Archipelschool Frans Naerebout

Grote Markt 1 4381 JB Vlissingen

Schoolfoto van Archipelschool Frans Naerebout

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van Archipelschool Frans Naerebout  als voldoende. Alle standaarden zijn als voldoende beoordeeld. De standaard OR1, Resultaten, krijgt geen oordeel omdat in 2020 wegens Covid-19 geen eindtoets is afgenomen en in 2021 wederom sprake is geweest van een lockdown. Leerlingen in groep 8 hebben derhalve twee jaar achter elkaar te maken met onderwijs op afstand. De kwaliteitscultuur wordt door de inspectie als goed beoordeeld. Er zijn geen standaarden die beter moeten.  De uitwerking van het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in de analyse is verbeterd. Dit heeft een positieve invloed op het bepalen van de didactische aanpak van de leraren en daarmee op het onderwijsproces van de leerlingen.

De school valt in de reguliere vierjaarscyclus. Vanuit de adviezen van de inspectie gaan we verder werken aan de analyses van de resultaten van de leerlingen. We gaan verder werken met specifieke, op de doelgroep afgestemde streefdoelen, in relatie tot wat aan het eind van groep 8 verwacht mag worden van de leerlingen als je kijkt naar de referentieniveaus.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken de tussenresultaten om te kijken of ons onderwijs bijgesteld moet worden voor de hele groep of voor individuele leerlingen,  methodes vervangen moeten worden of er andere interventies plaats moeten vinden.

Hiervoor maken we gebruik van methode toetsen, Cito en DIA toetsen en observaties.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het door de leerkrachten gegeven schooladvies en de plaatsing in het vervolgonderwijs blijkt passend. Na de afname van de IEP toets kan de school het advies in heroverweging nemen en het advies naar boven bijstellen. 

In schooljaar 2020-2021 is de IEP eindtoets afgenomen. Heroverweging heeft op basis van scores en in overleg met ouders plaatsgevonden. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale vaardigheden. Dit is ook een opbrengst van onderwijs, naast leerprestaties op de verschillende vakgebieden. Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving (burgerschap). Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen, planmatig een taak aanpakken en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • kindgericht
  • veilig voelen
  • samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in mei 2020 een herstelonderzoek gedaan op basisschool Frans Naerebout. 

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van basisschool Frans Naerebout  als voldoende. Alle standaarden zijn als voldoende beoordeeld. De standaard OR1, Resultaten, krijgt geen oordeel, omdat in 2020 wegens Covid-19 geen eindtoets is afgenomen en in 2021 wederom sprake is geweest van een lockdown. Leerlingen in groep 8 hebben derhalve twee jaar achter elkaar te maken met onderwijs op afstand. De kwaliteitscultuur wordt door de inspectie als goed beoordeeld. Er zijn geen standaarden die beter moeten.  De uitwerking van het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in de analyse is verbeterd. Dit heeft een positieve invloed op het bepalen van de didactische aanpak van de leraren en daarmee op het onderwijsproces van de leerlingen. 

De school valt in de reguliere vierjaarscyclus.

Vanuit de adviezen van de inspectie gaan we werken aan de analyses van de resultaten van de leerlingen. We gaan werken met specifieke, op de doelgroep afgestemde streefdoelen, in relatie tot wat aan het eind van groep 8 verwacht mag worden van de leerlingen als je kijkt naar de referentieniveaus.

Terug naar boven