Basisschool De Vlieger

Hertstraat 4 5408 XL Volkel

Schoolfoto van Basisschool De Vlieger

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Belangrijk is om aan te geven dat onze school partner is binnen het integraal Kindcentrum Kidion, waarin kinderen van 0 tot 12 jaar onderwijs en opvang krijgen vanuit één gemeenschappelijk pedagogisch beleid. Zo is het leerlingvolgsysteem voor de kinderen van 0 tot 6 jaar identiek en maakt het in die zin niet uit of uw kind opvang dan wel begeleiding krijgt van een medewerk(st)er van de kinderopvang, peuterspeelzaal of basisschool. Veel thema's worden ook daar waar het een meerwaarde voor het kind heeft gezamenlijk opgezet en uitgevoerd. Zie ook www.kidion.nl 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De cijfers die u hier ziet, kunnen een vertekend beeld geven. Het feit is namelijk dat onze school uit 2 locaties bestaat, maar in werkelijkheid één school is op één terrein, met één team. Voor een totaaloverzicht dienen ook de cijfers van de dislocatie toegevoegd worden. Op de andere locatie krijgen de kinderen van groep 1 en 2 onderwijs, vandaar dat deze aantallen ook zo laag zijn. Voor groep 3 t/m 8 komen ze wel overeen.

Op dit moment is dit technisch nog niet mogelijk. Onze excuses daarvoor.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven