Basisschool de Twaalfruiter

Kweektuinlaan 11 3452 SR Vleuten

 • Schoolfoto van Basisschool de Twaalfruiter
 • Schoolfoto van Basisschool de Twaalfruiter
 • Schoolfoto van Basisschool de Twaalfruiter
 • Schoolfoto van Basisschool de Twaalfruiter

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Twaalfruiter bestaat uit ongeveer 100 personeelsleden. Binnen dit team heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid:

 • Leraren: zij dragen zorg voor het onderwijs aan de kinderen. Sommige leraren hebben een specifieke taak zoals het geven van de gymles, het coördineren van de ICT en het begeleiden van bijvoorbeeld nieuwe collega’s.
 • Kwaliteitscoördinatoren: zijn (mede) verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, het opleiden/begeleiden van leraren en de leerlingenzorg.
 • Onderwijsassistenten: zij ondersteunen leraren en groepen leerlingen
 • Administratief medewerkers: zij doen de administratie van de school en de ondersteuning
 • Conciërges: zij zorgen voor onze schoolgebouwen en de praktische zaken om de school draaiende te houden.
 • Directie: (be-)geleidt en faciliteert de school en het team bij het geven van goed onderwijs

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De stichting is aangesloten bij de vervangingspool PiO. Als PiO geen vervanger kan leveren, dan wordt er gekeken of er een interne oplossing is voor de vervanging door een andere collega. Als we intern ook geen oplossing kunnen vinden dan:

 • Worden de kinderen van de betreffende groep verdeeld over andere groepen.
 • Als uiterste optie vragen we u uw kind een dag thuis te houden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Twaalfruiter kennen wij homogene én heterogene groepen.

De kleutergroepen zijn meestal heterogeen samengesteld. In de kleutergroepen zitten kinderen van groep 1 en kinderen van groep 2 bij elkaar. Kinderen die 4 jaar geworden zijn, kunnen in principe in een bestaande kleutergroep worden opgenomen. Zijn deze groepen vol, dan starten we een zogenaamde instroomgroep waar alleen 4-jarige kinderen in komen. Aan het einde van het schooljaar worden de kinderen van de instroomgroep verdeeld over de bestaande kleutergroepen. 

Vanaf groep 3 zijn de groepen homogeen ingedeeld. Doordat het aantal leerlingen per jaargroep niet altijd een indeling in enkele groepen mogelijk maakt, ontstaan er soms combinatiegroepen. Elk schooljaar kunnen wij, wanneer het aantal leerlingen per jaargroep de indeling in enkele groepen onmogelijk maakt, besluiten om andere heterogene groepen (combinatiegroepen) samen te stellen. We kunnen dan bijvoorbeeld kiezen voor een combinatiegroep 5/6.

Aan het eind van elk schooljaar houden wij de groepssamenstelling van iedere groep en ieder leerjaar tegen het licht. Er kunnen op dat moment redenen zijn om de groepssamenstelling te wijzigen en tot een herverdeling van één of meerdere groepen te komen. De aanleiding is doorgaans van formatieve of organisatorische aard maar er kan eveneens sprake zijn van schoolbeleid of een verstoring van het evenwicht binnen de groepen. 

Bij de samenstelling van de groepen houden we in elk geval rekening met:

 • Evenredige mix tussen jongens en meisjes;
 • Broertjes en zusjes niet bij elkaar in een groep;
 • Goede verdeling van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (extra aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling);  
 • Vriendjes/vriendinnetjes (geldt alleen bij herverdeling, niet bij instroom van 4-jarigen).

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij doen er met extra instructie en begeleiding alles aan om alle kinderen minimaal de gestelde kerndoelen aan te leren en maximaal uit te dagen. We hebben hoge verwachtingen van ieder kind en helpen ze bij het leren. Wij hebben op school kwaliteitscoördinatoren met specifieke kennis en ook de leraren wisselen onderling expertise uit in hun leerteams om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Leerteams voeren leerlingbesprekingen en buigen zich gezamenlijk over de juiste begeleiding van hun leerlingen.

Vanzelfsprekend hebben wij oog voor leerlingen die niet voldoende hebben aan het basisaanbod. De observaties van de leraar en de informatie uit het leerlingvolgsysteem geven daarvoor de indicaties. Aan de hand daarvan krijgt het kind extra instructie, begeleiding en oefenstof aangeboden. De extra leerstof kan extra herhaling of juist uitdagende verdiepingsstof zijn.    

Soms vormen het gedrag, het leerproces en/of de leerprestaties aanleiding om extra begeleiding voor de leerling in te zetten. Deze extra ondersteuning wordt vastgelegd in een groepsplan of een individueel handelingsplan met als doel het kind weer bij de basisaanpak van de groep te krijgen. De groepsleraar informeert de ouders hierover, overlegt met ouders en voert het plan in de groep uit. Vaak lopen deze plannen kortdurend en haakt de leerling daarna weer aan bij het basisaanbod en de basisbegeleiding.

Soms lukt het een kind - na extra interventies en ondersteuning- niet om het basisniveau van de groep te halen. Daarbij kunnen cognitieve en/of sociaal emotionele factoren een rol spelen. Het is dan in een uiterst geval mogelijk dat wij dan adviseren om het kind een jaar langer in de groep te laten blijven. Hiermee verwachten wij te bereiken, dat het kind een stevigere basis krijgt om de basisschool met succes af te kunnen maken. Aan de beslissing tot doubleren gaat een gedegen proces vooraf, waarbij ouders, leraar en de kwaliteit coördinator betrokken zijn. In voorkomende gevallen volgen wij ons protocol doubleren. Het komt ook voor dat wij de afspraak maken dat een kind voor een bepaald leergebied met een aangepast programma gaat werken. Een zogenaamd Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) wordt dan opgesteld. Het uitstroomniveau wordt uitgerekend en haalbare doelen geformuleerd, met passende methodieken. Hierover wordt uiteraard met de ouders vanaf het begin uitvoerig overlegd.   

Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 veranderde ook de verwijzing naar het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs cluster 3 en 4 (SO).  Voor cluster 1 (kinderen met een visusprobleem) blijft de aanmeldingsprocedure ongewijzigd (aanmelden gaat via de Commissie van Onderzoek van de cluster 1 school. Cluster 2 (kinderen met een taal/spraakprobleem of autisme) werkt ook met een Commissie van Onderzoek die lichte, medium en intensieve (begeleidings-)arrangementen gaat toekennen.  

Als de school, na overleg met ouders, tot de conclusie komt dat de basisondersteuning ten aanzien van een ondersteuningsvraag van een leerling niet afdoende is, kan de school (na al dan niet verleende Advisering en Ondersteuning door het samenwerkingsverband-SWV) besluiten een onderwijsondersteuningsarrangement (ARR) aan te vragen. Het aanvragen van een arrangement gebeurt bij de toelatingscommissie (TLC) van het SWV middels (delen van) het groeidocument. De school is verantwoordelijk voor een adequate onderbouwing van de aanvraag.  De arrangementen bestaan alle drie uit een financiële vergoeding vanuit het SWV op basis van de aanvraag door de school.  De afzonderlijke arrangementen hebben globaal bezien de volgende kenmerken: de mate van toekenning in geld, de duur (eenmalige tot structurele inzet gedurende max. een jaar) en interne en/of externe inzet van specialisten. De TLC besluit over de uiteindelijke toekenning van het arrangement. Als u meer over dit traject wilt lezen, kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband: www.swvutrechtpo.nl.

Passend onderwijsaanbod met begeleiding naar eigen behoefte

Iedereen doet mee met de klassikale instructie en voor kinderen die de stof beheersen wordt er, in de klas, verdiepend werk aangeboden met een passende instructie. Differentiëren doen we door sommige kinderen meer tijd te geven om iets te leren, meer te oefenen en de mogelijkheid om meer/langere tijd daarbij ondersteund te worden (het samen te doen met de leraar). Daarnaast dagen we excellente kinderen elke dag voldoende uit. We werken niet met vooraf vastgestelde niveaugroepen. Hierdoor kunnen we kinderen per les(doel) extra oefening bieden op niveau. Instructie en begeleiding worden afgestemd op de behoefte van ieder kind. Iedereen krijgt de basisinstructie. Daarna differentiëren we door samen met de leraar te oefenen of te verdiepen in kleine(re) groepjes. We komen op deze manier dagelijks tegemoet aan persoonlijke onderwijsbehoeften.

