Kindcentrum De Vlechter

Constantijn Huijgensstr 1 5251 LW Vlijmen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vlechter
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vlechter
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vlechter
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vlechter
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vlechter

Het team

Toelichting van de school

Het team van de KC De Vlechter bestaat uit een Directeur, een unitleider onderbouw , een unitleider bovenbouw, Interne begeleider leerlingenzorg, groepsleerkrachten met taken, leraar ondersteuners en pedagogisch medewerkers.

Dominique Habraken Directeur en intern begeleidster leerlingenzorg. Dominique heeft haar Master in Leadership and Education afgerond.  

Marielle van de Griend Unitleider onderbouw en groepsleerkracht in unit onderbouw en bovenbouw. Marielle heeft de studie tot taal coördinator afgerond.   

Wout de Jong Unitleider bovenbouw. Leerkracht van de unit bovenbouw, afgestudeerd Master- en met specialisatie gedrag en afgestudeerd leerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast heeft hij de post HBO studie tot ICT en media expert afgerond.  

Anne van Diessen  Leerkracht unit onderbouw.                                                                                           

Avalon Gloudemans Leerkracht van de unit bovenbouw en de interne cultuur coördinator bij ons op school.

Angeline van Dijk Leerkracht van de unit onderbouw en reken coördinator. Daarnaast heeft zij de post HBO studie tot ICT en media expert afgerond.

Karin de Groot Leerkracht van de unit onderbouw.

Sanne Jacobs Leerkracht ondersteuner en leraar in opleiding                                                                                                                       

Fiona de Koninck Remedial teacher  

Marja Thur Pedagogisch medewerker kinderopvang.    

Elrieke Dielissen Pedagogisch medewerker kinderopvang.  

Marjo Maliepaard Administratief medewerkster.

KC De Vlechter biedt de mogelijkheid aan studenten van de Pabo en de MBO opleiding voor onderwijsassistent/pedagogisch medewerker om op onze school stage te komen lopen. Deze studenten worden onder begeleiding van de groepsleerkracht ingezet voor ondersteunende en/of lesgevende taken in de klas.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht stellen we alles in het werk om voor adequate vervanging te zorgen met de hulp van de vervangers pool. Soms kan het voorkomen dat er geen vervanging voor handen is. In dat geval kan het voorkomen dat de groep verdeeld wordt over diverse groepen. Dit gebeurt echter alleen als het niet anders kan. Het kan ook voorkomen dat we de leerlingen niet kunnen verdelen. In dat geval vragen we u om uw kind een dag thuis te houden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt uw kind opgevangen in één van de andere groepen op onze school. Als we tot deze maatregel moeten besluiten wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht via het ouderportaal. U mag ervan uitgaan dat wij alles in het werk stellen om te voorkomen dat wij een groep naar huis moeten sturen.  

Bij ziekte of afwezigheid van een collega maken wij gebruik van de vervangerspool van de Dommelgroep. De coördinatie van de Vervangers-en Invallerspool (VIP) is in handen van twee personen. Aan de hand van de Vervangingsmanager, een digitaal systeem, maken zij de matches tussen vaste poolers of losse invallers en de scholen, die een aanvraag voor vervanging hebben ingediend.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we in units; kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in één groep. De unit onderbouw bestaat uit kinderen van 4 tot en met 8 jaar. En de unit bovenbouw bestaat uit kinderen van 8 tot en met 12 jaar. De unit wordt dagelijks begeleid door minstens twee groepsleerkrachten die het onderwijs dat aan de leerlingen geboden wordt nauw met elkaar afstemmen. Binnen de unit krijgen de kinderen instructie en begeleiding passend bij hun niveau. Binnen de unit onderbouw zijn de leerlingen verdeeld in twee thuisgroepen; de rupsen en de vlinders. In de thuisgroep worden o.a. de verjaardagen van de leerlingen gevierd.  In de unit bovenbouw zijn er ook twee thuisgroepen, de krokodillen en de wolven genaamd. Het werken in units heeft voordelen op o.a. sociaal emotioneel en didactisch gebied. Spelenderwijs nemen de leerlingen de groepsregels van elkaar over, waardoor elkaar helpen vanzelfsprekend wordt. De leerlingen leren respect op te brengen voor onderlinge verschillen en verwerven een zelfstandige werkhouding. De leerkrachten kunnen binnen de unit kleinere groepjes maken per niveau van ontwikkeling; hiermee komen we tegemoet aan verschillen in kennis, tempo en vaardigheden. Kinderen leren van elkaar hoe ze een probleem kunnen oplossen, ze stimuleren en ondersteunen elkaar. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk en hun gedrag.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning

Iedere school heeft in de afgelopen jaren veel gedaan als voorbereiding op de invoering van passend onderwijs. Op iedere school van het samenwerkingsverband staat de zorg voor leerlingen centraal. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over wat in ieder geval iedere school in het kader van passend onderwijs uitvoert. Dat noemen we de basisondersteuning. We noemen dan thema’s als: leerlingvolgsysteem, het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen, omgaan met verschillen tussen leerlingen, het geven van gedifferentieerde instructie, het voorkomen van pesten, samenwerking met instellingen voor jeugdhulp, het werken met een ondersteuningsteam e.d.  Iedere school heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Daarin staat precies beschreven wat de school doet. De medezeggenschapsraad heeft daar een advies over mogen geven.    

