Christelijke Basisschool De Vijverhof

Vijverhof 7 2271 GN Voorburg

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer leerkrachten afwezig zijn, zoeken wij in eerste instantie naar een interne oplossing. Op die manier willen wij de continuïteit waarborgen. Wanneer een interne oplossing niet haalbaar is zoeken we extern naar een bekwame vervanger. Slechts in het uiterste geval zullen wij de kinderen verdelen over andere groepen. 

Wanneer een leerkracht langdurig afwezig is, zoeken wij een geschikte vervanger voor deze groep of zorgen we voor een interne oplossing.

De leerkrachten van De Vijverhof worden regelmatig intern vervangen t.b.v. het verlagen van de werkdruk. Op deze manier worden zij in staat gesteld om tijdens schooltijd bijvoorbeeld hun administratie bij te werken. Daarnaast wordt gewerkt met een evenementencoördinator. Deze rol wordt ingevuld door één of meer leerkrachten die een deel van hun werktijd zijn belast met het organiseren van feesten en evenementen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft gekozen voor een manier van werken waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de kinderen. Er is ruime aandacht voor zelfstandigheid van de kinderen. Sinds schooljaar 2018-2019 is de school bezig met een vernieuwing van het onderwijs. Deze richt zich op het vergroten van autonomie door het werken met een weektaak, het voeren van kindgesprekken, het werken met een digitaal portfolio en het werken aan wereldoriëntatie en creatieve vakken via IPC. In de komende jaren wordt dit verder ontwikkeld en uitgebreid zodat kinderen van De Vijverhof goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs. Daarnaast kenmerkt ons onderwijs zich onder andere ook door:

Spelend leren: In de kleutergroepen leren de kinderen door te spelen. Een rijk ingerichte speel- leeromgeving stimuleert de ontwikkeling van kleuters.

Coöperatieve werkvormen: In de lessen gebruiken de leerkrachten coöperatieve en activerende werkvormen.

Snappet: Vanaf groep 4 maken wij gebruik van Snappet. Alle leerlingen (groepen 4 tot en met 8) hebben een Chromebook in bruikleen die ingezet wordt bij het leren. Door het werken met Snappet is de leerkracht in staat om de leerstof meer gepersonaliseerd aan te bieden.

IPC: Van groep 1 t/m 8 wordt gewerkt met IPC. Het International Primary Curriculum is een thematische aanpak voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering. Kinderen werken hierbij aan diverse 21e eeuwse vaardigheden. 

Engels: Vanaf groep 1 wordt vanuit de methode Groove.me Engels aangeboden via liedjes. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast het reguliere aanbod, bieden wij gedurende het schooljaar in periodes ook de volgende lessen aan: 

- Theaterlessen (door Trias) 

- Muzieklessen (door Kees Sijbrandij)

- Technieklessen (uit het Techniekmenu) 

- Natuurlessen (door De Groene Basis)

- Bibliotheek lessen

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Vijverhof is er zowel aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben als voor kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben. Wij doen ons uiterste best om op zoek te gaan naar manieren om het onderwijs passend te maken. De zwaarte van de groep bepaalt de mate waarin zorg op individueel niveau geboden kan worden. Wij zullen altijd per kind bekijken wat realistisch en haalbaar is. Het belang van alle kinderen staat daarbij voorop. 

De ondersteuning voor kinderen naast het extra werk in de klas meer aankunnen, vindt plaats in de plusklas. In de plusklas werken kinderen uit groep 5 t/m 8 één dagdeel per week in een heterogene groep aan uitdagende opdrachten op vaardigheidsniveau. 

Kinderen die naast de uitleg in de klas extra ondersteuning nodig hebben, krijgen extra hulp aangeboden in een kleinere groep. Voor deze verlengde instructie is een extra leerkracht beschikbaar. 

Naast het schoolondersteuningsprofiel beschikt de school ook over een zorgplan. Hierin staat omschreven hoe de zorg voor leerlingen op De Vijverhof is georganiseerd. Dit zorgplan is opvraagbaar bij de school. 

Soms kiezen ouders er voor om hun kind op eigen initiatief en op eigen kosten te laten onderzoeken. Voor de voorwaarden waaronder de school met de resultaten van dergelijk onderzoek aan de slag kan, verwijzen wij naar onderstaande normen:

- De externe deskundige moet de bevoegdheid hebben om te signaleren en diagnosticeren.  

- Het onderzoek vindt plaats in belang van het kind en dient daarop gericht te zijn.

- De school is bereid het advies van een externe deskundige op te volgen indien deze naast gegevens bij de ouders/verzorgers ook pedagogische/didactische gegevens bij de school heeft ingewonnen en deze terug te vinden zijn in het verslag en/of adviesrapport.

- Bij het advies dient mede rekening gehouden te zijn met de mogelijkheden binnen de school en de onderwijskundige en pedagogische aansluiting op het beleid.

- Adviezen in strijd met het schoolbeleid zullen met ouders/verzorgers en deskundigen worden besproken, maar er kan niet gegarandeerd worden dat deze adviezen kunnen worden opgevolgd.

- De extern deskundige is bereid om het adviesrapport mondeling op school te komen toelichten en eventueel directe handvatten voor de praktijk te geven. De kosten van een dergelijke procedure worden niet door de school vergoed.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven