Basisschool Blink (voorheen Twaalfruiter Tuinlanden)

Kweektuinlaan 11 3452 SR Vleuten

  • Schoolfoto van Basisschool Blink (voorheen Twaalfruiter Tuinlanden)
  • Schoolfoto van Basisschool Blink (voorheen Twaalfruiter Tuinlanden)
  • Schoolfoto van Basisschool Blink (voorheen Twaalfruiter Tuinlanden)
  • Schoolfoto van Basisschool Blink (voorheen Twaalfruiter Tuinlanden)
  • Schoolfoto van Basisschool Blink (voorheen Twaalfruiter Tuinlanden)

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Blink!

Ga jij ook zo graag naar school? Raak je ook niet uitgeleerd?
Bij basisschool Blink groeien we samen, werken we samen en spelen we samen.
Wij zijn Blink en daar zijn we trots op. High five!
's Ochtend het plein op, naar je lokaal.
We zijn blij dat je er bent. Kom maar binnen!

Bij Blink staat kennis aan de basis: we willen je heel veel leren.

En jij? Jij kijkt en luistert, je vraagt en vertelt. We bieden je rust en structuur in een veilige omgeving. 
We helpen elkaar, worden wijs en blinken uit.

Je vertrouwen in jezelf en de ander groeit. Geef niet op, je bent een doorzetter!
Bij ons is iedereen welkom. Kom je je ook bij ons ontwikkelen?

Wij zijn Blink. Wij zijn groots in goed onderwijs.Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Professionele leraren
  • Ouders als pedagogisch partner
  • Kennis en vaardigheden
  • Hoge verwachtingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
813
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Rust. Regelmaat. Structuur. Wij zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen optimaal tot leren komen in een veilige, vertrouwde schoolomgeving. We besteden binnen Blink aandacht aan het creëren en behouden van een positieve schoolcultuur. Lachen mag, kletsen mag en af en toe zal er worden gefluisterd: alles op zijn tijd en met respect voor de ander. De open, ruimtelijke indeling van Blink maakt ons extra alert op ons gedrag, want een positieve sfeer en een prettige leeromgeving maken we samen.

Aandacht
Leerlingen worden vanaf de start van hun schoolloopbaan bij Blink individueel en in groepsverband op dezelfde manier begeleid. Die eenduidigheid leidt ertoe dat iedereen weet wat er van hem, haar of hen wordt verwacht. We hebben aandacht voor:
- De fases van groepsvorming;
- Het schoolklimaat en rust;
- Het realiseren van regelmaat en structuur;
- Normen, waarden en gedrag;
- Verantwoordelijkheid nemen en geven;
- Verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de omgeving binnen en buiten de school.

Schoolgewoontes
Op Blink werken we met wat we ‘schoolgewoontes’ noemen. Deze schoolgewoontes zijn gekoppeld aan de waarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. We werken actief met de leerlingen samen aan het naleven van de regels die we hierbij hebben opgesteld. Deze zijn ook zichtbaar in ons schoolgebouw en in de lokalen, zodat iedereen zich ervan bewust is en we elkaar erop kunnen aanspreken.

Stappenplan ongewenst gedrag medeleerlingen
Kinderen leren op onze school om te gaan met ongewenst gedrag van medeleerlingen. Zij leren om eerst duidelijk aan te geven dat ze willen dat de ander daarmee stopt. De tweede stap is dat zij aangeven dat ze - als de ander niet stopt - naar de leraar gaan. De derde stap is daadwerkelijk naar de leraar gaan. Kinderen mogen erop vertrouwen dat de leraar dan actie onderneemt. Met dit driestappenplan krijgen de kinderen die een ander hinderen eerst nog twee mogelijkheden om daar zelf mee te stoppen. Daarna zal de leraar een rol hierin nemen. Ongewenst gedrag kan overgaan in grensoverschrijdend gedrag. Wanneer wij vinden dat een leerling grensoverschrijdend gedrag heeft getoond, dan zullen ouders op gesprek gevraagd worden en zal een passende sanctie uitgevoerd worden.

Protocol schorsing/ verwijdering van leerlingen
In bijzondere situaties kan de school overgaan tot het schorsen of verwijderen van kinderen. Er is een ‘Protocol schorsing en verwijdering’ waarin u alle informatie kunt terugvinden, deze vindt u op de website van de stichting.

Terug naar boven