Christelijke Basisschool De Vijverhof

Vijverhof 7 2271 GN Voorburg

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde score van 366,8 die in schooljaar 2020-2021 op de DIA eindtoets is behaald, komt overeen met een HAVO-VWO niveau. De uitslagen van de DIA eindtoets kwamen grotendeels overeen met het vooraf gegeven basisschooladvies. In een klein aantal gevallen is het basisschooladvies naar boven bijgesteld op basis van deze uitslag. 

Op de website van onze school vindt u een omschrijving van de complete BOVO procedure. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van kleuters wordt gevolgd d.m.v. het observatiesysteem KIJK! Bij de oudste kleuters wordt het protocol dyslexie afgenomen. Vanaf groep 3 worden de resultaten van de leerlingen gemeten d.m.v. methode gebonden toetsen. Daarnaast wordt vanaf groep 3 twee keer per jaar een methode onafhankelijke CITO toets afgenomen. 

Aanvullend op de methode onafhankelijke toetsen wordt in groep 7 de NIO afgenomen. Deze toets geeft een indicatie van de capaciteiten van het kind. 

Naar aanleiding van deze toetsgegevens voert het team 2 keer per jaar een schoolbespreking, waarbij de resultaten van alle groepen worden vergeleken en geanalyseerd. Daarbij wordt ook gekeken naar het leergemak en het leerplezier dat kinderen ervaren. Aan de hand daarvan wordt voor elke groep het onderwijsplan geactualiseerd. In dit onderwijsplan is schoolbreed de aanpak per vakgebied beschreven. De leerkracht schrijft daarbij indien nodig de specifieke aanpak die nodig is voor de groep. 

Daarnaast wordt per groep 3 keer per jaar een groepsbespreking gevoerd met de intern begeleider, directeur en leerkracht. Daarbij staat het bespreken van de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal. 

Wanneer resultaten aanleiding geven om doublure te overwegen, gaan wij in gesprek met ouders om gezamenlijk tot een goede beslissing te komen. Wanneer het niet lukt om in overeenstemming tot een besluit te komen, is het advies van school leidend en bindend. 

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld het bestuur en de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten via bezwaarnco@lucasonderwijs.nl. (o.v.v. schoolnaam, leerlingnaam en groep). Het bestuur van de school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, hoeft u het alleen laten weten als u bezwaar heeft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs heeft De Vijverhof het predicaat 'goed' gegeven. Dit arrangement is gegeven op grond van informatie bekend bij de inspectie. In feite wil het zeggen dat de kwaliteit van het onderwijs op De Vijverhof, op grond van deze bij de inspectie bekendegegevens van de afgelopen jaren, bovengemiddeld is. Het rapport van dit bezoek is te vinden op de site van de Inspectie van het Onderwijs: https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/

Terug naar boven