Kindcentrum Cascade

Delflandlaan 6 2273 CS Voorburg

Schoolfoto van Kindcentrum Cascade

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Dijsselbloem haalt het beste uit elke leerling naar boven. We werken gericht aan leerlingopbrengsten. Dit onderdeel beoordeelt de inspectie positief, onze score is boven de landelijke norm. Elk kind laten groeien naar eigen vermogen vinden wij erg belangrijk. Dit vraagt goed georganiseerd onderwijs met een grote zorgbreedte. Maatwerk dus! Op dit punt laten scholen zich moeilijk vergelijken. Dat wat in een kind zit, halen wij er uit!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Een deel van deze toetsen is gebonden aan de methode die scholen gebruiken. Maar er zijn ook toetsen die onafhankelijk van de methode de kennis en vaardigheid in het betreffende vak in kaart brengen. Deze toetsen hebben een landelijke normering en worden vaak twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar.

De Onderwijsinspectie gebruikt deze toetsen om de tussenresultaten van scholen te beoordelen als één van de onderdelen van haar toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Voor de beoordeling van de tussenresultaten, kijkt de Inspectie naar de resultaten op de volgende toetsen:

  • Technisch lezen groep 3
  • Technisch lezen groep 4
  • Rekenen en wiskunde groep 4
  • Rekenen en wiskunde groep 6
  • Begrijpend lezen groep 6

In deze indicator ziet u de gemiddelde (vaardigheids)score op deze toetsen. Om de betekenis van deze scores te duiden, wordt waar mogelijk ook de ondergrens van de inspectie weergegeven. Daarnaast geeft de school een toelichting op de plaats die de tussenresultaten innemen in het onderwijsproces en op de manier waarop de tussenresultaten worden gerealiseerd.

Onze school evalueert de opbrengsten systematisch en past periodiek het onderwijsprogramma aan: op groepsniveau, maar ook op schoolniveau.

Doelen van onze opbrengsten evalueren:

1.    vorderingen meten, maar zeker ook vantevoren voorspellen

2.    waar nodig aanpassingen van het lesprogramma aan de groep / school en aan individuele leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Iedereen heeft in aanleg al kwaliteiten en capaciteiten. De omgeving (thuis, de buurt, kinderopvang, vriendjes en vriendinnetjes etc.) beïnvloedt deze capaciteiten. Vanaf 4 jaar sluit De Dijsselbloem aan bij deze ontwikkelingen en bouwt deze verder uit. Als de leerlingen in groep 8 zitten, volgt de keuze voor het Voortgezet Onderwijs. Samen met ouders, het kind en de leerkracht proberen wij die keuze zo goed mogelijk te maken met als hoofdvraag: ‘Wat is de school die het beste qua aanleg, prestaties en interesses bij de leerling past en waar hij zeker een goede kans van slagen heeft ?’ Daar waar interesses liggen, dát wil je graag verder ontplooien op weg naar een beroep of studie.  Aanleg, tempo, sociaal-emotionele ontwikkeling, omgevingsinvloeden, lichamelijke gesteldheid en de schoolprestatie bepalen het eindadvies voor het Voortgezet Onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Dijsselbloem heeft een voldoende gekregen van de inspectie.

Terug naar boven