De Wissel

Flamingoweg 53 4386 DT Vlissingen

  • Elke dag het eerste half uur: list lezen met alle leerlingen van de school. Plezier staat voorop!
  • Samen in de kring eten en drinken. Met aandacht voor gezonde voeding.
  • Twee keer per week verzorgt een sportvereniging sportactiviteiten tijdens de pauze.
  • Zelfstandig werken, zelf het werk plannen maar vooral: samenwerken. Daar leren we heel veel van.
  • We begeleiden onze leerlingen met zorg op de toekomst waarbij digitale vaardigheid onmisbaar is.

Het team

Toelichting van de school

De Wissel telt ruim 450 leerlingen en 30 personeelsleden. Sommige van de leerkrachten zult u dagelijks tegenkomen op één van de locaties. Anderen minder vaak, omdat ze parttime werkzaam zijn. Veel leerkrachten hebben een specialisatie, bijvoorbeeld werken met het jonge kind of juist het oudere kind, remedial teacher, deskundige op het gebied van rekenen, muziek, handvaardigheid, technisch lezen, wereldoriënterende vakken, ICT, e.d.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

1. Via de invalpool van Stg. Onze Wijs

2. Middels enkele vaste vervangers die aan school verbonden zijn

3. Door een beroep te doen op het bestaande personeel om de vervanging in te vullen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs in onze regio. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden. Op De Wissel gebruiken we voor het beleid van onderwijs en ondersteuning deze uitgangspunten: Een goede basisondersteuning: kinderen blijven, eventueel met hulpmiddelen, op de eigen school en zoveel mogelijk in de eigen groep. Dat gebeurt door toepassing van instructievormen, leerstrategieën, differentiatie, extra aanbod voor meerbegaafde kinderen, e.d.Lichte ondersteuning in de eigen school; inzet onderwijsassistenten, remediërend of aangepast aanbod of via ontwikkelingsperspectiefExtra voorzieningen: arrangement via ambulante begeleiding, of ondersteuning door instellingen als jeugdzorg of schoolmaatschappelijk werk. Bovenschoolse voorzieningen: waar kinderen tijdelijk gebruik van kunnen maken (bijv. observatiegroep); Voorzieningen voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs: bijv. voor een aanbod van gedragsarrangementen;

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven