Basisschool de Twaalfruiter

Kweektuinlaan 11 3452 SR Vleuten

  • voor succes in het vervolg onderwijs.
  • als weerbare en wendbare wereldburgers onze school verlaten.
  • als pedagogisch partner.
  • toekomstbestendig met kennis en vaardigheden als basis.
  • professionaliseren zich continu en werken evidence informed en evidence based.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de tabel ziet u de resultaten van onze school, gebaseerd op de CITO eindtoets in groep 8, over de afgelopen jaren. U ziet dat we de afgelopen jaren op of boven de vergelijkingsgroep hebben gescoord.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het systematisch volgen van de ontwikkeling van kinderen
Groep 1/2
In de kleutergroepen volgen we de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van de leerlijnen Jonge Kind die we invullen in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Allereerst kijken we naar de basisgegevens welbevinden en betrokkenheid. Welbevinden en betrokkenheid zijn immers belangrijke voorwaarden voor een optimale ontwikkeling. We observeren of een kind nieuwsgierig, leergierig en ondernemend is en of het voldoende zelfvertrouwen heeft. Ook kijken we of het geconcentreerd, geboeid en vol overgave met iets bezig kan zijn en ten volle zijn mogelijkheden aanspreekt. Vervolgens kijken we naar verschillende ontwikkelingsaspecten als spelontwikkeling, taakgerichtheid, motoriek, zintuiglijke en auditieve waarneming, taal- en rekenontwikkeling, oriëntatie in ruimte en tijd. Op basis van deze informatie kunnen we zien hoe het kind zich ontwikkelt ten opzichte van datgene wat wij aanleren en ten opzichte van leeftijdsgenoten. Aan de hand van deze gegevens stemmen we de begeleiding en instructie in de klas af op de behoefte van groepen kinderen.  We toetsen de kinderen in groep 2 mondeling op het gebied van fonemisch bewustzijn (lettertoets, analyse en synthesetoets). Kinderen die dit nog niet beheersen, worden extra begeleid en toetsen we nogmaals in april. De toetsen geven ons – naast de observaties in de klas – een beeld van de ontwikkeling van de kinderen.

Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 worden de ontwikkelingen van alle kinderen gevolgd met twee soorten toetsen:

  1. Methode gebonden toetsen: dit zijn de toetsen die in de lesmethodes zelf zijn opgenomen.
  2. Niet methode gebonden toetsen: dit zijn de Cito-toetsen. De Cito-toetsen rekenen, woordenschat, technisch lezen en spelling nemen wij twee keer per jaar af. De Cito-toets begrijpend lezen nemen we alleen in groep 4-7 twee keer per jaar af.

In groep 7 krijgen de leerlingen hun voorlopig schooladvies. In groep 8 geven de leraren het definitieve schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs wat gebaseerd is op de Cito toetsen die de kinderen in groep 6, 7 en 8 gemaakt hebben en de kindkenmerken.
De Cito-eindtoets in groep 8 wordt in april gemaakt. De uitslag van de eindtoets is niet meer bepalend voor het type vervolgonderwijs maar er kan wel een bijstelling plaatsvinden van het schooladvies wanneer de uitslag hoger is dan het eerdere gegeven advies. Overigens wordt het definitieve schooladvies niet alleen bepaald door de resultaten op de Cito toetsen maar kijken we ook naar kindkenmerken en methode gebonden toetsen. Daarnaast geeft de Cito-eindtoets ons een indicatie van het onderwijs dat de leerlingen op De Twaalfruiter hebben genoten.
Aangezien de agenda mbt. de procedure POVO (de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs) voor schooljaar 2021-2022 pas rond de herfstvakantie beschikbaar is, is deze planning nog niet bekend.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
Om de stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs goed te kunnen zetten, is er een uitgebreid begeleidingstraject voor de ouders en kinderen van groep 8. Het traject dat leidt tot een goede verwijzing, start eigenlijk al in groep 6.

Het schooladvies voor het voortgezet onderwijs voor leerlingen van groep 8 komt tot stand in samenspraak met de leraar die de leerling in groep 7 had, de leraar die de leerling in groep 8 heeft en de kwaliteitscoördinator. Op De Twaalfruiter krijgen de kinderen halverwege groep 7 het voorlopig schooladvies. Het definitieve schooladvies volgt halverwege groep 8. Om tot een goed advies te komen wordt gekeken naar werkhouding, motivatie, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerling, en naar de tot dan toe behaalde leerresultaten. Daarbij zijn de resultaten van ons Cito leerlingvolgsysteem belangrijk. Voor de vier hoofdvakken (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen) wordt gekeken naar de resultaten die vanaf groep 6 behaald zijn. Uiteraard wordt er in goed overleg met ouders en kinderen het schooladvies voorbereid en besproken. De ouders van kinderen in groep 7 en 8 krijgen algemene informatie over het voortgezet onderwijs tijdens een speciale informatieavond.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven