Christelijke Basisschool De Vijverhof

Vijverhof 7 2271 GN Voorburg

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vijverhof

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de missie, werkwijze en resultaten van Christelijke basisschool De Vijverhof. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veilige (buurt-)school
  • autonomie
  • competentie
  • identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Christelijke Basisschool De Vijverhof is een basisschool in oud-Voorburg. Onze school wordt dagelijks door ca. 250 kinderen bezocht. Dit aantal loopt gedurende het schooljaar op naar ca. 275 als gevolg van kleuters die instromen op 4-jarige leeftijd.  De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren stabiel zal blijven aangezien er aanzienlijk meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn. De leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen. Er zijn 3 heterogene groepen 1-2 waarbij kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar bij elkaar zitten. Groep 3 t/m 8 zijn homogene groepen; hierbij zitten de kinderen van één leeftijdsgroep bij elkaar. In ons gebouw is ook een peuteropvang (Vlietkinderen) waarmee intensief wordt samengewerkt aan een doorgaande lijn.  

De school is kleinschalig en heeft een buurtschoolkarakter. De meeste leerlingen komen uit het voorrangsgebied dat omschreven staat op de website van De Vijverhof. Hierdoor kennen kinderen elkaar vanuit hun eigen buurt. De veilige sfeer wordt bevorderd door het regelmatig groepsdoorbrekend werken. Op die manier leren alle kinderen van de school elkaar kennen. We willen een school zijn die naast cognitieve ontwikkeling het accent legt op een brede ontwikkeling van de leerlingen. We hanteren een positief pedagogisch klimaat, waarbinnen het kind centraal staat en waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van het kind. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven