R.-K. Basisschool Pius X

Heeswijkstraat 2 2275 EE Voorburg

  • Schoolfoto van R.-K. Basisschool Pius X
  • Schoolfoto van R.-K. Basisschool Pius X
  • Een traditioneel gebouw met vele trappen en etages.
  • Schoolfoto van R.-K. Basisschool Pius X
  • Veilig omsloten door een hek en met plaats voor de fietsen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als Panta Rhei school verantwoorden wij ons met de januari-resultaten van groep 8 op de Cito-toetsen. Daarbij vindt een vergelijking plaats met de landelijke inspectienormen. (Deze zijn voor het schooljaar 2012-2013 vastgesteld op 55 voor begrijpend lezen en 110 voor rekenen en wiskunde.) Daarnaast hanteren wij als school ook ambitienormen. Deze normen gelden voor alle groepen op de school en niet alleen voor groep 8. Ze zijn afgeleid van de inspectienormen en stellen ons in staat resultaatgericht te werken aan goede opbrengsten en aan de kwaliteit van ons onderwijs. (Voor 2012-2013 zijn onze ambitienormen voor groep 8 vastgesteld op: 58,7 voor begrijpend lezen en 123,2 voor rekenen en wiskunde.) Zodra de verplichte centrale eindtoets wordt ingevoerd gaan we samen met alle Panta Rhei scholen over op deze toets en verantwoorden we ons daarmee.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen hebben een ruime keuze in tal van mogelijkheden voor V.O.- scholen in de omgeving.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij werken opbrengstgericht en bewaken voortdurend onze kwaliteit, o.a. door middel van WMKpo.

Terug naar boven