OBS Kees Valkenstein

Kortland 23 3451 VD Vleuten

  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein
  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein
  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein
  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De inspectie hanteert verschillende normen voor verschillende scholen. Onze school valt in de hoogste categorie. D.w.z. dat de inspectie haar normen voor onze school hoger stelt dan gemiddeld.

De resultaten op de eindtoets liggen al jaren op of boven de inspectienorm. Hier zijn we uiteraard erg blij mee. Deze stevige basis is voor ons ook 1 van de speerpunten van het onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys, leeruniek, KIJK). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Het afgelopen schooljaar was, vanwege lockdown en aanbod op afstand, een bijzonder jaar. Hoewel we zien dat onze tussenresultaten gemiddeld genomen prima zijn, zien we ook bij onze school verschillen tussen kinderen toenemen. Dat versterkt onze ambitie om goed gedifferentieerd lesgeven verder te verstevigen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs 
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.  Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat IEP. 

In groep 7 krijgen kinderen in november een pre-advies en een voorlopig advies in juni/juli, dat we in groep 8 rond februari omzetten naar een definitief advies. Dit advies baseren we niet alleen op de resultaten van toetsen (methode en Cito), maar vooral ook op kind-kenmerken. Op welk schooltype past het kind het best?
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Gert Biesta omschrijft in zijn boek 'het prachtige risico van onderwijs' drie domeinen waar het onderwijs zich op kan richten. Hoewel we op 'de Kees' invulling geven aan onze uitdaging om kinderen goed te leren lezen en rekenen (kwalificatie), richten we ons ook op subjectificatie (wie en hoe ben jij?) en socialisatie (hoe zijn wij?). We zien het als onze opdracht om kinderen toe te rusten op beroepen én een wereld waarvan we nu nog niet precies weten hoe ze er uit zien. We werken aan leerlijnen rekenen en spellen, maar willen ook structureel aandacht besteden aan samen werken en samen leven. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven