Archipelschool Frans Naerebout

Grote Markt 1 4381 JB Vlissingen

Schoolfoto van Archipelschool Frans Naerebout

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Archipelscholen maken gebruik van TCOZ, een vervangingspool van leerkrachten.

Wanneer een leerkracht verlof heeft, zal er vervanging worden geregeld. Wanneer er echt geen vervanging aanwezig is, zullen indien mogelijk de kinderen door een andere leerkracht/onderwijsassistent in de school worden opgevangen. Alleen in uiterste nood zullen we de ouders verzoeken hun kind(eren) thuis op te vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Samenstelling van het team

Groep 1-2/ 4 tot en met 6 jarigen; Chana van der Vlies en Lianne van der Vlies

Groep 3-4/  6 tot en met 8 jarigen; Maja de Kraker en Bart de Baare 

Groep 5-6/  8 tot en met 10 jarigen; Marrit Boender en Miranda Sturm

Groep 7-8/ 10 tot en met 12 jarigen; Nadine Verburg

Intern Begeleidster (woensdag); Marrit Boender

Onderwijsassistentes; Brigitte Rutten, onderbouw

                                 Danique van den Broeke, bovenbouw

Directeur(dinsdag, woensdag, donderdag); Nicole Dieleman 

Conciërge (woensdagochtend en donderdagochtend ); Jack Oele

Administratief medewerkster (dinsdag); Hanneke Heetesonne

De groepsleerkracht gymnastiek, Anton Kruit, verzorgt vanaf groep 3 één keer per week de gymnastiekles (vrijdag).

Daarnaast zijn een middag in de week de HVO leerkracht, Petra Melis en GVO leerkracht, Co Baas, aanwezig (maandagmiddag).

Het onderwijs in de groepen 1/2

De kleuters zijn vanaf 8.20 uur welkom in de klas. Zij worden daar opgevangen door hun eigen juf. De leerkracht heeft materiaal klaargezet waar de kinderen aan kunnen werken. In groep 1 en 2 wordt gewerkt met de integrale methode "Schatkist". Voor Engels werken we de methode "Groove me". Er wordt gewerkt met thema's. Deze zijn erg afwisselend. De leerkrachten observeren en houden gericht bij hoe kinderen zich ontwikkelen. Ze doen dit met de ‘Kijk registratie’. Op deze wijze heeft de leerkracht snel in beeld of een kind  extra ondersteuning nodig heeft. Deze ondersteuning geeft zij zelf of wordt uitgevoerd door een onderwijsassistent. In de jongste groepen staat leren door spel en door “doen” voorop. Boeken-, poppen- en blokkenhoek, puzzelen, verven etc. behoren tot de dagelijkse activiteiten. Daarnaast leren de kinderen spelend vrijuit spreken en goed te luisteren. We leren kinderen zelfstandig werken, langer bezig te zijn met een activiteit, kritisch te kijken naar hun eigen werk. We bieden activiteiten gericht op hun leeftijd en ontwikkeling.

Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8

Ook in deze groepen zijn de kinderen vanaf 8.20 uur welkom op school. De bel gaat om 8.25 uur. De kinderen verzamelen dan op de afgesproken plaats op het schoolplein en lopen met de leerkracht naar binnen. De lessen starten stipt om 8.30 uur. Het onderwijs wordt in lessen en vakken gegeven.  De leerkrachten werken met een rooster, waarop de vakken en tijden staan. We proberen voor iedere groep een evenwichtig rooster samen te stellen waarbij inspanning en ontspanning elkaar afwisselen.  Het dagrooster staat uitgeschreven op het bord.

De plaatsing van een kind op school                                                                                                                                                    

Als ouders hun kind aanmelden op onze school dan wordt er een afspraak gemaakt met de directeur of intern begeleider, die de inschrijving verzorgt. Tijdens dit intake gesprek wordt een groot aantal vragen over de ontwikkeling van het kind gesteld. Hierdoor krijgt de school een goed beeld van het kind, zijn ontwikkeling en het gezin. Eventuele hulp en ondersteuning kan dan immers vanaf de eerste dag geboden worden. Verder wordt tijdens de afspraak met de directeur het onderwijs op onze school besproken en is er gelegenheid om een kijkje te nemen in de school en vragen te stellen. Wanneer kinderen worden aangemeld voor de groepen 2 t/m 8, wordt informatie opgevraagd bij de vorige school van de leerling. Zo hebben we een goed beeld van de (on)mogelijkheden van een kind en kunnen we kijken of en op welke wijze we (passend) onderwijs kunnen bieden.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school (leerlingvolgsysteem)

De wijze waarop de leerkracht zijn instructie organiseert, is afhankelijk van de leerstof en het niveau van de kinderen in zijn of haar groep. Bij taal en rekenen wordt vaak gekozen voor instructie aan de hele groep, waarbij een aantal kinderen wordt uitgenodigd aan de instructietafel om daar nog extra instructie, hulp en/ of uitdaging te krijgen. Van alle kinderen houden we een leerlingvolgsysteem bij, zodat we goed zicht hebben op het niveau en de ontwikkeling van ieder kind. We maken gebruik van landelijk genormeerde toetsen (DIAtoetsen) en methode gebonden toetsen. De volgende leerstofonderdelen worden regelmatig getoetst met een methodetoets en/ of DIAtoets: spelling, technisch - en begrijpend lezen,taal, woordenschat, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. Vorderingen worden in groep 1/2 geregistreerd met de “Kijk” registratie.

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met het daarvoor bestemde programma ‘Zien” en monitoring via KiVa. 

Ondersteuning en zorg voor leerlingen met specifieke behoeften                                                                                                       

De zorg en/of extra ondersteuning wordt op onze school gecoördineerd door de intern begeleider. De wijze waarop de extra zorg en/of ondersteuning tot stand komt, staat beschreven in het ondersteuningsplan. Hiermee bedoelen we zowel zorg voor kinderen die behoefte hebben aan verdiepingsmateriaal als zorg voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning in de vorm van materiaal en/of hulp. De hulp kan plaatsvinden op zowel individueel niveau als in groepjes.

School Maatschappelijk Werk                                                                                                                                                               

De Frans Naereboutschool heeft een schoolmaatschappelijk werkster, die regelmatig én op afroep beschikbaar is. Zij is in dienst van het Algemeen Maatschappelijk Werk Walcheren. Haar naam is Niki Visser.  Haar telefoonnummer is 0118- 448844. De schoolmaatschappelijk werkster is voor school beschikbaar om ingeschakeld te worden wanneer het niet zo goed gaat met een kind. Kinderen kunnen last hebben of krijgen van verschillende klachten. Soms is de oorzaak en de oplossing duidelijk, maar soms ook niet. Omdat kinderen veel tijd op school doorbrengen kan het gebeuren dat de leerkracht merkt dat het niet zo goed gaat met een kind. De leerkracht zal dan eerst zelf proberen om duidelijk te krijgen wat er nu aan de hand is door er met de ouders/verzorgers over te praten en er samen een oplossing voor te zoeken. Wanneer dit niet genoeg helpt en er extra hulp wenselijk is, dan kan de schoolmaatschappelijk werkster gevraagd worden om mee te gaan helpen. De schoolmaatschappelijk werkster onderzoekt in ieder geval altijd de situatie van het kind waarin het zich bevindt en de positieve en minder positieve invloed daarvan: zowel op school als in de thuissituatie. Hierover kan zij dan naar de school en naar de ouders/verzorgers advies en ondersteuning geven. Soms is het nodig om daarbij hulp van anderen in te schakelen: voor het kind zelf, voor de leerkracht, voor ouders/verzorgers of voor beiden. Bijvoorbeeld om nader onderzoek te doen (diagnosticeren), meer vaardigheden aan te leren (trainen), de draaglast te verminderen (verwerken), inzicht te vergroten, enzovoort. Hier praat de schoolmaatschappelijk werkster dan eerst samen over, waarna in overleg wordt afgesproken wie wat gaat doen om te zorgen dat die hulp er komt en wat er nodig is om die een zo groot mogelijke kans van slagen te geven.

Vragen om hulp krijgt de schoolmaatschappelijk werkster in principe via de intern begeleider van de school. Leerkrachten, ouders/verzorgers of kinderen kunnen echter ook zelf bij de schoolmaatschappelijk werkster terecht als zij dat willen. Wat er dan precies besproken wordt, is vertrouwelijk. Wel worden de intern begeleider en de leerkracht in grote lijnen op de hoogte gehouden van wat er gebeurt. Zo kunnen zij inschatten hoe er het beste op een kind in de klas kan worden gereageerd. Zo kan iedereen meehelpen om de situatie te verbeteren.

Iedereen die contact met de schoolmaatschappelijk werkster op wil nemen en/of een afspraak wil maken, kan rechtstreeks haar telefoonnummer bellen. Soms staat de voicemail aan, want dan is zij in gesprek. Zij zal dan zo snel mogelijk terugbellen. U kunt ook via de leerkracht of intern begeleider vragen of zij contact op wil nemen. Aarzel niet wanneer u vragen heeft, maar neem contact op!


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 bieden we onderwijs vanuit de nieuwste methode Schatkist. Dit is een integrale lesmethode waar thematisch alle vakgebieden aan de orde komen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Frans Naereboutschool is van mening dat zij voor veel leerlingen een passend aanbod heeft. De school heeft een aanpak voor leerlingen met hulpvragen op het gebied van leren en ontwikkelen, leerlingen met dyslexie en heeft ervaring met leerlingen met het syndroom van down. Voor leerlingen met een minder dan gemiddelde intelligentie acht men zich voornamelijk competent op het gebied van (vroeg) signaleren. De aanpak, inclusief het werken met ontwikkelperspectieven, is volop in ontwikkeling. Dit geldt ook voor leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie. Binnen de school werken specialisten op het gebied van taal/lezen en diverse andere gebieden.

Vanaf schooljaar 2020-2021 zal er 2 dagen in de week extra taalondersteuning geboden worden aan kinderen met een vertraagde/ zwakke taalontwikkeling. In schooljaar 2021- 2022 zal er een schakelklas 3/4 naast een basisgroep 3/4 geboden worden op 4 ochtenden in de week. Hierdoor kan in kleine groepen een aangepast onderwijsaanbod plaats kunnen vinden. In de schakelklas is een taalspecialist werkzaam.

Onze basisschool maakt gebruik van de “Verwijsindex”. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Door de melding in de verwijsindex weten wij sneller of een leerling ook bekend is bij andere professionals. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen we onderling afstemmen om de leerling de best mogelijke ondersteuning te bieden. De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld. Uitgangspunt voor de 13 gemeenten van Zeeland is: Van ieder kind met een meer dan regulier zorgplan hoort een signaal in de Verwijsindex te staan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven