Kindcentrum Cascade

Delflandlaan 6 2273 CS Voorburg

Schoolfoto van Kindcentrum Cascade

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Voor groep 3 t/m 8 gebruiken wij VISEON (Volginstrument Sociaal-Emotionele Ontwikkeling). Deze bestaat uit twee digitale vragenlijsten: een voor de leerkracht (leerkrachtlijst) en een voor de leerlingen vanaf groep 5 (leerlinglijst). Deze lijsten brengen het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen in kaart.

Het belangrijkste doel van dit instrument is het geven van een betrouwbaar beeld van de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daarmee kunnen wij ons onderwijsaanbod, zowel cognitief maar ook sociaal emotioneel, zo optimaal mogelijk afstemmen op onze leerlingen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het team ziet ouders als partner. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid waarderen en accepteren ouders en team ieders aandeel in het ontwikkelingsproces van het kind. Op basis van wederzijdse afhankelijkheid werken we samen en informeren we elkaar. De MR is gesprekspartner van de directie van de school als het gaat over het beleid van de school. Beleidsterreinen waar de MR volgens de WMS over kan meepraten zijn bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, financiën, formatiesamenstelling, voor-/tussen- en naschoolse opvang, vakantierooster en dergelijke. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. De oudervereniging helpt mee het onderwijs gestalte te geven middels ouderhulp op velerlei gebied (zoals ondersteunen bij vieringen, versieren van de school, meedenken bij het invullen/organiseren van activiteiten). Daarnaast is er in elke klas minimaal één klassenouder, die door de leerkracht ingeschakeld wordt voor speciale activiteiten in de klas.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven