Basisschool De Twaalfruiter

Kweektuinlaan 11 3452 SR Vleuten

 • voor succes in het vervolg onderwijs.
 • als weerbare en wendbare wereldburgers onze school verlaten.
 • als pedagogisch partner.
 • toekomstbestendig met kennis en vaardigheden als basis.
 • professionaliseren zich continu en werken datagericht.

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Twaalfruiter bestaat naast de directie uit ongeveer 100 personeelsleden. Binnen dit team heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid:

 • Leraren: zij dragen zorg voor het onderwijs aan de kinderen. Sommige leraren hebben een specifieke taak zoals het geven van de gymles, het coördineren van de ICT en het begeleiden van bijvoorbeeld zij-instromende collega’s.
 • Kwaliteitscoördinatoren: zijn (mede) verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, het opleiden/begeleiden van leraren en de leerlingenzorg.
 • Onderwijsassistenten: zij ondersteunen leraren en groepen leerlingen
 • Administratief medewerkers: zij doen de administratie van de school en de ondersteuning
 • Conciërges: zij zorgen voor onze schoolgebouwen en de praktische zaken om de school draaiende te houden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De stichting is aangesloten bij de vervangingspool PiO. Als PiO geen vervanger kan leveren, dan wordt er gekeken of er een interne oplossing is voor de vervanging. Als we intern ook geen oplossing kunnen vinden dan:

 • worden de kinderen van de betreffende groep verdeeld over andere groepen
 • Als dit niet mogelijk is blijven de kinderen thuis.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Twaalfruiter kennen wij homogene én heterogene groepen.

De kleutergroepen zijn (bijna) altijd heterogeen samengesteld. In de kleutergroepen zitten kinderen van groep 1 en kinderen van groep 2 bij elkaar. Kinderen die 4 jaar geworden zijn, kunnen in principe in een bestaande kleutergroep worden opgenomen. Zijn deze groepen vol, dan starten we een zogenaamde instroomgroep waar alleen 4-jarige kinderen in komen. Aan het einde van het schooljaar worden de kinderen van de instroomgroep verdeeld over de bestaande kleutergroepen. 

Vanaf groep 3 zijn de groepen homogeen ingedeeld. Doordat het aantal leerlingen per jaargroep niet altijd een indeling in enkele groepen mogelijk maakt, ontstaan er soms combinatiegroepen. Elk schooljaar kunnen wij, wanneer het aantal leerlingen per jaargroep de indeling in enkele groepen onmogelijk maakt, besluiten om andere heterogene groepen (combinatiegroepen) samen te stellen. We kunnen dan bijvoorbeeld kiezen voor een combinatiegroep 5/6.

Aan het eind van elk schooljaar houden wij de groepssamenstelling van iedere groep en ieder leerjaar  tegen het licht. Er kunnen op dat moment redenen zijn om de groepssamenstelling te wijzigen en tot een herverdeling van één of meerdere groepen te komen. De aanleiding is doorgaans van formatieve of organisatorische aard maar er kan eveneens sprake zijn van schoolbeleid of een verstoring van het evenwicht binnen de groepen. 

Bij de samenstelling van de groepen houden we in elk geval rekening met:

 • evenredige mix tussen jongens en meisjes
 • broertjes en zusjes niet bij elkaar in een groep
 • goede verdeling van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (extra aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling)  
 • vriendjes/vriendinnetjes (geldt alleen bij herverdeling, niet bij instroom van 4-jarigen)

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Toelichting op bovenstaand rooster:
Bewegingsonderwijs 3x 15 minuten buiten spelen + 2x 45 minuten gym = 135 minuten = 2 uur en 15 minuten
Methodisch schrijven 2x 30 minuten = 60 minuten  
Wereldoriëntatie: 30 minuten (verkeer) + 15 minuten (klokhuis/HBB e.d.) = 45 minuten
Kunstzinnige  vorming 2x 45 minuten per week = 90 minuten  
Levensbeschouwing 5x 10 minuten = 50 minuten  
Rekenen 5x 45 (rekenles) = 225 + 2x 15 minuten (hoofdrekenen) + 2x 15 minuten (MSV) = 285 minuten = 4 uur en 45 minuten   
Lezen 4x 45 (Estafette) = 180 + 5x 15 minuten (binnenkomst) + 30 minuten (voorlezen) = 285 minuten = 4 uur en 45 minuten  
Taal Taallessen 1x 60 minuten + 4x 40 minuten = 220 minuten = 3 uur en 40 minuten
Spellinglessen 5x 20 minuten (methode) + 20 minuten coöperatieve werkvormen/oefendictees = 120 minuten = 2 uur Taal + spelling = 5 uur en 40 minuten     

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Soms vormen het gedrag, het leerproces en/of de leerprestaties aanleiding om extra begeleiding voor de leerling in te zetten. Deze extra ondersteuning wordt vastgelegd in een groepsplan of een individueel handelingsplan. De groepsleerkracht informeert de ouders hierover en voert het plan in de groep uit. Wij hebben op school een orthotheek, die de leerkrachten specifieke orthopedagogische en orthodidactische begeleidingsmaterialen biedt om kinderen te helpen.  Er worden ook besprekingen gehouden, tussen de leerkracht en intern begeleider, waarin zij elkaar adviseren en ervaringen uitwisselen.  Vanzelfsprekend hebben wij ook oog voor leerlingen die niet voldoende hebben aan het basisaanbod. De observaties van de leerkracht en de informatie uit het leerlingvolgsysteem geven daarvoor de indicaties. Aan de hand daarvan krijgt het kind extra leerstof aangeboden. De extra leerstof kan extra oefenstof of uitdagende verdiepingsstof inhouden.   

Soms lukt het een kind niet om het basisniveau van de groep te halen. Daarbij kunnen cognitieve en/of sociaal emotionele factoren een rol spelen. Het is mogelijk dat wij dan adviseren om het kind een jaar langer in de groep te laten blijven. Hiermee verwachten wij te bereiken, dat het kind een stevigere basis krijgt om de basisschool met succes af te kunnen maken. Aan de beslissing tot doubleren gaat een proces vooraf, waarbij ouders, leerkracht en intern begeleider zijn betrokken. In voorkomende gevallen volgen wij ons protocol doubleren. Het komt voor dat wij de afspraak maken dat een kind voor een bepaald leergebied met een aangepast programma gaat werken. Een zogenaamd Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) wordt dan opgesteld. Het uitstroomniveau wordt uitgerekend en haalbare doelen geformuleerd, met passende methodieken. Hierover wordt uiteraard met de ouders vanaf het begin uitvoerig overlegd.   

Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 veranderde ook de verwijzing naar het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs cluster 3 en 4 (SO).  Voor cluster 1 (kinderen met een visusprobleem) blijft de aanmeldingsprocedure ongewijzigd (aanmelden gaat via de Commissie van Onderzoek van de cluster 1 school. Cluster 2 (kinderen met een taal/spraakprobleem of autisme) werkt ook met een Commissie van Onderzoek die lichte, medium en intensieve (begeleidings-)arrangementen gaat toekennen.  

Als de school, na overleg met ouders, tot de conclusie komt dat de basisondersteuning ten aanzien van een ondersteuningsvraag van een leerling niet afdoende is, kan de school (na al dan niet verleende Advisering en Ondersteuning door het samenwerkingsverband-SWV) besluiten een  onderwijsondersteuningsarrangement (ARR) aan te vragen. Het aanvragen van een arrangement gebeurt bij de toelatingscommissie (TLC) van het SWV middels (delen van) het groeidocument. De school is verantwoordelijk voor een adequate onderbouwing van de aanvraag.  De arrangementen bestaan alle drie uit een financiële vergoeding vanuit het SWV op basis van de aanvraag door de school.  De afzonderlijke arrangementen hebben globaal bezien de volgende kenmerken: de mate van toekenning in geld, de duur (eenmalige tot structurele inzet gedurende max. een jaar) en interne en/of externe inzet van specialisten. De TLC besluit over de uiteindelijke toekenning van het arrangement. Als u meer over dit traject wilt lezen, kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband: www.swvutrechtpo.nl.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven