Archipelschool Theo Thijssen

Troelstraweg 471 4384 PA Vlissingen

  • In de kleutergroepen werken we elke drie weken rondom een ander thema
  • Leren doen we niet alleen uit een boek, allerlei materialen worden gebruikt.
  • Schoolfoto van Archipelschool Theo Thijssen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Archipelschool Theo Thijssen.

Wij zijn een openbare basisschool in een groene omgeving aan de rand van de wijk Paauwenburg in Vlissingen. Ons motto is Leren is leuk! Onze school richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen waarbij kernvakken als taal en rekenen scherp in het oog worden gehouden en een veilig en warm pedagogisch klimaat als basis dient.

De Theo Thijssenschool is één van de openbare basisscholen op Walcheren. Deze scholen vormen samen één organisatie onder de naam Archipelscholen. Onze organisatie heeft de kernwaarden ‘kind- toekomst- resultaat- samenwerkings- en maatschappijgerichtheid' als speerpunten voor haar onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren is leuk!
  • Iedereen is welkom
  • Brede ontwikkeling
  • Gelijkwaardigheid
  • Ontmoeting

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft in de afgelopen jaren een lichte groei doorgemaakt.

De prognose is dat het leerlingenaantal de komende jaren stabiel zal blijven. Ons doel is niet een groei in het leerlingaantal te bewerkstelligen, maar wel een plaats te bieden aan elk kind wanneer ouders voor onze school kiezen. We zullen om deze reden dan ook geen wachtlijst instellen wanneer er meer leerlingen komen, maar breiden dan ons aantal groepen uit. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
424
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven