De Parachute

Van Lodensteijnstraat 6 2274 TZ Voorburg

  • Rondom de school is voldoende gelegenheid om samen buiten te spelen.
  • Ons schoolplein is een uitdagende ontdekplek waarbij het vrije spel voorop staat, met speelobjecten die uitnodigen tot bewegen.
  • Regenwater vindt via de waterdoorlatende tegels een weg naar de wadi waar het naar het grondwater zakt.
  • Onder leiding van een ervaren ICT-er krijgen alle leerlingen van De Parachute lessen in digitale vaardigheden, mediawijsheid en programmeren

In het kort

Toelichting van de school

In dit SchoolVenster presenteren wij ons kort als school en u krijgt inzicht in de resultaten van De Parachute. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster niet alleen een inkijkje in onze school maar geeft u ook betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Parachute is een openbare school die staat voor kwalitatief goed onderwijs. Op onze openbare school is ieder kind welkom ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Door kinderen met verschillende levensovertuigingen, culturele en maatschappelijke achtergronden samen te brengen in een school, krijgen "samen spelen, samen werken én samen leven", met respect voor elkaar, ook daadwerkelijk inhoud.

Wij hanteren het leerstof jaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en waarbij wij uitgaan van het concept passend onderwijs. Het is ons doel om leerlingen zich zo optimaal mogelijk cognitief en sociaal te laten ontwikkelen dat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Naast de resultaten van de kernvakken richten wij ons op een brede ontwikkeling van onze leerlingen waarbij werkhouding, motivatie en betrokkenheid, verantwoordelijkheid, welbevinden, sociale omgang en emotionele ontwikkeling kenmerkend zijn voor onze school.

Ieder dag handelen wij met passie vanuit onze slogan: DE PARACHUTE: WAAR IEDER KIND WORDT GEKEND EN GEZIEN!

Voor meer informatie nodigen wij u uit op onze website: www.deparachute.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Groeiend leerlingaantal.

De Parachute kent momenteel een behoorlijke groei in het leerlingaantal. Vooral voor de onderbouw( kleutergroepen) worden veel nieuwe leerlingen aangemeld. Ook voor de overige groepen worden regelmatig tussentijds nieuwe leerlingen uit binnen- en buitenland aangemeld.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven