Archipelschool De Omnibus

Slangenburg 1 - 3 4385 HT Vlissingen

Schoolfoto van Archipelschool De Omnibus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

  • Het aantal leerlingen in groep 8 en het aantal leerlingen dat de eindtoets maakt kan verschillen.In een aantal gevallen kan het zijn dat kinderen niet mee doen aan de eindtoets, bijvoorbeeld:
    - Leerlingen die ‘kort in Nederland’ zijn én onvoldoende taalbeheersing hebben
    - Leerlingen die ‘kort op de school’ zitten.
    - Leerlingen met een eigen leerlijn, een zgn. OPP.

Wij streven naar een leef- en leerklimaat waarin personeel leerlingen en bezoekers zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen. Dit blijkt uit:
· onze aandacht voor onderwijs op maat;
· de gedragsregels die wij in samenwerking met de leerlingen elk jaar opstellen.
· onze aandacht voor normen- en waardeontwikkeling, waarbij wij de nadruk leggen op het voorbeeldgedrag.
· preventieve en actieve aanpak van het (digitaal) pesten door middel van het gebruik van 'KiVa' en 'Goed van Start'.
· een betrokken rol die wij van ouders verwachten waarbij de communicatie op een open en respectvolle manier plaatsvindt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op 2 momenten per jaar (halverwege en eind)worden de leerlingen getoetst en de resultaten in kaart gebracht m.b.t. het leerlingvolgsysteem.

Deze landelijke toetsen bieden ons de mogelijkheid te kijken hoe onze groepen scoren in vergelijking met andere, vergelijkbare, scholen en de door de onderwijsinspectie gestelde norm. Tegelijkertijd geeft dit ook inzicht in de individuele ontwikkeling per leerling: is er voldoende groei te zien.

Naar aanleiding van de resultaten vindt bespreking plaats (IBer en leerkrachten) en worden acties uitgezet om tot nog betere afstemming van het aanbod te komen.

Door het meten van de resultaten over een langere periode is ook te zien waar de sterke punten in ons onderwijs liggen en waar bijstelling nodig is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Omnibus besteedt veel aandacht aan het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. In samenspraak met ouders bekijken we welke school het beste past bij iedere leerling en zijn of haar talenten. In de afgelopen jaren gingen onze leerlingen naar diverse scholen voor voortgezet onderwijs in Vlissingen. 

Aan het eind van het schooljaar 2014-2015 hebben de leerlingen in groep 8 voor het eerst de IEP-eindtoets gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat de toets eind april wordt gemaakt en dat we met het LOVS van DIA al heel veel gegevens van de leerlingen hebben.

In de jaren daarna is steeds de IEP-eindtoets afgenomen en laten de scores zien dat deze op of boven de norm van de Inspectie van het Onderwijs liggen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Omnibus zitten kinderen met veel verschillende achtergronden. Dit betreft cultuur, geloof en milieu. 

Dit betekent dat we bewust inzetten op actief burgerschap. Kinderen leren elkaar kennen, leren op juiste wijze communiceren en samenwerken en krijgen zo respect voor elkaar.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • maatschappijgericht
  • samenwerking
  • zelfregulering

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven