Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Paradijsstraat 51 2275 EK Voorburg

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte

Zie ons stappenplan vervanging/afwezigheid docent op onze website (onze school - protocollen en schoolafspraken).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijs  in jaarklassen en combinatieklassen

De kinderen starten allemaal in een combinatiegroep 1/2. 

Als de kinderen naar groep 3 gaan wordt er een keuze gemaakt voor de homogene stroom of voor de combinatiegroepenstroom.  Op basis van een aantal criteria worden de kleuters verdeeld over de stromen. We zorgen dat ieder kind op een goede plek terecht komt.

We maken de keuze op basis van werkhouding, taakgerichtheid, zelfstandigheid en vriendjes/vriendinnetjes, en kijken ook naar een evenwichtige samenstelling van de klassen (bijvoorbeeld op het gebied van aantallen kinderen die extra zorg nodig hebben). Ook de mening van de ouders wordt betrokken.

Een kind blijft 6 jaar in dezelfde stroom.

De opbouw is als volgt:

 • 4 groepen 1/2
 • 1 groep 3
 • 1 groep 3/4
 • 1 groep 4
 • 1 groep 5
 • 1 groep 5/6
 • 1 groep 6
 • 1 groep 7
 • 1 groep 7/8
 • 1 groep 8

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Thematisch spelend leren in groep 1-2

We willen kinderen de gelegenheid bieden om zich in hun spel te ontwikkelen en bewust naar de wereld om hen heen te kijken. Daarom kiezen we voor herkenbare spelsituaties en voorwerpen.We bouwen een thema met de kinderen samen op. Kinderen voelen zich hierdoor eigenaar van het thema. De leerkracht bedenkt van tevoren activiteiten, wat daarvoor nodig is en welke kansen het thema biedt om aan de doelen te werken. De precieze invulling en de volgorde staat echter niet vast. Daarin zit de ruimte voor kinderen om met de leerkracht mee te denken, zich eigenaar te voelen en de leerkracht te verrassen met ideeënOm het eigenaarschap van kinderen nog verder te vergroten betrekken we de kinderen bij het opbouwen van de spelhoek. Met elkaar maken we de spullen die tijdens het spel gebruikt kunnen worden. Dit gebeurt in de werkplaats. Om bij te houden wat we maken gebruiken we een werklijst en een meeneemlijst. Sommige dingen kunnen we immers beter van huis meenemen. De voorwerpen in de werkplaats bieden een kans om bewust en gericht aan 21 eeuwse vaardigheden en aan doelen rond ontwerpend leren te werken.Door de werkplaats kunnen we losse werkjes aan de spel context koppelen. Zo krijgen werkjes voor kinderen veel meer betekenis.

Thematisch werken in groep 3 en 4

Thematisch werken en aandacht voor spel in groep 3 en 4 creëert ruimte voor spel en betekenisvol lezen en schrijven en zorgt voor een soepele overgang van de kleuters naar groep 3 en 4. In een jaar staan 5 thema’s centraal. Bij ieder thema neemt rollenspelen klein spel een belangrijke plek in. De hoeken waar het spel plaatsvindt fungeren als speelplek en bieden tegelijk extra oefening voor het lezen en schrijven. Zo wordt lezen en schrijven functioneel en betekenisvol! Binnen het thema ‘De Brandweer’ houden brandweerlieden bijvoorbeeld een logboek bij, de brandweervrouw vertelt in de klas iets over het werk en maken we een stripverhaal over een ongeval. Bij de thema’s staat de speelbaarheid en de herkenbaarheid in de echte wereld voorop. Dit komt het thematisch rollenspel en de behoefte om aan de grote mensenwereld mee te mogen doen tegemoet. Ook bieden thema’s hierdoor een interessante link naar wereldoriëntatie en woordenschatontwikkeling.Binnen de thema’s vindt ook onderzoek plaats – hoe beschermt het schoeisel een brandweerman – en ontwerpen de kinderen verschillende voorwerpen. Bijvoorbeeld een brandweerauto inclusief slang met aansluiting op de waterpomp 

Thematijd in groep 5 tot en met 8

De methode van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/ techniek wordt in minimaal 3 thema's uitgewerkt tot projecten waarbij de onderzoeksvragen en ontwerpvragen centraal staan. De leerling staat bij deze lessen centraal en niet langer de methode. De leerkracht biedt een onderwerp aan met een pakkende inleiding. Door middel van leervragen en nieuwsgierigheid gaan de kinderen vervolgens op verschillende manieren op onderzoek uit. Uiteindelijk koppelen de kinderen hun onderzoek terug aan de klas. De nadruk ligt vooral op het bedenken van onderzoeksvragen, uitvoeren en het bedenken van oplossingen. Een opzoekvraag behoort dan tot de mogelijkheden. Per vraag bekijken we of de vraag haalbaar is en of de vraag kloppend is/ onderzoekbaar is. Bepaalde vragen zijn niet te onderzoeken en zijn simpelweg feiten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons onderwijsaanbod richt zich primair op een leerrendement van 95 tot 110% bij kinderen met een gemiddelde intelligentie. In incidentele situaties is een ontwikkelingsperspectief (opp) mogelijk op één van de vakken TL, Spelling, BL en Rekenen en Wiskunde. Voor kinderen met een rendement > 110 % is er plusbeleid. Voor kinderen met sociaal emotionele problematiek, fysieke/mentale beperkingen en of gedragsproblemen (voorheen cluster 3 en 4) is (nog) geen plek op de Groenschool. Bij aanmelding van kinderen met een visuele beperking, taal-spraakstoornissen zal per kind worden gekeken of de ondersteuningsbehoefte binnen de school te organiseren is. In ons ondersteuningsprofiel leest u onze ondersteuningsmogelijkheden.

De school heeft de keuze gemaakt voor handelingsgericht werken volgens Pameijer. We zien momenteel in onze school de kenmerken:

 • Alle leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen.
 • Alle leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerlingen, de leerkrachten, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen.
 • Alle leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders en collega’s.
 • Alle leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen hebben.
 • Alle leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak.
 • Alle leraren werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak van de groep, een aan pak in drie niveaus en mogelijk een individuele leerling beschrijven.
 • Alle leraren bespreken minstens twee keer per jaar hun vragen betreffende het opstellen, uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met elkaar, de intern begeleider of een andere functionaris binnen de school.
 • De onderwijs- en begeleidingsstructuur zijn voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. Hierover leest u meer in ons preventief zorgtraject. Dit is te vinden op onze website www.gprinstererschool.nl onder het kopje protocollen.
 • Alle teamleden zijn open naar collega’s leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Naast peuteropvang biedt Luuk DAK kinderopvang ook buitenschoolse opvang in ons schoolgebouw en in de buurt van de school.

Terug naar boven