Basisschool de Twaalfruiter

Kweektuinlaan 11 3452 SR Vleuten

  • Schoolfoto van Basisschool de Twaalfruiter
  • Schoolfoto van Basisschool de Twaalfruiter
  • Schoolfoto van Basisschool de Twaalfruiter
  • Schoolfoto van Basisschool de Twaalfruiter

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de tabel ziet u de resultaten van onze school, gebaseerd op de CITO eindtoets in groep 8, over de afgelopen jaren. U ziet dat we de afgelopen jaren op of boven de vergelijkingsgroep hebben gescoord.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het systematisch volgen van de ontwikkeling van kinderen
Groep 1/2
In de kleutergroepen volgen we de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van de leerlijnen Jonge Kind die we invullen in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Allereerst kijken we naar de basisgegevens welbevinden en betrokkenheid. Welbevinden en betrokkenheid zijn immers belangrijke voorwaarden voor een optimale ontwikkeling. We observeren of een kind nieuwsgierig, leergierig en ondernemend is en of het voldoende zelfvertrouwen heeft. Ook kijken we of het geconcentreerd, geboeid en vol overgave met iets bezig kan zijn en ten volle zijn mogelijkheden aanspreekt. Vervolgens kijken we naar verschillende ontwikkelingsaspecten als spelontwikkeling, taakgerichtheid, motoriek, zintuiglijke en auditieve waarneming, taal- en rekenontwikkeling, oriëntatie in ruimte en tijd. Op basis van deze informatie kunnen we zien hoe het kind zich ontwikkelt ten opzichte van datgene wat wij aanleren en ten opzichte van leeftijdsgenoten. Aan de hand van deze gegevens stemmen we de begeleiding en instructie in de klas af op de behoefte van groepen kinderen.  We toetsen de kinderen in groep 2 mondeling op het gebied van fonemisch bewustzijn (lettertoets, analyse en synthesetoets). Kinderen die dit nog niet beheersen, worden extra begeleid en toetsen we nogmaals in april. De toetsen geven ons – naast de observaties in de klas – een beeld van de ontwikkeling van de kinderen.

Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 worden de ontwikkelingen van alle kinderen gevolgd met twee soorten toetsen:

  1. Methode gebonden toetsen: dit zijn de toetsen die in de lesmethodes zelf zijn opgenomen.
  2. Niet methode gebonden toetsen: dit zijn de Cito-toetsen. De Cito-toetsen rekenen, woordenschat, technisch lezen en spelling nemen wij twee keer per jaar af. De Cito-toets begrijpend lezen nemen we alleen in groep 4-7 twee keer per jaar af.

In groep 7 krijgen de leerlingen hun voorlopig schooladvies. In groep 8 geven de leraren het definitieve schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs wat gebaseerd is op de Cito toetsen die de kinderen in groep 6, 7 en 8 gemaakt hebben en de kindkenmerken.
De Cito-eindtoets in groep 8 wordt in april gemaakt. De uitslag van de eindtoets is niet meer bepalend voor het type vervolgonderwijs maar er kan wel een bijstelling plaatsvinden van het schooladvies wanneer de uitslag hoger is dan het eerdere gegeven advies. Overigens wordt het definitieve schooladvies niet alleen bepaald door de resultaten op de Cito toetsen maar kijken we ook naar kindkenmerken en methode gebonden toetsen. Daarnaast geeft de Cito-eindtoets ons een indicatie van het onderwijs dat de leerlingen op De Twaalfruiter hebben genoten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
Om de stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs goed te kunnen zetten, is er een uitgebreid begeleidingstraject voor de ouders en kinderen van groep 8. Het traject dat leidt tot een goede verwijzing, start eigenlijk al in groep 6.

Het schooladvies voor het voortgezet onderwijs voor leerlingen van groep 8 komt tot stand in samenspraak met de leraar die de leerling in groep 7 had, de leraar die de leerling in groep 8 heeft en de kwaliteitscoördinator. Op De Twaalfruiter krijgen de kinderen halverwege groep 7 het voorlopig schooladvies. Het definitieve schooladvies volgt halverwege groep 8. Om tot een goed advies te komen wordt gekeken naar werkhouding, motivatie, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerling, en naar de tot dan toe behaalde leerresultaten. Daarbij zijn de resultaten van ons Cito leerlingvolgsysteem belangrijk. Voor de vier hoofdvakken (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen) wordt gekeken naar de resultaten die vanaf groep 6 behaald zijn. Uiteraard wordt er in goed overleg met ouders en kinderen het schooladvies voorbereid en besproken. De ouders van kinderen in groep 7 en 8 krijgen algemene informatie over het voortgezet onderwijs tijdens een speciale informatieavond.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Binnen de Twaalfruiter is een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat een voorwaarde om tot effectief onderwijs te komen. Vanuit de wetenschap is bekend dat, als leerlingen zich veilig voelen in een omgeving, ze sneller en beter in staat zijn kennis tot zich te nemen. Om ruimte te creëren voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs zetten we in op een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat waarin kinderen door leraren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling worden gestimuleerd en begeleid. Op de school heerst er een klimaat van rust, regelmaat en structuur waarin wangedrag en pesten niet wordt getolereerd. De leraren kennen effectieve pedagogische strategieën en dienen als rolmodel voor gedrag. Zij zijn eenduidig in hun aanpak voor belonen, corrigeren en straffen. Door het "modelen" van gedrag worden leerlingen een professionele schoolhouding aangeleerd. Om te komen tot een goed schoolklimaat waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zorgen we voor een goed pedagogisch klimaat en voor een veilige omgeving voor leerlingen door ons veiligheidsbeleid (zie kwaliteitskaart Veiligheid). Op de scholen is een positief pedagogisch klimaat met een duidelijk normatief kader dat alle leerlingen en medewerkers hanteren en uitdragen.

Conform de wettelijke verplichtingen neemt de school de veiligheidsmonitor af en zet tevredenheidspeilingen (onder ouders en leerlingen) uit. De uitkomsten van deze metingen geven inzicht in het pedagogisch klimaat dat heerst op de school. N.a.v. de opbrengst zal er, als nodig, planmatig gewerkt worden aan klimaatsverbetering. Daarnaast werkt de school preventief aan het vormgeven van een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven