Basisschool Blink en De Fonkeling (voorheen Twaalfruiter)

Kweektuinlaan 11 3452 SR Vleuten

 • Schoolfoto van Basisschool Blink en De Fonkeling (voorheen Twaalfruiter)
 • Schoolfoto van Basisschool Blink en De Fonkeling (voorheen Twaalfruiter)
 • Schoolfoto van Basisschool Blink en De Fonkeling (voorheen Twaalfruiter)
 • Schoolfoto van Basisschool Blink en De Fonkeling (voorheen Twaalfruiter)

In het kort

Toelichting van de school

De locaties van Basisschool De Twaalfruiter zijn verzelfstandigd. Beide scholen hebben een nieuwe naam en gaan verder als zelfstandige scholen. Vanaf het schooljaar 2023-2024 krijgen de scholen ook een eigen omgeving in Scholen op de Kaart.

De locatie Tuinlanden gaat verder onder de naam Blink en de locatie Boomgaarden als De Fonkeling. 

Samen groeien en plezier maken is het fundament van basisschool De Fonkeling, vanuit structuur, veiligheid en een sterke basis. De Fonkeling blijft nog even in bestaande schoolgebouw aan de Doyennéperenlaan, maar wordt op termijn gehuisvest in de Weide Wereld.

Basisschool Blink profileert zich als een plek waar kinderen schitteren en stralen. Bij Blink worden kinderen wijs en blinken uit, ze kunnen alles leren. Blink is gevestigd in een prachtig, eigentijds gebouw in de wijk Tuinlanden.

De nieuwe namen en verhalen van de scholen zijn ook terug te vinden op de gewijzigde websites. De stichting is te vinden op www.wijs-utrecht.nl. Het verhaal van Blink is te zien op www.basisschool-blink.nl; De Fonkeling is online te bezoeken via www.ikcdefonkeling.nl. De

Blink en De Fonkeling zijn onderdeel van de Stichting Wijs!. Sterk onderwijs in Utrecht

Stichting Wijs! Sterk onderwijs in Utrecht.
De Stichting Wijs! is het bevoegd gezag voor katholiek  primair onderwijs in Wijk 10 van de gemeente Utrecht. Tot de stichting behoren:

Drie Koningenschool (De Meern) www.driekoningenschool.nl 
Blink(Vleuten/Vleuterweide) www.basisschool-blink.nl
De Fonkeling(Vleuten/Vleuterweide): www.ikcdefonkeling.nl
Het Veldhuis (Veldhuis) www.hetveldhuis.nl 
Sint Bonifatiusschool (Haarzuilens) www.stbonifatius.nl
Willibrordschool (Vleuten) www.willibrordschool-vleuten.nl  

Adresgegevens:

Blink (voorheen De Twaalfruiter Tuinlanden) Kweektuinlaan 11, 3452 SR,  Vleuten  Tel: 030 6668052

De Fonkeling (voorheen De Twaalfruiter Boomgaarden) Doyennéperenlaan 13452 EC Vleuten Tel:030 2027600

 


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kennis en vaardigheden
 • Professionele leraren
 • Hoge verwachtingen
 • Ouders als pedagogisch partner
 • Vrolijke kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
813
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onderstaand leest u meer informatie over onze schooltijen, vrije dagen en de opvang. 
Wij werken als school met een continurooster. Dit betekent dat uw kind tijdens de grote pauze op school is en buiten speelt onder begeleiding van leraren en pedagogisch medewerkers.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid

Sociale veiligheid op school is belangrijk voor een goed leer- en werkklimaat en krijgt vorm in het dagelijks handelen en denken van iedereen in de school. Scholen hebben een inspanningsverplichting om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Elke school heeft een personeelslid dat het beleid op school coördineert en dat voor ouders, kinderen en personeel dient als aanspreekpunt. Het bevoegd gezag van de stichting plaatst de veiligheid in een bredere context. Het veiligheidsbeleid van de stichting (en daarmee van de scholen) omvat:
? Gedrag van kinderen, personeel en ouders;
? (Vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling;
? Zorgplicht veiligheid kinderen op school.

Onderdeel van het veiligheidsbeleid en de klachtenregeling is de meldcode. Als de school het vermoeden heeft dat er sprake is of zou kunnen zijn van huiselijk geweld, kindermishandeling of machtsmisbruik dan is de school wettelijk verplicht dat te melden. In de meeste gevallen zal de school u melden dat zij een melding doet. De procedures en protocollen rondom veiligheid, staan beschreven in de kwaliteitskaart veiligheidsbeleid.