Het leerlingdossier

Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden in het administratieprogramma ParnasSys. In dit dossier worden gegevens opgenomen over het kind, het gezin, gesprekken met ouders, toets- en rapportresultaten van de verschillende jaren en evt. bevindingen en resultaten van onderzoeken en handelingsplannen. De Cito-resultaten worden ook vastgelegd in dit leerlingvolgsysteem. Wanneer u het leerlingdossier van uw kind in wilt zien, vraagt u dat schriftelijk aan bij de kwaliteitscoördinator.

Externe hulp 

Externe hulp onder schooltijd aan kinderen uit alle groepen is in principe niet toegestaan in verband met het verlies aan lestijd, tenzij dit overduidelijk nodig is in het belang van de ontwikkeling van het kind. Hier kennen we 1 uitzondering op: omdat kinderen uit groep 1/2 nog vroeg in hun ontwikkeling staan is logopedie, fysiotherapie en speltherapie voor deze kinderen onder schooltijd toegestaan, mits de leraar op de hoogte is van de problematiek en bekend is met de reden waarom de therapie onder schooltijd wordt gegeven. De leraar zorgt er voor dat de vorderingen in het leerlingdossier worden genoteerd en dat de kwaliteitscoördinator hiervan op de hoogte wordt gebracht. Voor alle andere vormen van externe hulp onder schooltijd aan kinderen uit de groep 1/2 geven wij in principe geen toestemming.  Indien u van mening bent dat externe hulp onder schooltijd voor uw kind noodzakelijk is, verzoeken wij u schriftelijk een aanvraag voor toestemming bij de directie in te dienen. In de aanvraag dienen de redenen/argumenten duidelijk te zijn omschreven. De aanvraag wordt door de directeur beoordeeld en aan u retour gezonden.

Het buurtteam

Bij uw buurtteam kunt u terecht als u vastloopt met vragen rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer. Het is mogelijk dat de IB-er of leraar u adviseert om contact met het buurtteam op te nemen, of dat u uitgenodigd wordt voor een gesprek samen met het Buurtteam. De gezinswerkers zijn (minimaal) Hbo opgeleide professionals en kennen de wereld van zorg, welzijn, wonen en werk goed. De ondersteuning duurt zo kort/lang als nodig. Aan de ondersteuning zijn voor de gezinnen geen kosten verbonden. Ze denken met u mee, zoeken samen met u naar een oplossing die bij uw gezin past en bieden concrete hulp. Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt. Ze zijn actief in de wijk en in de stad Utrecht en werken samen met diverse partijen zoals scholen, JGZ, samenwerkingsverband, leerplicht en huisarts. Deze samenwerking gebeurt altijd met toestemming en in afstemming met u als ouder. Als er naast de ondersteuning van het buurtteam nog andere zorg nodig is, kunnen wij aanvullende zorg betrekken. Het buurtteam is voor enkele uren per week verbonden aan De Twaalfruiter. Om een afspraak te plannen kunt u via onderstaande gegevens contact met een gezinswerker opnemen. Contact Buurtteam Vleuten (maandag tot vrijdag, 9:00-17:00): 030-7400517 / vleuten@buurtteamsutrecht.nl.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij vinden een goede overgang van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar onze school erg belangrijk. Om dat te realiseren, werken wij samen met deze organisaties binnen de wijk Vleuterweide, in het bijzonder met KMN Kind & Co. Er zijn afspraken gemaakt over de overdracht en er is regelmatig contact met elkaar. Zo zorgen wij er voor dat er een doorgaande lijn ontstaat in de ontwikkeling van de kinderen.

Terug naar boven