Christelijke Basisschool De Vijverhof

Vijverhof 7 2271 GN Voorburg

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Vijverhof is hecht en ambitieus. Samen zetten zij zich dagelijks in om het beste onderwijs aan kinderen te bieden. Het grootste deel van de leerkrachten staat parttime voor de klas; om die reden hebben de meeste groepen 2 leerkrachten. 

Er zijn 2 intern begeleiders werkzaam; zij begeleiden de leerkrachten bij het bieden van passend onderwijs aan alle kinderen. 

Er zijn 3 bouwcoördinatoren (kleuter-, midden- en bovenbouw). Dit zijn leerkrachten die naast het lesgeven tijd hebben voor het coördineren de (praktische) zaken voor hun bouw en bereiden de vergaderingen voor.

Elke groep heeft wekelijks een aantal uren 'werkdrukverlaging'. Op dat moment zijn er 2 leerkrachten aanwezig waardoor leerkrachten tijd hebben om (bijvoorbeeld administratieve) werkzaamheden buiten de klas te doen. In groep 3 t/m 8 zijn dit de eigen leerkrachten; in de kleutergroepen wordt de vervanging gedaan door juf Janine en juf Keetie. 

De kleuters krijgen één keer per week gymles van onze vakdocent. Vanaf groep 3 is dat twee keer per week. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen ook wekelijks les beeldende vorming. De kleuters krijgen ook regelmatig een aanbod beeldende vorming van onze vakdocent. 

Jaarlijks krijgen de kinderen gedurende een periode theaterlessen (drama) van een vakdocent van Trias. Daarnaast krijgt elke groep één of meer keer per jaar een aanbod van een vakdocent muziek. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer leerkrachten afwezig zijn, zoeken wij in eerste instantie naar een interne oplossing. Op die manier willen wij de continuïteit waarborgen. Wanneer een interne oplossing niet haalbaar is zoeken we extern naar een bekwame vervanger. Slechts in het uiterste geval zullen wij de kinderen verdelen over andere groepen. We zijn blij dat we er in de afgelopen jaren (nog) niet voor hebben moeten kiezen om groepen naar huis te sturen. Wel merken we dat het vanwege het lerarentekort steeds lastiger wordt om vervanging te vinden waardoor we dit niet kunnen uitsluiten.

Wanneer een leerkracht langdurig afwezig is, zoeken wij een geschikte vervanger voor deze groep of zorgen we voor een interne oplossing.

De leerkrachten van De Vijverhof worden regelmatig intern vervangen t.b.v. het verlagen van de werkdruk. Op deze manier worden zij in staat gesteld om tijdens schooltijd bijvoorbeeld hun administratie bij te werken. Daarnaast wordt gewerkt met een evenementencoördinator. Deze rol wordt ingevuld door één of meer leerkrachten die een deel van hun werktijd zijn belast met het organiseren van feesten en evenementen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft gekozen voor een manier van werken waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de kinderen. Er is ruime aandacht voor zelfstandigheid van de kinderen. In de afgelopen jaren heeft De Vijverhof het onderwijs geactualiseerd. In de komende jaren wordt dit bestendigd en wordt er verdieping aangebracht zodat kinderen van De Vijverhof goed worden voorbereid op de toekomst en het vervolgonderwijs. Dit ziet u onder andere in onderwijs terug door:

Spelend leren: In de kleutergroepen leren de kinderen door te spelen. Gedurende perioden van ca. 6 weken worden thema's aangeboden waar de kinderen over werken. In hoeken die passen bij deze thema's zijn doelen verwerkt waar kinderen spelend aan kunnen werken. De kinderen denken mee over hoe de hoeken worden ingericht en wat daarvoor nodig is. Door mee te spelen in de hoeken, stimuleren de leerkrachten de ontwikkeling van de kleuters. In de speel/werk tijd kunnen kinderen zelf kiezen uit verschillende activiteiten die vooraf door de leerkracht zijn bepaald.  

Zelfstandig werken: Al vanaf de kleutergroep leren de kinderen om zelfstandig keuzes te maken. Via het 'kiesbord' maken zij elke dag een keuze uit de activiteiten die beschikbaar zijn. Vanaf groep 4 leren de kinderen om te werken met een weektaak. Hierin staan vaste opdrachten en keuze opdrachten. Op die manier leren zij plannen, keuzes maken én kritisch nadenken over wat zij willen leren. 

Digitaal porfolio: Vanaf groep 1 wordt informatie van de kinderen verzameld in een digitaal portfolio. Kinderen mogen zelf meedenken over wat er in komt. Dit kunnen foto's zijn van werk waar zij trots op zijn en wat later in de basisschool wordt daarin ook opgenomen welke doelen kinderen willen behalen op het gebied van leren en sociaal emotionele ontwikkeling. Dit portfolio komt in plaats van een traditioneel rapport. Vanaf groep 3 delen wij daarnaast de resultaten van methode onafhankelijke (CITO) toetsen en vanaf groep 4 delen wij de Snappet grafieken in het digitaal portfolio.

Kind- en LOL gesprekken: Jaarlijks hebben alle kinderen gesprekken met hun leerkracht. Deze gesprekken richten zich op welbevinden en ontwikkeling. Aansluitend op deze kindgesprekken volgt een LOL gesprek. LOL staat voor Leerling Ouder Leerkracht. Kinderen krijgen in toenemende mate een rol in dit gesprek. Het gaat immers over hún ontwikkeling.

Snappet: Vanaf groep 4 maken wij gebruik van Snappet. Alle leerlingen (groepen 4 tot en met 8) hebben een Chromebook in bruikleen die ingezet wordt bij het leren. Door het werken met Snappet is de leerkracht in staat om de leerstof meer gepersonaliseerd aan te bieden.

IPC: Van groep 1 t/m 8 wordt gewerkt met IPC. Het International Primary Curriculum is een thematische aanpak voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering. Kinderen werken hierbij aan diverse 21e eeuwse vaardigheden. 

Engels: Vanaf groep 1 wordt vanuit de methode Groove.me Engels aangeboden via liedjes. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast het reguliere aanbod, bieden wij gedurende het schooljaar in periodes ook lessen en activiteiten aan die passen bij de thema's waaraan gewerkt wordt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op De Vijverhof is er zowel aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben als voor kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben. Wij doen ons uiterste best om op zoek te gaan naar manieren om het onderwijs passend te maken. De zwaarte van de groep bepaalt de mate waarin zorg op individueel niveau geboden kan worden. Wij zullen altijd per kind bekijken wat realistisch en haalbaar is. Het belang van alle kinderen staat daarbij voorop. 

Aan kinderen die naast het extra werk in de klas meer aankunnen wordt in een aparte groep extra uitdaging geboden. Dit wordt gedaan door middel van het compacten van de reguliere lesstof en het bieden van extra uitdagende lesstof en materialen. 

Kinderen die naast de uitleg in de klas extra ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben, krijgen dit aangeboden in een kleinere groep. Hiervoor zijn extra leerkrachten beschikbaar. 

Naast het schoolondersteuningsprofiel beschikt de school ook over een zorgplan. Hierin staat omschreven hoe de zorg voor leerlingen op De Vijverhof is georganiseerd. 

Bovenop het reguliere aanbod aan extra ondersteuning en extra uidaging, kunnen we vanuit de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen ook in schooljaar 2022-2023 extra zorg bieden. 

Soms kiezen ouders er voor om hun kind op eigen initiatief en op eigen kosten te laten onderzoeken. Voor de voorwaarden waaronder de school met de resultaten van dergelijk onderzoek aan de slag kan, verwijzen wij naar onderstaande normen:

- De externe deskundige moet de bevoegdheid hebben om te signaleren en diagnosticeren.  

- Het onderzoek vindt plaats in belang van het kind en dient daarop gericht te zijn.

- De school is bereid het advies van een externe deskundige op te volgen indien deze naast gegevens bij de ouders/verzorgers ook pedagogische/didactische gegevens bij de school heeft ingewonnen en deze terug te vinden zijn in het verslag en/of adviesrapport.

- Bij het advies dient mede rekening gehouden te zijn met de mogelijkheden binnen de school en de onderwijskundige en pedagogische aansluiting op het beleid.

- Adviezen in strijd met het schoolbeleid zullen met ouders/verzorgers en deskundigen worden besproken, maar er kan niet gegarandeerd worden dat deze adviezen kunnen worden opgevolgd.

- De extern deskundige is bereid om het adviesrapport mondeling op school te komen toelichten en eventueel directe handvatten voor de praktijk te geven. De kosten van een dergelijke procedure worden niet door de school vergoed.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2022-2023 wordt het schoolplan voor de komende 4 jaren beschreven. Op basis van een sterkte-zwakte analyse en kansen en bedreigingen en de thema's uit de Koersbeweging 2026 van Lucas Onderwijs zullen de verbeteronderwerpen worden bepaald. Deze zullen deels gericht zijn op het borgen van alle vernieuwingen die in de afgelopen 4 jaar zijn ingevoerd (waaronder: digitaal portfolio, invoering IPC, kind- en LOL gesprekken, verdieping spelend leren, werken met de weektaak). Daarnaast zullen nieuwe onderwerpen worden toegevoegd die zich onder andere zullen richten op de aansluiting van het aanbod van basisvaardigheden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom in de peutergroep. De peuterleidsters en de kleuterleerkrachten stemmen het aanbod op elkaar af zodat er een doorgaande lijn ontstaat. Er vindt regelmatig interactie plaats tussen kleuters en peuters die al bijna toe zijn aan de basisschool.

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen starten in de kleutergroep. Voorafgaand aan hun 4e verjaardag kunnen zij alvast een aantal keer wennen in hun groep. De leerkracht neemt vooraf contact op om hier afspraken over te maken. Voor kinderen die 4 jaar worden in december, juni of juli gelden aparte afspraken: Kinderen die in december 4 jaar worden, starten na de Kerstvakantie en kinderen die 4 jaar worden in juni/juli starten na de zomervakantie. Voor hen zijn er geen wenmomenten voorafgaand aan hun 4e verjaardag. Dit in verband met de drukte in de maanden december, juni en juli. Alle overige regels en afspraken rondom aanmelding van nieuwe leerlingen staan vermeld op onze website

Terug naar boven