Sociale vaardigheden, persoonsvorming en burgerschap
Op de Twaalfruiter vinden wij het belangrijk om voor alle leerlingen een goed en veilig pedagogisch klimaat te creëren. Leerlingen brengen veel tijd door op school en daarom is school ook bij uitstek een geschikte plek om kinderen te leren hoe je met elkaar omgaat, welke rol je hierin kunt aannemen en wat er allemaal bij burgerschap komt kijken. Onderzoek wijst uit dat kinderen effectiever kunnen leren wanneer ze zich veilig en fijn voelen in een bepaalde omgeving.

Voor een sterke basis van een goed pedagogisch klimaat is de samenwerking tussen school, ouders en kind van belang. De kinderen worden op een eenduidige wijze vanaf de start van hun schoolloopbaan begeleid.
Er is bij leraren en kinderen aandacht voor:

 • Fases van groepsvorming
 • Klimaat en rust
 • Realiseren van regelmaat en structuur
 • Open lokalen waar zicht op is door ramen
 • Normen, waarden en gedrag
 • Verantwoordelijkheid nemen en geven
 • Verantwoordelijkheid nemen t.a.v. de omgeving binnen en buiten de school
 • Wij richten in ons aanbod oefensituaties in om leerlingen te begeleiden bij de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties

Op de Twaalfruiter kiezen wij bewust voor het werken met "Schoolgewoontes" in plaats van een vaste methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat leraren actief kunnen inspelen op specifieke gebeurtenissen in de klas, omdat iedere groep andere behoeften heeft. Leraren gebruiken de pictogrammen en de regels van de poster met schoolgewoontes wanneer zich een situatie voordoet die aansluit bij deze gewoonte. Alle gedragshandelingen van leerlingen zijn te linken aan één (of meerdere) van deze gewoontes. Ze worden dan ook actief ingezet en benoemd.

Onze gewoontes zijn uitgeschreven onder drie waarden. Aan iedere waarden zijn twee gewoontes gekoppeld, namelijk:

Respect

 • We zeggen stop en de ander houdt op
 • Ons gedrag en stemgeluid past bij de activiteiten die we doen

Veiligheid

 • We lopen rechts en achter elkaar in de gangen en op de trap
 • We geven elkaar de ruimte, zowel in een gesprek als fysiek

Verantwoordelijkheid

 • We lossen het zelf op en anders vragen we om hulp
 • We gebruiken spullen waarvoor ze zijn en leggen ze weer netjes terug.

De schoolgewoontes zijn verwerkt in een poster. Deze poster hangt op meerdere plekken in de school én in alle klassen. Leraren besteden met de start van het schooljaar en na iedere vakanties dagelijks tijd aan deze gewoontes. Dit heeft als doel de gewoontes te herhalen en in te oefenen. Gedurende de rest van het schooljaar bepalen de leraren zelf aan welke gewoontes de meeste aandacht besteed moet worden; zij kennen hun groep tenslotte het best. Zij monitoren het pedagogisch klimaat als groepsleraar en bepalen of er een interventie nodig is. Omdat kennis vooraf gaat aan vaardigheden leren we gedrag aan door er kennis over aan te bieden en daarna de vaardigheid te oefenen. Dit doen we gedurende iedere schooldag, maar ook door gerichte lessen/projecten aan te bieden. Zowel de poster als de schoolgewoontes zijn bekend bij de overblijfmedewerkers en de BSO. Zo kunnen alle betrokkenen dezelfde afspraken en regels hanteren.

Stappenplan ongewenst gedrag medeleerlingen
Kinderen leren op onze school om te gaan met ongewenst gedrag van medeleerlingen. Zij leren om eerst duidelijk aan te geven dat ze willen dat de ander daarmee stopt. De tweede stap is dat zij aangeven dat ze- als de ander niet stopt - naar de leraar gaan. De derde stap is daadwerkelijk naar de leraar gaan. Kinderen mogen erop vertrouwen dat de leraar dan actie onderneemt. Met dit driestappenplan krijgen de kinderen die een ander hinderen eerst nog twee mogelijkheden om daar zelf mee te stoppen. Daarna zal de leraar een rol hierin nemen. Ongewenst gedrag kan overgaan in grensoverschrijdend gedrag. Wanneer wij vinden dat een leerling grensoverschrijdend gedrag heeft getoond, dan zullen ouders op gesprek gevraagd worden en zal een passende sanctie uitgevoerd worden zoals een dag buiten de eigen klas werken.

Protocol schorsing/ verwijdering van leerlingen
In bijzondere situaties kan de school overgaan tot het schorsen of verwijderen van kinderen. Er is een ‘Protocol schorsen en verwijderen’ waarin u alle informatie kunt terugvinden, deze vindt u op de website van de stichting.

Terug naar boven