Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Paradijsstraat 51 2275 EK Voorburg

 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte

Zie ons stappenplan vervanging/afwezigheid docent op onze website https://gprinstererschool.nl/beleid/protocollen-en-schoolafspraken/

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijs  in jaarklassen en combinatieklassen

De kinderen starten allemaal in een combinatiegroep 1/2. 

Als de kinderen naar groep 3 gaan, wordt er een keuze gemaakt voor de homogene stroom of voor de combinatiegroepenstroom.  Op basis van een aantal criteria worden de kleuters verdeeld over de stromen. We zorgen dat ieder kind op een goede plek komt.

We maken de keuze op basis van werkhouding, taakgerichtheid, zelfstandigheid en vriendjes/vriendinnetjes, en kijken ook naar een evenwichtige samenstelling van de klassen (bijvoorbeeld op het gebied van aantallen kinderen die extra zorg nodig hebben). Ook de mening van de ouders wordt betrokken.

Een kind blijft 6 jaar in dezelfde stroom.

De opbouw is als volgt:

 • 4 groepen 1/2
 • 1 groep 3
 • 1 groep 3/4
 • 1 groep 4
 • 1 groep 5
 • 1 groep 5/6
 • 1 groep 6
 • 1 groep 7
 • 1 groep 7/8
 • 1 groep 8

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Thematisch spelend leren in groep 1-2

We willen kinderen de gelegenheid bieden om zich in hun spel te ontwikkelen en bewust naar de wereld om hen heen te kijken. Daarom kiezen we voor herkenbare spelsituaties en voorwerpen.We bouwen een thema met de kinderen samen op. Kinderen voelen zich hierdoor eigenaar van het thema. De leerkracht bedenkt van tevoren activiteiten, wat daarvoor nodig is en welke kansen het thema biedt om aan de doelen te werken. De precieze invulling en de volgorde staat echter niet vast. Daarin zit de ruimte voor kinderen om met de leerkracht mee te denken, zich eigenaar te voelen en de leerkracht te verrassen met ideeën. Om het eigenaarschap van kinderen nog verder te vergroten, betrekken we de kinderen bij het opbouwen van de spelhoek. Met elkaar maken we de spullen die tijdens het spel gebruikt kunnen worden. Dit gebeurt in de werkplaats. Om bij te houden wat we maken, gebruiken we een werklijst en een meeneemlijst. Sommige dingen kunnen we immers beter van huis meenemen. De voorwerpen in de werkplaats bieden een kans om bewust en gericht aan 21ste eeuwse vaardigheden en aan doelen rond ontwerpend leren te werken. Door de werkplaats kunnen we losse werkjes aan de spelcontext koppelen. Zo krijgen werkjes voor kinderen veel meer betekenis.

Thematisch werken in groep 3 t/m 8 met de nieuwe methode Davinci

In onze school zetten we de wereldoriëntatie methode DaVinci in voor leerlingen van groep 3 tot en met 8. Deze methode biedt een thematische en geïntegreerde aanpak, waarbij verschillende vakgebieden zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek op een samenhangende en inspirerende manier worden aangeboden. Er wordt gewerkt met thema's die een periode van 9 tot 12 weken beslaan. Elk thema wordt vanuit verschillende perspectieven benaderd, wat de leerlingen helpt om verbanden te leggen tussen de verschillende wereldoriëntatie vakken en het hogere orde denken op de proef te stellen.

Een belangrijk kenmerk van de DaVinci-methode is de nadruk op onderzoekend en ontwerpend leren. Leerlingen worden aangemoedigd om zelf vragen te stellen, onderzoek te doen en oplossingen te bedenken voor problemen. Dit stimuleert niet alleen hun nieuwsgierigheid en creativiteit, maar ook hun kritisch denken en probleemoplossend vermogen.

In de klas werken de leerlingen vaak samen aan projecten, waarbij ze gebruik maken van diverse bronnen en materialen. Er is veel ruimte voor differentiatie, zodat iedere leerling op zijn of haar eigen niveau kan werken. Dit betekent dat opdrachten en projecten kunnen worden aangepast aan de behoeften en interesses van individuele leerlingen. De methode biedt daarnaast uitdagende verdiepingsopdrachten voor leerlingen die meer aankunnen, evenals extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben.

Samenwerken en presenteren zijn belangrijke vaardigheden die worden ontwikkeld. Leerlingen werken vaak in groepjes aan projecten en presenteren hun bevindingen aan de klas of zelfs aan een groter publiek, zoals ouders en andere leerlingen. Dit bevordert niet alleen hun communicatieve vaardigheden, maar ook hun zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Aan het einde van elk thema is er ruimte voor reflectie en evaluatie. Leerlingen kijken terug op wat ze geleerd hebben en hoe ze het leerproces hebben ervaren. Dit helpt hen om zich bewust te worden van hun eigen leerproces en stimuleert een groei-mindset, waarbij fouten gezien worden als leermogelijkheden.

In de groepen 3 en 4 zullen we nog steeds aandacht houden voor het spel want dit en daarnaast het betekenisvol lezen en schrijven wat zorgt voor een soepele overgang van de kleuters naar groep 3 en 4. Bij Davinci zal bij elk thema het rollenspel en klein spel een belangrijke plek krijgen.

Verkeerseducatie:

Verkeerseducatie heeft in de groepen 1 t/m 4 een plek binnen het thematisch onderwijs. Vanaf groep 5 werken we met een methode. Jaarlijks doet groep 7 mee met het theoretische en praktische verkeersexamen. We begeven ons regelmatig met de klas buiten de school waarbij er veel aandacht is voor het toepassen van de geleerde theorie en voor verkeersveiligheid.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze website https://gprinstererschool.nl/beleid/protocollen-en-schoolafspraken/ vindt u ons preventief ondersteuningsplan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op school zetten wij 3 onderwijsassistenten in voor de leerlingen in de groepen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast werkt onze remedial teacher 2 dagen in de week, zij ondersteunt leerlingen individueel buiten de klas.

Door de leerlingen in groepjes of individueel extra te begeleiden hopen wij ze het extra zetje te geven dat ze nodig hebben om met de klas mee te kunnen of op hun eigen leerlijn prettig te kunnen werken zonder frustratie.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Naast peuteropvang biedt Luuk DAK ook buitenschoolse opvang in ons schoolgebouw en in de buurt van de school.

Terug naar boven