Archipelschool Theo Thijssen

Troelstraweg 471 4384 PA Vlissingen

Schoolfoto van Archipelschool Theo Thijssen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte van een leerkracht zorgt de directie voor vervanging. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de vervangers die staan ingeschreven bij  TCOZ (de organisatie die e.e.a. voor het Archipel schoolbestuur regelt)

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij de jongste kinderen hebben we er voor gekozen om met ‘basisgroepen’ te werken. Deze gemengde leeftijdsgroepen zijn qua ontwikkelingsniveau gelijkwaardig samengesteld. Gemiddeld zitten leerlingen twee jaar in een basisgroep. Hierna stromen zij door naar groep 3. Wij zien veel voordelen in het werken met basisgroepen. Onder meer:
-Door het  heterogeen groeperen van de kinderen ontstaat een sociaal netwerk waarbinnen kinderen niet alleen van de leerkracht leren, maar ook van hun eigen medeleerlingen.
-De kinderen zijn optimaal te volgen in hun ontwikkeling vanaf 4 jaar totdat zij doorstromen naar groep 3.
-Onderwijsgevenden kunnen door een breder onderwijsbereik beter inspelen op de –vaak sprongsgewijze- ontwikkeling van kinderen op deze leeftijd.
-De taalontwikkeling bij jongste en middelste kinderen krijgt een enorme impuls, omdat de kinderen zich kunnen optrekken aan de oudere kinderen. Juist op deze leeftijd leren kinderen veel van elkaar.

De groepen 3 t/m 8 werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. Door de schoolgrootte is het niet nodig om met combinatieklassen te werken. Onder meer bij het afstemmen op de verschillende ontwikkelingsniveaus en ondersteuningsbehoeften van leerlingen, werken de parallelle groepen (bijvoorbeeld 5a en 5b) intensief samen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

* Activiteiten in de kleine groep omvatten (voorbereidend) rekenen, taal, (voorbereidend) lezen en schrijven en creatieve vorming.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Mede op basis van het schoolondersteuningsprofiel wordt een inschatting gemaakt van de opvangbaarheid van leerlingen.
Uitgangspunt is dat iedereen in principe welkom is en dat iedereen passend onderwijs verdient.

Verwijsindex zeeland

Onze basisschool maakt gebruik van de “Verwijsindex”.De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Door de melding in de verwijsindex weten wij sneller of een leerling ook bekend is bij andere professionals. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen we onderling afstemmen om de leerling de best mogelijke ondersteuning te bieden.De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld.Uitgangspunt voor de 13 gemeenten van Zeeland is: Van ieder kind met een meer dan regulier zorgplan hoort een signaal in de Verwijsindex te staan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven