Willibrordschool

Pastoor Ohllaan 28 3451 CC Vleuten

  • Schoolfoto van Willibrordschool
  • Schoolfoto van Willibrordschool
  • Schoolfoto van Willibrordschool
  • Grote schoolpleinorkest
  • Schoolfoto van Willibrordschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Willibrordschool.

De Willibrordschool is een katholieke basisschool, gelegen in de dorpskern van Vleuten. Gelijkwaardigheid van ieder mens, kennisopbouw, wederzijds respect, acceptatie en tolerantie zijn voor ons kernwoorden. Met onze leerlingen willen wij hieraan inhoud geven door ze voor te bereiden op een toekomst in onze multiculturele samenleving. Onze school staat open voor alle ouders en leerlingen, uit wijk 10, die onze uitgangspunten respecteren. Wij zien ouders daarbij als partners.

Om een goede schoolkeuze te maken is het fijn om een indruk te krijgen van de school. We organiseren daarvoor informatiebijeenkomsten waarna ouders ook door de school worden rondgeleid. De data van deze bijeenkomsten vindt u op onze website http://www.willibrordschool-vleuten.nl onder het kopje onze school en dan naar aanmeldingsprocedure. Via de website is tevens de schoolgids te downloaden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kennis
  • Betrokken
  • Samen
  • Eerlijk
  • Structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Willibrordschool is gegroeid vanwege de verruiming van ons voedingsgebied.

Het leerlingenaantal is gegroeid van 500 naar ruim 700 en zal rond de 750 stabiliseren.

Voor komende schooljaren is er nog beperkt plaats voor kinderen.

Er kunnen zich per kwartaal maximaal 21 'nieuwe' 4-jarigen aanmelden. Dit is per schooljaar 84 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
740
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven