Archipelschool Ravenstein

Pablo Picassoplein 122 4382 KB Vlissingen

Schoolfoto van Archipelschool Ravenstein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft, zal er vervanging worden geregeld. Wanneer er echt geen vervanging aanwezig is, zullen de kinderen in de andere groepen in de school worden opgevangen. 

Alleen in uiterste nood zullen we de ouders verzoeken hun kind(eren) thuis op te vangen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We beschikken over de volgende groepen: 1/2, 3/4, 5/6,7 en 8 .Deze verdeling is gemaakt op basis van het aantal leerlingen per groep en er is gekeken naar sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

De samenstelling van het team:

Groep 1/2: Marieke te Beek en Christian Mijnlieff

Coördinator groepen 1/2 en extra ondersteuning: Kim Lous

Op dinsdag is juf Annelies de Rooij extra voor de groepen 1/2

Groep 3/4: Corina Peute

Onderwijsassistente en r.t. werkzaamheden groep 3/4: Saïda Chellali

Groep 5/6: Loïs Meijer en Lianne Oliveira

Groep 7: Belinda Dirven en Maaike Mes

Groep 8: Mark van Ingen

Intern Begeleider: Tamara Leenstra

NT2 leerkracht: Jetske te Beek

R.t.: Jacqueline Boonman

Vakleerkracht gymnastiek: Anton Kruit

GVO leerkracht: Co Baas

Islamitisch onderwijs: Mohamed Amazian

Administratieve ondersteuning: Hanneke Heetesonne

Conciërge: Etiënne Brandts

Directeur: Miša Lekoska

Het onderwijs in de groepen 1 en 2

De kleuters zijn vanaf 8.15 uur welkom in de klas. Zij worden daar opgevangen door hun eigen juf. De leerkracht heeft materiaal klaargezet waar de kinderen aan kunnen werken, gericht op de SLO doelen. Wanneer een leerling 4 jaar is, komt hij/zij in groep 1. Aan het einde van het schooljaar wordt gekeken welke kinderen naar groep 2 gaan en welke in groep 1 blijven. In groep 1 en 2 wordt o.a. gewerkt met het woordenschatprogramma LOGO 3000 en het rekenprogramma Met Sprongen Vooruit.

Met Sprongen Vooruit en LOGO 3000 werken met thema’s. Een onderwerp wordt een aantal weken aangeboden aan de kinderen en uitgebreid. De thema’s zijn erg afwisselend. Enkele voorbeelden: mijn lichaam, mijn verjaardag, in de supermarkt, naar buiten, enz. Het thema is in beide groepen hetzelfde en wordt ook op dezelfde manier aangeboden. De leerkrachten observeren en houden gericht bij hoe kinderen zich ontwikkelen. Ze doen dit met de ‘Kijk registratie’. Op deze wijze heeft de leerkracht snel in beeld of een kind wat extra ondersteuning nodig heeft. Deze ondersteuning geeft zij zelf of wordt uitgevoerd door een andere leerkracht, die wij “tutor” noemen. In de jongste groepen staat leren door spel, door “doen” voorop. Zand en water, poppen en blokkenhoek, puzzelen, verven etc. behoren tot de dagelijkse activiteiten. Daarnaast leren de kinderen spelend vrijuit spreken en goed te luisteren. We werken extra aan woordenschatvergroting. Woordenschatontwikkeling voor alle leerlingen wordt gestimuleerd door toneel, poppenspel, prentenboeken, voorleesboeken, vertellen, etc. Ook voor kinderen met een goede taalontwikkeling zijn dit goede activiteiten. In groep 2 leren kinderen meer zelfstandig werken, langer bezig te zijn met een activiteit, kritisch te kijken naar hun eigen werk en zijn de activiteiten meer gericht op hun leeftijd en ontwikkeling. Ook vindt hier al een aanbod van letters plaats.

Kinderen die nog maar kort in Nederland zijn

Kinderen van 4 en 5 jaar, die nog maar kort in Nederland zijn, worden opgevangen in de kleutergroepen. Zij worden op grond van hun leeftijd in een groep geplaatst. Tijdens de kringactiviteit gaan de kinderen van groep 1 en 2 soms met de tutor mee naar de tutorruimte. Bij de tutor leren zij de woorden die zij nodig hebben om redzaam te zijn. Veel gaat middels voor- en nadoen en de lessen worden ondersteund met veel beeldmateriaal.

Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8

Ook in deze groepen zijn de kinderen vanaf 8.15 uur welkom in de klas. Er kan werk worden afgemaakt, gelezen worden of iets anders worden gedaan volgens afspraak met de leerkracht. De lessen starten stipt om 8.30 uur. Het onderwijs wordt in lessen en vakken gegeven. Een les duurt soms kort, 15 minuten of langer, één uur. De leerkrachten werken met een rooster, waarop de vakken en tijden staan. We proberen voor iedere groep een evenwichtig rooster samen te stellen waarbij inspanning en ontspanning elkaar afwisselen. De roosters kunt u vinden in de klaslokalen. Het dagrooster vindt u uitgeschreven op het bord.

