Christelijke Basisschool De Vijverhof

Vijverhof 7 2271 GN Voorburg

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde score van 217,7 die in schooljaar 2018-2019 op de route 8 eindtoets is behaald, komt overeen met een HAVO niveau. De uitslagen van de route 8 eindtoets kwamen grotendeels overeen met het vooraf gegeven basisschooladvies. In een klein aantal gevallen is het basisschooladvies naar boven bijgesteld op basis van deze uitslag. In 2020 is geen eindtoets afgenomen in verband met Corona en om die reden worden daar geen resultaten van getoond. 

Vanaf schooljaar 2020-2021 zal de DIA toets als eindtoets worden gebruikt. 

Op de website van onze school vindt u een omschrijving van de complete BOVO procedure. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van kleuters wordt gevolgd d.m.v. het observatiesysteem KIJK! Bij de oudste kleuters wordt het protocol dyslexie afgenomen. Vanaf groep 3 worden de resultaten van de leerlingen gemeten d.m.v. methode gebonden toetsen. Daarnaast wordt vanaf groep 3 twee keer per jaar een methode onafhankelijke CITO toets afgenomen. In schooljaar 2020-2021 zal worden bekeken of de DIA toetsen een beter alternatief zijn als methode onafhankelijke toets. 

Aanvullend op de methode onafhankelijke toetsen wordt in groep 7 de NIO afgenomen. Deze toets geeft een indicatie van de capaciteiten van het kind. 

Naar aanleiding van deze toetsgegevens voert het team 2 keer per jaar een schoolbespreking, waarbij de resultaten van alle groepen worden vergeleken en geanalyseerd. Daarbij wordt ook gekeken naar het leergemak en het leerplezier dat kinderen ervaren. Aan de hand daarvan wordt voor elke groep het onderwijsplan geactualiseerd. In dit onderwijsplan is schoolbreed de aanpak per vakgebied beschreven. De leerkracht schrijft daarbij indien nodig de specifieke aanpak die nodig is voor de groep. 

Daarnaast wordt per groep 3 keer per jaar een groepsbespreking gevoerd met de intern begeleider, directeur en leerkracht. Daarbij staat het bespreken van de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal. 

Wanneer resultaten aanleiding geven om doublure te overwegen, gaan wij in gesprek met ouders om gezamenlijk tot een goede beslissing te komen. Wanneer het niet lukt om in overeenstemming tot een besluit te komen, is het advies van school leidend en bindend. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs heeft De Vijverhof het predicaat 'goed' gegeven. Dit arrangement is gegeven op grond van informatie bekend bij de inspectie. In feite wil het zeggen dat de kwaliteit van het onderwijs op De Vijverhof, op grond van deze bij de inspectie bekendegegevens van de afgelopen jaren, bovengemiddeld is. Het rapport van dit bezoek is te vinden op de site van de Inspectie van het Onderwijs: https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/

Terug naar boven