau kunnen werken voor de verschillende doelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het onderdeel kwaliteitszorg.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op onze website kunt u onze PO-VO procedure lezen (http://www.gprinstererschool.nl/ouders/overgang-voortgezet-onderwijs).

Nationaal cohort onderwijs (NCO)

De NCO-rapportage hebben betrekking op leerlingen die in de periode 2009-2020 ingeschreven stonden op de school. Ze bevatten informatie over de succeskansen van de leerlingen tijdens hun schoolperiode. En over hun doorstroom en succeskansen in het vervolgonderwijs. Ook geven de rapportages inzicht in schooluitval en de voorspellende waarde van het schooladvies (basisonderwijs) en van de eindexamencijfers (voortgezet onderwijs). Verder geven ze informatie over mogelijke risicogroepen en kansen(on)gelijkheid.De gegevens van onze school worden vergeleken met vergelijkbare scholen (de ‘referentiewaarde’) en met het landelijk gemiddelde. Dit geeft uiteindelijk inzicht hoe de school het doet.

Deze gegevens worden gehaald uit ons leerlingvolgsysteem (Esis). U geeft eenmalig bezwaar aan als u niet wil meewerken aan dit onderzoek. Bezwaar maken kan door een mail te sturen naar bezwaarnco@lucasonderwijs.nl.

Meer informatie bekijk dan onze website (kopje protocollen en schoolafspraken).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tijdens ons laatste inspectiebezoek zijn wij beoordeeld als voldoende over de gehele linie. Op kwaliteitszorg zijn wij beoordeeld met goed. 

Een tussentijds themabezoek op gebied van effectieve lessen heeft ons veel positieve feedback vanuit de inspectie opgeleverd. Daar dit geen bezoek was in het kader van het waarderingskader is er geen verslag van gemaakt. 

Terug naar boven