Kindcentrum De Vlechter

Constantijn Huijgensstr 1 5251 LW Vlijmen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vlechter
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vlechter
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vlechter
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vlechter
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vlechter

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS.

De kwaliteit van ons onderwijs is gericht op het (blijven) doen van de goede dingen en het verder verbeteren van de kwaliteit. Het kwaliteitsbeleid op onze school is erop gericht om op een systematische en cyclische wijze de doelen van de school te bepalen, te plannen, te realiseren en te evalueren. Hiervoor gebruiken we onder andere gegevens uit de interne school zelfevaluatie.

Er is blijvende aandacht voor het volgen van de resultaten van de leerlingen met behulp van het leerlingvolgsysteem. Jaarlijks wordt het schoolplan geactualiseerd. We spreken dan ook van een “floating” schoolplan. Bestaande uit een jaarplan, jaarverslag en meerjarenplanning.

Deze documenten worden aan het eind van een schooljaar voorgelegd aan bestuur, bovenschools management, medezeggenschapsraad en uiteindelijk aan de inspectie. Om een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen doen alle leerlingen mee aan de eindtoets.

Eindtoets groep 8

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 heeft de school de keuze gemaakt om de IEP eindtoets deel te gaan nemen. De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat: dit gebeurt zo eerlijk mogelijk. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgt de leerkracht  inzicht in welk referentieniveau (1F, 2F en 1S) de leerlingen beheersen. Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan veel beter in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.  

IEP eindtoets

Schooljaar 2018-2019:    86.7                          Landelijk gemiddelde: 81.8

Schooljaar 2019-2020:    Geen eindtoets door Corona

Schooljaar 2020-2021:     82.4                         Landelijk gemiddelde: 79.7 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op basis van individuele leerresultaten tot nu toe geeft Snappet inzicht welke leerlingen mogelijk meer aandacht nodig hebben bij deze les. De leerkracht kan kiezen deze even apart te nemen voor extra instructie. Dit kan ook goed, omdat alle andere kinderen inmiddels op hun tablet bezig zijn.

Tabletonderwijs biedt een heel directe leerervaring. Ieder kind heeft zijn eigen werk. De lesstof wordt op diverse manieren aangeboden. De leerling voert het antwoord digitaal in en krijgt meteen feedback: een groene krul of een rode streep. Bij een rode streep is er direct de kans het antwoord te verbeteren. Vervolgvragen worden moeilijker of makkelijker op basis van de resultaten.

De leerkracht ziet op het dashboard de voortgang van iedere leerling: een antwoord dat in één keer goed was, is een groen blokje, na twee of meer keer proberen goed geeft een oranje blokje, en fout is rood. Het dashboard geeft het overzicht van de hele klas. Zo weet de leerkracht welke leerlingen extra hulp nodig hebben, of dat een bepaalde opgave meer toelichting nodig heeft. Gericht complimenten geven gaat ook eenvoudiger.

Na het afronden van de les van die dag heeft de leerling de mogelijkheid extra te werken. Achter elke les staat een plusje (+). Hiermee komen de kinderen in het programma van het extra werk. Dit kan zowel remediëring zijn of verrijking, afhankelijk van hoe de kinderen de lessen gemaakt hebben. Daarnaast kunnen de leerlingen zelfstandig werken aan leerdoelen die in de les aan de orde zijn geweest. 

Omdat de resultaten van de verwerkingsfase direct zichtbaar zijn, speelt de leerkracht daar direct op in. Het voortgangsrapport voor de hele klas kan bijvoorbeeld (zonder namen) worden gedeeld, en lastige vragen nogmaals doorgesproken. Aan het einde van de dag hoeft de leerkracht geen werkboeken en schriften na te kijken: de resultaten zijn direct beschikbaar. Snappet vergelijkt de voortgang van een leerling tegen de leerdoelen, tegen de rest van de klas, en de hele klas tegen de rest van Nederland. De leerkracht heeft zo extra informatie om de volgende les zo goed mogelijk in te richten.

