Willibrordschool

Pastoor Ohllaan 28 3451 CC Vleuten

 • Schoolfoto van Willibrordschool
 • Schoolfoto van Willibrordschool
 • Grote schoolpleinorkest
 • Schoolfoto van Willibrordschool

In het kort

Toelichting van de school

De Willibrordschool: sterk onderwijs in het hart van Vleuten Een heerlijk plein om te spelen. Een school om in te ontdekken en groeien. Een gebouw waarin we, met ons team in een veilige en geborgen omgeving, sterk onderwijs bieden aan onze leerlingen. Een plek waar je gezien wordt, waar je leert en plezier maakt. Wij zijn de Willibrordschool, gelegen in het hart van Vleuten, tussen de kerk en de bakker. Kom je binnen en kijk je mee?  We zijn heel trots op onze manier van werken en hebben een heldere visie over het onderwijs dat we verzorgen.

Om een goede schoolkeuze te maken is het fijn om een indruk te krijgen van de school. We organiseren daarvoor informatiebijeenkomsten waarna ouders ook door de school worden rondgeleid. De data van deze bijeenkomsten vindt u op onze website http://www.willibrordschool-vleuten.nl onder het kopje onze school en dan naar aanmeldingsprocedure. Via de website is tevens de schoolgids te downloaden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kwaliteit
 • Verbondenheid
 • Duurzaamheid
 • Vertrouwen
 • Koersvast

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Willibrordschool is gegroeid vanwege de verruiming van ons voedingsgebied.

Het leerlingenaantal is gegroeid van 500 naar ruim 700 en zal rond de 750 stabiliseren.

Voor komende schooljaren is er nog beperkt plaats voor kinderen.

Er kunnen zich per kwartaal maximaal 21 'nieuwe' 4-jarigen aanmelden. Dit is per schooljaar 84 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
721
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen worden vanaf de start van hun schoolloopbaan bij de Willibrordschool individueel en in groepsverband op dezelfde manier begeleid. Die eenduidigheid leidt ertoe dat iedereen weet wat er van hem, haar of hen verwacht wordt. We hebben aandacht voor: 

 • de fases van groepsvorming
 • het schoolklimaat en rust
 • het realiseren van regelmaat en structuur
 • normen, waarden en gedrag
 • verantwoordelijkheid nemen en geven
 • verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de omgeving binnen en buiten de school.

Schoolgewoontes

Op de Willibrordschool werken we met wat we ‘schoolgewoontes’ noemen. We kunnen alle leerlingen aanspreken op deze gewoontes die structuur bieden en die ons bewust maken van onze normen, waarden en ons gedrag. We vatten de vijf schoolgewoontes samen in een hoofdgewoonte: ik zorg voor mijzelf, de ander (mijn omgeving) en onze spullen. We hebben de gewoontes uitgewerkt in posters met pictogrammen. Deze posters zijn overal in school te vinden.

Veiligheidsbeleid

Sociale veiligheid op school is belangrijk voor een goed leer- en werkklimaat en krijgt vorm in het dagelijks handelen en denken van iedereen in de school. Scholen hebben een inspanningsverplichting om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Elke school heeft een personeelslid dat het beleid op school coördineert en dat voor ouders, kinderen en personeel dient als aanspreekpunt.Het bevoegd gezag van de stichting plaatst de veiligheid in een bredere context.

Het veiligheidsbeleid van de stichting (en daarmee van de scholen) omvat:? Gedrag van kinderen, personeel en ouders;? (Vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling;? Zorgplicht veiligheid kinderen op school. Onderdeel van het veiligheidsbeleid en de klachtenregeling is de meldcode. Als de school het vermoeden heeft dat er sprake is of zou kunnen zijn van huiselijk geweld, kindermishandeling of machtsmisbruik dan is de school wettelijk verplicht dat te melden. In de meeste gevallen zal de school u melden dat zij een melding doet. De procedures en protocollen rondom veiligheid, staan beschreven in de kwaliteitskaart veiligheidsbeleid. Protocol schorsing/verwijdering van leerlingen In bijzondere situaties kan de school overgaan tot het schorsen of verwijderen van kinderen. Er is een ‘Protocol schorsen en verwijderen’ waarin u alle informatie kunt terugvinden, deze vindt u op de website van de stichting.

Terug naar boven