Professor Casimirschool

van Deventerlaan 16 2271 TX Voorburg

  • De Professor Casimirschool is een basisschool voor openbaar onderwijs. De school is gehuisvest in een pand uit 1926.
  • Schoolfoto van Professor Casimirschool

Het team

Toelichting van de school

Binnen ons team zijn leerkrachten en vakleerkrachten aanwezig, die het reguliere onderwijs verzorgen. Tevens is er een leerkracht gespecialiseerd in het verzorgen van Plusonderwijs voor een doelgroep waarvoor een specifiek aanbod van belang is.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er sprake is van vervanging wordt eerst een parttime-collega benaderd t.b.v. de vervanging. Andere mogelijkheden zijn het inzetten van een vervanger via een invalpool en in uitzonderlijke gevallen wordt er gebruik gemaakt van een uitzendbureau voor lesgevend personeel.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Professor Casimirschool telt ongeveer 245 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. De school is verdeeld in twee ‘bouwen’. De onderbouw omvat groep 1 t/m 4, de bovenbouw groep 5 t/m 8. Groep 1 en 2 zijn ingedeeld in heterogene groepen, dat wil zeggen dat de kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar in één lokaal zitten. De groepen 3 t/m 8 zijn ingedeeld in jaargroepen, dit jaar zijn er geen combinatiegroepen. Soms wil het zo dat de groepsgrootte ons vraagt om combinatiegroepen te formeren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het aantal onderwijsuren in 8 jaar bedraagt 7520 uren. Per jaar hanteren wij 940 lesuren.

Vakgebieden die buiten onze basisvakken worden verzorgd door een vakleerkracht, tijdens de lesuren zijn:

-Bewegingsonderwijs-

-Engels*

-Levelwerk en Plusklas

-HVO en GVO (Humanistisch en Godsdienstig vormingsonderwijs

*Voor de groepen 1 t/m 6 wordt Engels verzorgd door een collega-leerkracht binnen de school. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het aantal onderwijsuren in 8 jaar bedraagt 7520 uren. Per jaar hanteren wij 940 lesuren.

Vakgebieden die buiten onze basisvakken worden verzorgd door een vakleerkracht, tijdens de lesuren zijn:

-Bewegingsonderwijs

-Engels*

-HVO/GVO

-Levelwerk/Plusklas

*Voor de groepen 1 t/m 6 wordt Engels verzorgd door een collega-vakleerkracht binnen de school. Voor de groepen 7 en 8 wordt de Engelse les verzorgd door de eigen leerkracht.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Professor Casimirschool hebben we veel leerlingen met een ontwikkelvoorsprong c.q. hoogbegaafdheid. Daarnaast zijn leerkrachten bekend met het omgaan met kinderen met ADHD en dyslexie. Ook hebben verschillende leerkrachten trainingen gevolgd om het sociaal-emotionele aanbod goed te kunnen afstemmen op de leerlingen.

Voor leerlingen die meer aankunnen hebben wij twee "plus-leerkrachten", voor onze plusklas en voor het aanbod van "Level-werk". Overigens differentiëren wij binnen onze groepen, als onderdeel van een handelingsgerichte aanpak.

Voor leerlingen die buiten de aanpak in de groep toch iets meer nodig hebben, beschikken wij ook over 2 RT'ers.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door een goede samenwerking met ouders en hierdoor een goed beeld te hebben van het kind, willen wij zoveel mogelijk bieden om het kind met die specifieke ondersteuningsbehoefte zich te laten ontwikkelen. Met betrokkenen stemmen wij het aanbod af, zowel op pedagogisch als op didactisch vlak, liggend binnen onze mogelijkheden, zoals beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Casa Mia voor Peuteropvang en BSO is gevestigd in de Professor Casimir basisschool in Voorburg Midden en heeft uiteraard een nauwe samenwerking met de school. De samenwerking komt terug in het gezamenlijk gebruik van ruimtes (binnen en buiten) en materialen, maar ook in de overdracht tussen opvang en school. We werken samen aan doorgaande lijnen van opvang naar onderwijs. Casa Mia biedt Peuteropvang en buitenschoolse opvang voor de kinderen van de Professor Casimirschool.Terug naar boven