Professor Casimirschool

van Deventerlaan 16 2271 TX Voorburg

  • De Professor Casimirschool is een basisschool voor openbaar onderwijs. De school is gehuisvest in een pand uit 1926.
  • Schoolfoto van Professor Casimirschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden bij ons geanalyseerd, op groepsniveau en op teamniveau. Wat betreft dat laatste bekijken wij met elkaar hoe wij er als school voorstaan en vanuit de reflectie stemmen wij ons aanbod af, op wat nodig zal zijn. Waar binnen de groep geprobeerd is om kinderen te ondersteunen en blijkt dat dit niet voldoende is, is het verzorgen van instructie in kleinere groepen (RT) een mogelijkheid. Elk besluit hiertoe wordt zorgvuldig afgewogen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies is een zorgvuldig proces, waarvoor ons eigen schooladviesteam alle adviseringen, jaarlijks, goed overweegt. Wij bouwen een gefundeerd advies op voor ieder kind, waarbij wij kijken naar wat het best passend is. Hierbij gaan wij uit van hoge verwachtingen en houden rekening wat haalbaar is. Wij realiseren dat externe factoren in de loop van de jaren van invloed kunnen zijn op het verloop van de schoolcarrière van de kinderen. Voor ons betekent dat wij het kind een advies meegeven waarbij zoveel mogelijk kansen geboden worden in de opvolgende jaren, na de basisschool.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vanuit de gedachte dat iedereen welkom is, respecteren wij ieder zoals die is. We bieden een veilig leer- en leefklimaat. We begeleiden kinderen, en gebruiken hierbij de methode "Kwink", bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden en hun sociaal-emotioneel welbevinden. Door samenwerking met ouders bieden we een veilige basis voor de kinderen. In ons dagelijks handelen en het samenwerken bieden wij de kinderen vaardigheden aan, die op natuurlijke wijze in spel en leren zijn terug te zien. Wij willen dat kinderen groeien in hun sociale ontwikkeling, waarbij positiviteit het uitgangspunt is.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Positieve aandacht
  • Groei
  • Zelfverantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Professor Casimirschool staat al een aantal jaar onder basistoezicht van de onderwijsinspectie. Dit betekent dat de inspectie geen risico's ziet op de kwaliteit van het onderwijs. Op 14 november 2013 is onze school bezocht  door de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het 4-jaarlijkse onderzoek. Meer informatie treft u op de website van de Inspectie van het onderwijs:

https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/9117?pagina=1&zoekterm=2271TX

Terug naar boven