De rugzak afgeschaft

Met de invoering van passend onderwijs werd vanaf 1 augustus 2014 de rugzak (leerlinggebonden financiering) afgeschaft. Dit is geen bezuinigingsmaatregel, want de middelen van die rugzak gaan nu naar het Samenwerkingsverband. Het is de bedoeling dat die middelen op een andere manier worden ingezet. Die inzet moet precies aansluiten bij de vragen en behoeften van uw kind.  

Extra ondersteuning en aanmelding

Het kan zijn dat het met uw zoon of dochter niet gaat zoals je dat wenst. Als de school in het kader van de basisondersteuning alles heeft gedaan wat mogelijk is dan moet de school een beroep kunnen doen op extra ondersteuning en middelen. Die middelen zijn beschikbaar bij het Samenwerkingsverband. Door een aanmelding bij de Toelaatbaarheids- en adviescommissie (TAC) kan de school een aanvraag indienen voor extra ondersteuning. Het is de bedoeling dat de TAC maatwerk levert en precies aangeeft wat de school en het kind nodig hebben. De TAC en daarmee het Samenwerkingsverband stelt de school middelen en/of menskracht ter beschikking om meer passend onderwijs voor deze leerling mogelijk te maken. Wij noemen dat een arrangement. De school vraagt dat arrangement aan bij de TAC. Het kan ook zijn dat de ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter te groot is voor het regulier onderwijs. Samen met de ouders, de huidige school en de leden van de TAC wordt dan gekeken naar een plaats op het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Daarvoor is vanaf 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring nodig.  

Ontwikkelingsperspectief

Als de school extra ondersteuning (middelen en/of menskracht) ontvangt van het Samenwerkingsverband dan moet dat op een goede manier worden ingezet. Daar is een plan voor nodig. Dat plan heet een Ontwikkelingsperspectief. De school schrijft in dat plan hoe zij de extra ondersteuning gaat inzetten, bijvoorbeeld door nieuwe leermiddelen in te zetten, meer individuele begeleiding te geven of door steunlessen. De school is verplicht met de ouders overleg te voeren over dat plan en u moet het er natuurlijk mee eens zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de unit onderbouw heeft de taalontwikkeling van de kinderen onze volle aandacht. De leerkracht is een “levend voorbeeld” en wendt haar invloed aan om alle kansen die zich tijdens activiteiten voordoen ten volle te benutten. De leerkracht zorgt onder andere voor een stimulerende leeromgeving door de hoeken van de klas in te richten met speel- , leer- en ontwikkelingsmaterialen. De ontwikkeling van het kind wordt zo als het ware uitgelokt. In de letterhoek (lees-/schrijf-/stempelhoek) komen de kinderen op een speelse manier in aanraking met de eerste lees- en schrijfactiviteiten.

Voor kinderen die toe zijn aan het aanvankelijk leesproces  gebruiken wij de methode “ Veilig leren lezen”. Deze methode biedt een gestructureerde werkwijze aan waarbij alle letters en klanken stap voor stap aangeboden worden en de kinderen leren lezen. Voor kinderen die meer oefening nodig hebben is er extra materiaal. Voor kinderen die het leesproces vlot doorlopen en wat uitdagender werk aankunnen zijn er weer andere materialen. Voor het schrijfonderwijs wordt de methode Pennenstreken gebruikt. Deze methode sluit nauw aan bij de leesmethode. Als er een nieuwe letter aangeleerd wordt leren de kinderen deze letter ook schrijven.  

Aan de hand van de tussendoelen volgt de leerkracht de ontwikkeling van elk kind op de voet. Op eenzelfde manier wordt in de onderbouw een begin gemaakt met het leren rekenen. Kinderen leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door ervoor te zorgen dat er veel materiaal is waar ze van kunnen leren. Voor de leerlingen die toe zijn aan het formele rekenen wordt het rekenonderwijs gegeven aan de hand van de methode Wereld in getallen. De kinderen leren rekenen door het oplossen van praktische problemen die ze in het dagelijks leven tegenkomen. In de unit onderbouw wordt veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden en de ontwikkeling van het getalbegrip. Dit zijn belangrijke bouwstenen om tot rekenen te komen. In de unit onderbouw  praten we veel met de kinderen over allerlei onderwerpen waardoor de woordenschat wordt uitgebreid en de kinderen goed leren spreken.

Daarnaast is er veel aandacht voor samen spelen, zelfstandigheid en expressie. Zo merken de kinderen dat leren leuk is en groeit hun zelfvertrouwen door de succeservaringen die ze in de sociale interactie opdoen waardoor het bereiken van resultaten vergroot worden.

Terug naar boven