't Kofschip

Franekerlaan 23 1132 LE Volendam

  • In samenwerking met kinderen,ouders en leerkrachten tot stand gekomen.
  • Kinderen willen ook spelen

In het kort

Toelichting van de school

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool 't Kofschip. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Duidelijk moge zijn dat een school leeft en daardoor steeds in ontwikkeling. Dat geldt ook voor alle documenten, plannen en protocollen. Uitgangspunt blijft goed onderwijs voor de kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verdraagzaamheid en Veiligheid
  • Openheid en Eigenheid
  • Taakgerichtheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school heeft een contactpersoon die tevens fungeert als vertrouwenspersoon voor de school. Daarnaast heeft de school een vertrouwenspersoon die overkoepelend is.

Met ingang van 2016-2017 wordt er ook een pest-coördinator aangesteld in de vorm van een project-team.

Terug naar boven