Esis

Om de vorderingen van de leerlingen te volgen en vast te leggen maken wij gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem Esis. Op vaste tijden en/of na afloop van bepaalde onderwijsonderdelen worden de leerlingen getoetst en/of geobserveerd. De uitkomsten daarvan worden opgenomen in het systeem. Afname van de toetsen vindt plaats volgens een toetskalender. Deze toetsen, de zogenaamde Cito toetsen staan los van de methoden die we gebruiken en hebben een landelijke normeringschaal. Leerkrachten bekijken deze gegevens en gaan voor elk kind na of de doelen bereik zijn. De prestaties worden op leerlingniveau en op unitniveau  bekeken en worden ook vergeleken met het landelijk gemiddelde. Deze gegevens, samen met de observaties uit de klas, geven de leerkracht input om het onderwijs voor het kind en de kinderen binnen de unit nog beter af te stemmen. De leerkrachten overleggen met elkaar over de voortgang van hun leerlingen binnen de unit. Dit overleg levert suggesties op voor een nog betere begeleiding. De intern begeleider overlegt regelmatig met de leerkrachten over de leerlingen in de unit en de kinderen die extra zorg krijgen. De geplande overlegmomenten zijn opgenomen in de zorgkalender. Behalve de resultaten van toetsen en observaties worden er ook gegevens vastgelegd over de leerling-besprekingen, gesprekken met de ouders, gesprekken met extern deskundigen, verslagen van speciale onderzoeken enzovoorts. Het leerlingvolgsysteem is alleen toegankelijk voor de leerkrachten en de directeur. Ouders kunnen na afspraak op school inzage krijgen in het leerlingvolgsysteem van hun kind. In de unit onderbouw  worden de ontwikkeling- en leerprocessen van de kinderen beoordeeld door de leerkracht door middel van observaties.

Twee keer per jaar worden er ook Cito toetsen afgenomen. De allerjongste leerlingen in de unit onderbouw worden niet getoetst. In het laatste schooljaar van de basisschool nemen de leerlingen deel aan de eindtoets; de IEP. Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen van de unit onderbouw en bovenbouw  een rapport. De jongste kinderen in de unit onderbouw krijgen het eerste twee jaar nog geen rapport mee naar huis, wel het plakboek met daarin een verslag van de ontwikkeling die uw kind heeft doorgemaakt. Wij zien het rapport als een middel om de ouders op de hoogte te stellen van de vorderingen van hun kind. Het rapport kan nooit alles volledig weergeven en daarom worden na het eerste en tweede rapport ouder/kind gesprekken georganiseerd. Het is begrijpelijk dat zulke gesprekken van groot belang zijn om het rapport toegelicht te krijgen en samen met u en uw kind de doelen waaraan uw kind de komende tijd gaat werken helder te krijgen. Iedere leerling die de school verlaat krijgt van de directeur een onderwijskundig rapport mee voor de school waar de leerling naar toe gaat.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voordat de kinderen aan hun laatste schooljaar op onze school starten krijgen ze een voorlopig schooladvies. Dat voorlopig schooladvies is gebaseerd op de totale ontwikkeling van het kind gedurende de gehele basisschoolperiode. Hoewel de leerprestaties een belangrijke basis vormen voor het advies, zijn zaken als gedrag, motivatie en werkhouding ook van groot belang. Het voorlopig advies is belangrijk, omdat we daarmee de ouders op het spoor zetten van de scholen die ze kunnen bezoeken op de zogenaamde open dagen. In april vindt de IEP-eindtoets plaats. De school geeft in januari het definitieve schooladvies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Uit het laatste inspectierapport (juni 2016):

Basisschool De Vlechter heeft haar kwaliteit op orde en we handhaven het basisarrangement. Het onderzoek is gericht op vier kwaliteitsgebieden. Per kwaliteitsgebied zijn de belangrijkste bevindingen:

1. Onderwijsresultaten

• De leerlingen van De Vlechter behalen voldoende cognitieve eindresultaten.

2. Onderwijsproces

• De leraren van De Vlechter verstaan hun vak. Ze houden voldoende zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen. Als de ontwikkeling van een leerling stagneert, kan de analyse van de oorzaak beter.

• Er liggen kansen om het onderwijs nog beter af te stemmen op wat de leerlingen nodig hebben.

3. Schoolklimaat en veiligheid

• Het schoolklimaat kenmerkt zich door aandacht voor elkaar. Het team is trots op de manier waarop de leerlingen met elkaar omgaan.

• Leerlingen voelen zich veilig op De Vlechter en ze gaan met plezier naar school.

4. Kwaliteitszorg en ambitie

• In de afgelopen periode is veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De schoolleiding en het team zijn trots op wat is bereikt.

• De ambitie om zich verder te ontwikkelen is groot. Aandacht voor het bewaken van dat wat al is bereikt, blijft van belang.

Terug naar boven