Archipelschool De Omnibus

Slangenburg 1 - 3 4385 HT Vlissingen

Schoolfoto van Archipelschool De Omnibus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte van een leerkracht zorgt de directeur voor vervanging. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de vervangers die staan ingeschreven bij TCOZ. Wanneer er geen vervangers beschikbaar zijn, zal de school zelf een oplossing moeten zoeken. Dit kan betekenen dat leerkrachten uit het eigen team te hulp komen of dat groepen worden gecombineerd.

Wanneer een leerkracht onder schooltijd een nascholingscursus moet volgen wordt ook voor vervanging gezorgd.

TCOZ is een organisatie welke wordt gevormd door de samenwerkende schoolbesturen in Zeeland. Zij hebben de gegevens van alle vervangers die ingezet kunnen worden. Zij regelen, na contact met de directeur, de verdere invulling van de vervanging.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We beschikken over de volgende groepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Deze verdeling is gemaakt op basis van het aantal leerlingen per groep en er is gekeken naar sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

De samenstelling van het team:

Groep 1/2: Juf Birgit en juf Elly

Onderwijsassistent: Meester David

Groep 3/4: Juf Natascha en meester Yordi

Groep 5/6: Juf Mireille

Groep 7/8: Meester Ralf

Extra leerkracht: Juf Elfriede

R.T.: Meester Yordi

Onderwijsassistent: Meester Gayito

Schakelklas: Juf Esmee

Intern begeleider: Pauline en Bibi

Administratief medewerker: Lijda

Conciërge: Etiënne

De school beschikt over een Intern Begeleider, een rekencoördinator, een leescoördinator en een ICT-coördinator. Tevens zijn enkele leerkrachten en onderwijsassistenten belast met extra zorgtaken.

HVO/GVO/Islamitische les
Uw kind kan bij ons op school godsdienstig-, humanistisch- of islamitisch vormingsonderwijs volgen. Deze lessen bieden de leerlingen een mogelijkheid te werken aan hun eigen levensbeschouwelijke vorming. Het biedt ouders (verzorgers) een extra kans hun kind kennis te laten maken met een bepaalde levensovertuiging dan wel deze zelf te laten ontwikkelen op een manier die aansluit bij uw eigen (levensbeschouwelijke) voorkeur. De vormingsonderwijs-lessen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de openbare school en de lessen worden dan ook niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door vakleerkrachten. Onze school is dus gastheer. De lessen vinden 1 x per week onder schooltijd plaats, duren 3 kwartier en zijn voor u kosteloos.

Gezond gedrag

Wij vinden het belangrijk te laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten hoog in het vaandel hebben staan. De school werkt structureel aan gezondheid en stimuleert gezonde voeding. Op woensdag is het fruitdag. We gaan het vignet gezonde school aanvragen op het thema voeding. Gezonde School verbindt losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak.

Eten en drinken

Iedere ochtend is een kleine pauze waarop de kinderen iets kunnen eten en drinken. We vinden het belangrijk dat alle kinderen hiervoor iets meenemen; gezond en niet teveel. Suggesties voor dit pauzemoment zijn: een boterham met hartig beleg, fruit en melk. De voorkeur gaat uit naar een goed afsluitbare drinkbeker, liever geen wegwerpverpakkingen. Op woensdag hebben we 'fruitdag'. Op deze dag vragen we u om naast het drinken, uw kind een stuk fruit of groente mee te geven voor in de kleine pauze. Het hele jaar bieden wij de kinderen drie keer per week schoolfruit aan. Dit stimuleert de kinderen samen groenten en fruit te eten in de klas en kennismaken met verschillende soorten groenten en fruit. Naast het aanbieden van schoolfruit verzorgen de leerkrachten ook verschillende lessen over gezonde voeding en beweging m.b.v. het programma “Lekker Fit!”.

Traktaties, snoepen en allergie

In principe zijn we tegen snoepen op school. Alleen bij bijzondere gelegenheden, zoals Sinterklaas en andere bijzondere feesten of activiteiten wordt er gesnoept. Bij verjaardagen van de kinderen zijn er genoeg traktaties die leuk, gezond en niet duur zijn. U kunt ideeën opdoen bij bv.: www.gezondtrakteren.nl Wanneer uw kind allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen vragen wij u dit kenbaar te maken bij de inschrijving of in een later stadium door te geven aan de groepsleerkracht. Wij noteren in ons leerlingenadministratiesysteem alle allergie gegevens.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De invulling is bij benadering. Wij vinden het belangrijker om te kijken wat een groep nodig heeft aan onderwijstijd per vak.
Lezen Groep 3: lezen / taal wordt in groep 3 als één vak gegeven. De genoemde uren voor lezen zijn dus ook voor taal.
Groep 4 t/m 8: Dit is voor technisch lezen en begrijpend lezen samen.
Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, schooltelevisie en verkeer.
Kunstzinnige en creatieve vorming: Tekenen, handvaardigheid en muziek.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Omnibus heeft voor veel leerlingen een passend aanbod. Onze school heeft veel ervaring met kinderen die meer en bijzondere ondersteuning nodig hebben op o.a. de volgende gebieden: dyslexie, taal/spraak problemen, beneden gemiddelde intelligentie, hoogbegaafdheid,  motoriek, asperger, PDD-NOS, hechtingsproblematiek.

De mogelijkheden voor voldoende afstemming van het onderwijs op de betreffende leerlingen is mede afhankelijk van de groepssituatie. Bij zware ondersteuningsvragen, vooral bij gedragsvraagstukken wegen wij ook de impact op de groep mee.

Verwijsindex.

Onze basisschool maakt gebruik van de “Verwijsindex”. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Door de melding in de verwijsindex weten wij sneller of een leerling ook bekend is bij andere professionals. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen we onderling afstemmen om de leerling de best mogelijke ondersteuning te bieden. De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld. Uitgangspunt voor de 13 gemeenten van Zeeland is: Van ieder kind met een meer dan regulier zorgplan hoort een signaal in de Verwijsindex te staan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. VVE is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen deze kinderen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters vanaf 2,5 en 3 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor vroegschoolse educatie. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders een belangrijk aspect (ouderbetrokkenheid).

Terug naar boven