Gezond gedrag

Wij vinden het belangrijk te laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten hoog in het vaandel hebben staan. De school werkt structureel aan gezondheid en stimuleert gezonde voeding. Op vrijdag is het fruitdag. We zijn in het bezit van het vignet 'Gezonde School'. Gezonde School verbindt losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak.

Eten en drinken

Iedere ochtend is een kleine pauze waarop de kinderen iets kunnen eten en drinken. We vinden het belangrijk dat alle kinderen hiervoor iets meenemen; gezond en niet teveel. Suggesties voor dit pauzemoment zijn: een boterham met hartig beleg, fruit en melk. De voorkeur gaat uit naar een goed afsluitbare drinkbeker, liever geen wegwerpverpakkingen. Op vrijdag hebben we 'fruitdag'. Op deze dag vragen we u om naast het drinken, uw kind een stuk fruit of groente mee te geven voor in de kleine pauze. Het hele jaar bieden wij de kinderen drie keer per week schoolfruit aan. Dit stimuleert de kinderen samen groenten en fruit te eten in de klas en kennismaken met verschillende soorten groenten en fruit. Naast het aanbieden van schoolfruit verzorgen de leerkrachten ook verschillende lessen over gezonde voeding en beweging m.b.v. het programma “Lekker Fit!”.

Traktaties, snoepen en allergie

In principe zijn we tegen snoepen op school. Alleen bij bijzondere gelegenheden, zoals Sinterklaas en andere bijzondere feesten of activiteiten wordt er gesnoept. Bij verjaardagen van de kinderen zijn er genoeg traktaties die leuk, gezond en niet duur zijn. U kunt ideeën opdoen bij bv.: www.gezondtrakteren.nl Wanneer uw kind allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen vragen wij u dit kenbaar te maken bij de inschrijving of in een later stadium door te geven aan de groepsleerkracht. Wij noteren in ons leerlingenadministratiesysteem alle allergie gegevens.

Tweede taalwerving (NT2)

Door hun thuissituatie hebben een groot aantal kinderen extra kansen nodig in het onderwijs. Wij bieden deze middels specifiek taalbeleid. We willen voor hen vooral Taalschool zijn. Goede beheersing van de eigen taal en Nederlands als tweede taal is de sleutel tot succes. In de groep wordt een groot taalaanbod gegeven. Onze taalmethode biedt veel mogelijkheden tot uitbreiding van de woordenschat. Kinderen die op latere leeftijd naar Nederland komen en in groep 3 tot en met 8 worden geplaatst, krijgen een apart taalprogramma en volgen lessen en instructie in de NT2 klas. Daarbij maken we gebruik van een aantal specifieke methodes, welke daarvoor geschikt zijn. Naarmate de kinderen langer op school zijn, werken ze minder met een eigen programma en doen ze meer mee met de activiteiten van de groep.

De zorg voor kinderen

De plaatsing van een kind op school

Als ouders hun kind aanmelden op onze school dan wordt er een afspraak gemaakt met de directeur of intern begeleider, die de inschrijving verzorgt. Tijdens dit intake gesprek wordt een groot aantal vragen over de ontwikkeling van het kind gesteld. Hierdoor krijgt de school een goed beeld van het kind, zijn ontwikkeling en het gezin. Eventuele hulp en ondersteuning kan dan immers vanaf de eerste dag geboden worden. Verder wordt tijdens de afspraak met de directeur het onderwijs op onze school uiteengezet en is er gelegenheid om een kijkje te nemen in de school en vragen te stellen. De schoolgids dient als leidraad om informatie te verschaffen over Archipelschool “Ravenstein”. Wanneer kinderen worden aangemeld voor de groepen 3 t/m 8, wordt informatie opgevraagd bij de vorige school van de leerling. Zo hebben we een goed beeld van de (on)mogelijkheden van een kind en kunnen we op de beste manier (passend) onderwijs bieden. Met hun vierde verjaardag gaan kinderen naar groep 1. Kinderen die van een andere basisschool komen kunnen direct geplaatst worden, mits de groepsgrootte dit toelaat en wij kunnen voorzien in het onderwijsaanbod dat het betreffende kind nodig heeft. Het streven is de groepen niet boven de 30 leerlingen uit te laten komen. Wanneer u uw kind inschrijft op “Ravenstein” is het van belang dat u een document meeneemt met het BSN-nummer (burgerservicenummer) van uw kind(eren).

Zorg voor het jonge kind

Vanaf de aanmelding (in de meeste gevallen groep 1) start de zorg omtrent ‘het jonge kind’. Bij de intake informeren wij naar de voorschoolse ontwikkeling. Deze informatie gaat naar de groepsleerkracht en intern begeleider. De zorg voor het jonge kind realiseren we binnen ons onderwijs. We bieden een rijke leer- en speelomgeving aan, waarbij er uitgegaan wordt van de basisbehoeften van kinderen. Er zijn wisselende hoeken in de klas, afgestemd op het thema. Het samenwerken, spelen en problemen oplossen is bij het leerproces van jonge kinderen heel belangrijk. De kring neemt hierbij een prominente plaats in. Hier worden ervaringen uitgewisseld, de plannen voor de dag besproken en wordt er op verschillende manieren nieuwe leerstof aangeboden. Doordat de kinderen zelfstandig spelen is er voor de leerkracht tijd en ruimte voor observaties en begeleiding van individuele kinderen of kleine groepjes. Het is immers van groot belang vroegtijdig te signaleren. Hoe eerder duidelijk wordt wat de onderwijsbehoeften zijn van een kind, hoe beter we ons onderwijs passend kunnen maken. De activiteiten met hun specifieke doelen liggen vast in een plan. 

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school (leerlingvolgsysteem)

De wijze waarop de leerkracht zijn instructie organiseert, is afhankelijk van de leerstof en het niveau van de kinderen in zijn of haar groep. Bij taal en rekenen wordt vaak gekozen voor instructie aan de hele groep, waarbij een aantal kinderen wordt uitgenodigd aan de instructietafel om daar nog extra instructie en hulp te krijgen. Een aantal kinderen ontvangt individuele instructie omdat zij met een apart programma werken. Niet alle kinderen in een zelfde klas zijn even ver in de leerstof en in hun ontwikkeling. Kinderen die extra instructie krijgen, hebben minder tijd om die instructie, bijvoorbeeld schriftelijk, te verwerken. Daar houden wij rekening mee. Dit geldt vooral voor de vakken rekenen, lezen en taal. Bij lezen werken we in niveaugroepen. Kinderen lezen boeken die passen bij hun leesniveau. Van alle kinderen houden we een leerlingvolgsysteem bij, zodat we goed zicht hebben op het niveau en de ontwikkeling van ieder kind. We maken gebruik van landelijk genormeerde toetsen (DIA-toetsen) en methode gebonden toetsen. De volgende leerstofonderdelen worden regelmatig getoetst: spelling, technisch - en begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en begrijpend luisteren. In de groepen 1 en 2 worden de vorderingen geregistreerd met de “Kijk” registratie. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met het daarvoor bestemde programma ‘Zien”.

Ondersteuning en zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

De zorg en/of extra ondersteuning wordt op onze school gecoördineerd door de intern begeleider. De wijze waarop de extra zorg en/of ondersteuning tot stand komt, staat beschreven in het ondersteuningsplan. Hiermee bedoelen we zowel zorg voor kinderen die behoefte hebben aan verdiepingsmateriaal als zorg voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning in de vorm van materiaal en/of hulp. De hulp kan plaatsvinden op zowel individueel niveau als in groepjes.

Buurtteam

Wanneer wij zorgen hebben over kinderen en/of het gezin, kunnen wij, in overleg met ouders de casus inbrengen in het buurtteam. Zij kiezen, in overleg, de beste vorm van hulp voor een leerling.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Ravenstein is veel aandacht voor het welbevinden van de kinderen. Hier kan op een goede manier op ingespeeld worden, omdat er veel formatie vrij is (gemaakt) voor mensen met verschillende expertises. Ook zijn er veel uren vrij (gemaakt) voor onderwijsassistentie.

Verwijsindex.

Onze basisschool maakt gebruik van de “Verwijsindex”. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Door de melding in de verwijsindex weten wij sneller of een leerling ook bekend is bij andere professionals. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen we onderling afstemmen om de leerling de best mogelijke ondersteuning te bieden. De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld. Uitgangspunt voor de 13 gemeenten van Zeeland is: Van ieder kind met een meer dan regulier zorgplan hoort een signaal in de Verwijsindex te staan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op het gebied van 'zorg' blijven we de medewerkers scholen en coachen in de omgang met kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Daarnaast zetten we in op extra ondersteuning middels remedial teaching. De intern begeleider coacht en ondersteunt leerkrachten waar er vragen zijn. Expertise vanuit externe organisaties in de vorm van Ambulante Begeleiding wordt ingezet op aanvraag. De klassen zijn zodanig klein dat er veel ruimte is voor begeleiding(individueel of in kleine groepjes). Onderwijsassistenten worden ingezet als extra ondersteuning waar nodig.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven