Rooms Katholieke Basisschool Bergop

Bostenstraat 21 6367 HK Voerendaal

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Bergop

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Na groep 8 stromen alle leerlingen door naar een vorm van voortgezet onderwijs. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar en een informatieavond in oktober/november, die verzorgd wordt door de mentoren van het VO, ontvangen de ouders een eerste informatie over de te volgen procedure. In de loop van dit schooljaar worden de leerlingen voorbereid op hun schoolkeuze en de overstap naar het vervolgonderwijs. Onder meer door het bezoeken van open dagen kunnen ouders en kinderen zich nader oriënteren op de diverse scholen. In februari wordt tijdens de schooladviesgesprekken het schooladvies gegeven. Dit advies komt tot stand met behulp van de profielkaarten die vanaf groep 6 worden ingevuld, het Cito LeerlingVolgSysteem en de adviezen vanuit de Adit (adaptieve digitale intelligentietest). Met andere woorden bij de vaststelling van het schoolkeuzeadvies aan de leerling speelt naast eerder genoemde bronnen de schoolontwikkeling gedurende de acht jaar dat het kind op de basisschool heeft gezeten een grote rol. Het advies wordt gegeven voordat de centrale eindtoets basisonderwijs afgenomen wordt. Nadat de leerlingen rond maart zijn aangemeld door de ouders, vinden gesprekken plaats met de vertegenwoordigers van de verschillende scholen van het voortgezet onderwijs en de groepsleerkracht van groep 8. Hierna ontvangen de ouders bericht over de toelating van hun kind.

Regelmatig worden onze oud-leerlingen met de brugklascoördinatoren besproken. Ook ontvangen wij de resultaten tot en met het eindexamen van het vervolgonderwijs (zie ook uitstroom leerlingen in deze schoolgids).

Als centrale eindtoets hebben wij gekozen voor Route 8. Eindtoets Route 8 is een digitale adaptieve toets die zich aanpast aan het niveau van het kind. Ieder kind doorloopt op die manier een eigen route door de toets. Zo krijgt de leerling nooit te makkelijke of te moeilijke vragen, maar worden ze wel uitgedaagd. De uitslag van deze toets is niet bepalend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs; het schooladvies weegt het zwaarst. Deze eindtoets wordt in april afgenomen.

Voor meer informatie over Route 8: https://route8.nl (zie kopje ‘ouders’).

Door het systematisch volgen van de resultaten van al onze leerlingen en deze te vergelijken met de normen die de inspectie stelt, willen we bereiken dat we constant zicht houden op de ontwikkeling van onze leerlingen. In een schoolzelfevaluatie die na elke toetsperiode wordt gemaakt, worden de resultaten geanalyseerd en besproken met de leerkrachten. Deze evaluatie vormt de basis voor de vervolgstappen die worden gezet in de volgende periode.

De resultaten van de Eindtoets waren tot en met schooljaar 2016-2017 ver boven het landelijk gemiddelde. Vanaf schooljaar 2017-2018 hebben wij Route 8 ingezet. Het eerste jaar liet een score onder het landelijk gemiddelde zien. Uit onze schoolzelfevaluatie, LOVS en Route 8, bleek dat dit inhoudelijk geen trend voor de opvolgende groep zou zijn. Derhalve hebben we dan ook ingestoken op de toetshouding bij leerlingen, kennismaking met de werkwijze van deze nieuwe toets d.m.v. inzet afname ADIT. Vol vertrouwen heeft de Route 8 in april dit schooljaar plaatsgevonden waar helaas wederom een score onder het landelijk gemiddelde uitgekomen is. Met name de leerlingen die naar verwachting hoog konden scoren laten tegenvallende resultaten zien. Ondanks dat ook de volgende groep (huidige groep 7) stabiel goede scores op het gebied van LOVS laat zien, willen we een intensievere inzet op de voorbereiding inzetten. Hierbij nemen we de tips en tops uit Klimmen en Ransdaal mee. Onze leerlingpopulatie zou niet onder het landelijk gemiddelde moeten scoren. In schooljaar 2019-2020 is de Eindtoets wegens de Coronamaatregelen komen te vervallen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Als team willen wij onze leerlingen kansen bieden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden. Als school stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Tevens willen wij controleren of onze aanpak de juiste is en  resultaat heeft. In eerste plaats zijn de observaties/ collegiale consultaties van de leerkrachten van groot belang, wij kijken dan naar de verschillende aspecten van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten in relatie wat het effect hiervan is op het leren van de leerlingen. De methode gebonden toetsen geven gedurende het jaar een beeld bij het bepalen of het onderwijs voldoende is afgestemd op de ontwikkeling c.q. onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarnaast gebruiken we de Cito-toetsen. Deze methodeonafhankelijke toetsen geven een objectief beeld van de ontwikkeling van iedere leerling. Deze toetsen hebben een landelijke normering en worden twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. Deze resultaten worden ook gebruikt in de rapportage naar ouders en, waar nodig, naar derden.

De schoolzelfevaluatie: Met behulp van het CITO-LOVS kan de IB-er verschuivingen en trends in de resultaten signaleren, waarna er actie en de daarbij behorende interventies ondernomen kunnen worden.

Er zijn drie groepsbesprekingen per schooljaar: In september/ oktober worden alle leerlingen doorgesproken door de leerkracht en de intern begeleider. Hoe verliep de start in de nieuwe groep, eventuele vragen n.a.v. de groepsoverdracht worden gesteld. In januari/ februari en in juni/ juli komen tijdens de voortgang controle besprekingen (VCB) onderstaande onderwerpen aan bod:

  • Terugblik op de afgelopen periode a.d.h.v. de afspraken vanuit de leerlingenzorg- en toets kalender.
  • In de schoolzelfevaluatie van het CITO-LOVS bekijken we van de afgenomen toetsen de dwarsdoorsnede, de groepsanalyse en de vaardigheidsgroei van de leerlingen en de betreffende groep.
  • We bekijken of de streefdoelen behaald zijn.
  • Welke acties zijn er nodig op groepsniveau? Is er bijvoorbeeld uitbreiding van leertijd nodig? Zo ja, wordt dit opgenomen in het logboek/ journaal.
  • Welke acties zijn er nodig op kindniveau? Deze acties worden beschreven in het groepsoverzicht en in het logboek/ journaal.  

Dit geldt niet alleen voor leerlingen met achterstanden, maar ook de snelle leerlingen hebben recht op een aangepast onderwijsaanbod. Tevens worden de gegevens vanuit het CITO Leerling Volg Systeem gebruikt voor de zelfevaluatie van ons onderwijs.  

Toetsen groep 1 en 2:

Aan de hand van observatie- en evaluatielijsten, die voor elke kleuter worden ingevuld, kan door de groepsleerkracht worden bepaald of er:

  • Extra onderzoeken afgenomen moeten worden.
  • Extra hulp op bepaalde deelgebieden nodig is.

Er wordt niet alleen gekeken naar de cognitieve ontwikkeling (kennis), maar ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid van een kind.

Bij kinderen van groep 1, die van augustus tot en met december instromen, worden de toetsen “Rekenen voor kleuters” (voorbereidend rekenen) en “Taal voor kleuters” van Cito afgenomen. Dit gebeurt aan het einde van het schooljaar. Bij kleuters die door het schooljaar heen zijn ingestroomd, worden deze Cito-toetsen niet afgenomen.

In groep 2 staan in januari “Rekenen voor Kleuters” en “Taal voor Kleuters” op het programma. Tevens volgen wij de toetsafname en momenten zoals omschreven in het dyslexieprotocol. Aan het einde van het schooljaar, in juni, worden de toetsen van Cito nog een keer afgenomen.

Wanneer er twijfel bestaat of aan alle voorwaarden om door te stromen naar groep 3 is voldaan, wordt het “schoolloopbaan-protocol” gevolgd. Dit protocol is een hulpmiddel om te bepalen of het kind rijp is om naar groep 3 te gaan. Alles speelt zich af in goed overleg met de ouders.

Toetsen groep 3 tot en met 8:

Buiten de regelmatig terugkerende toetsen bij de verschillende leermethodes maken de kinderen een aantal keren per jaar methode onafhankelijke toetsen. Deze Cito-toetsen staan, zoals eerder beschreven, helemaal los van de leerboeken, die in de klas worden gebruikt. Deze onderzoeken leveren informatie op over de ontwikkeling van het kind. Hoe staat het met lezen, spellen, rekenen, begrijpend lezen? We kunnen de leerlingen dan vergelijken met hun eigen ontwikkeling (de vaardigheidsgroei) en de groepen met vergelijkbare groepen in Nederland (groepsnorm en inspectienorm).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Het schooladvies is belangrijk bij de schoolkeuze. Onze leerkrachten hebben een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties van doorslaggevend belang, maar ook zijn of haar persoonlijkheid, de zin in studeren, de wil zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby’s en vrije tijd. Het advies bespreken we met ouders en leerling. Op grond van dit advies vindt aanmelding plaats.

Onze leerlingen hebben een ruime keuze in tal van mogelijkheden voor V.O.- scholen in de omgeving van Heerlen. Een enkele leerling gaat naar Gulpen. De schooladviezen voldoen aan de normen van het landelijk gemiddelde.

In samenspraak met ouders en de voortgezet onderwijsschool hebben we in het schooljaar 2019-2020 van één leerling het schooladvies heroverwogen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven