OBS Kees Valkenstein

Kortland 23 3451 VD Vleuten

  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein
  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein
  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein
  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Kees Valkensteinschool is divers. Er werken mensen met diverse opleidingen, sommige teamleden starten hun werkzame leven terwijl anderen al veel ervaring hebben opgedaan. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Veel groepen worden door twee collega's begeleid. Sommige collega's werken parttime, anderen hebben taken buiten de groep. In veel gevallen kunnen we verlof dat vooraf bekend is (studieverlof, ruildagen) dan heel natuurlijk opvangen en ook kortdurende afwezigheid (bij ziekte) kunnen we in veel gevallen opvangen. Mocht er langdurig verlof ontstaan en/of er meerdere collega's ziek zijn is er een flexpool op bestuursniveau waar we een beroep op kunnen doen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hebben op dit moment heterogene kleutergroepen (1/2). Verder werken we met zowel homo- als heterogene groepen. Kinderen zitten met leeftijdsgenoten in een basisgroep. Daarnaast wordt er echter ook samengewerkt door groepen. Dat kan tijdens rekenen zijn (om kinderen nóg beter op niveau te kunnen begeleiden) of juist tijdens thematisch werken. 

Begeleiding en inzet van stagiaires vanuit het MBO/ hogescholen 
In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires, o.a. van de  PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De activiteiten in de onderbouw
Werken vanuit spelend leren met thema's
In de groepen 1/2 worden alle onderwijsactiviteiten georganiseerd rondom thema's. Kinderen en leerkrachten zorgen er samen voor dat deze thema's zichtbaar zijn in de school. Ook roepen zij met regelmaat de hulp van ouders in. Zo blijft de omgeving voor kinderen uitdagend. Vanuit spel komen kinderen tot leren. Tijdens het werken aan een thema kiezen de leerkrachten verschillende activiteiten die de diverse ontwikkelingsgebieden stimuleren. We zorgen dat er in een uitdagende speel/leeromgeving divers aanbod is. We vinden het erg belangrijk dat onze jongste kinderen leren door zelf dingen te ervaren en te ontdekken. Uitgangspunt bij het kiezen van thema's is ook altijd de belevingswereld van het kind. Kinderen in de groepen 1/2 leren door te doen!

In groep 3 is er ook ruimte voor thema's. Daarnaast wordt er gewerkt vanuit methodes. We gebruiken de methodes Veilig Leren Lezen, pennenstreken, Getal en Ruimte en Staal Spelling. Doordat we onze eigen draai geven aan de geplande lessen kunnen we aansluiten bij de groep. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De activiteiten in de midden- en bovenbouw
Spelend leren, maar dan anders
In de midden- en bovenbouw leren de kinderen rekenen, spellen, lezen en schrijven m.b.v. methodes. Deze methodes bieden ruimte voor 'spel'. Zo zijn er veel samenwerkingsopdrachten en kiezen we niet alleen voor verwerken in een werkschrift. De lessen uit de methode geven we op drie niveaus. Waar sommige kinderen direct zelf aan de slag kunnen, hebben anderen een korte of verlengde instructie nodig. In de bovenbouw (groep 6 t/m 8) werken we op onderdelen groep-doorbroken. Op die manier kunnen we kinderen nóg beter op niveau begeleiden. We werken met de methodes Getal en Ruimte, Estafette, Pennenstreken, Lezen in Beeld/ nieuwsbegrip, Staal (taal en spelling) en Da Vinci. Er is veel aandacht voor lezen, begrijpend lezen en stellen op de Kees Valkensteinschool. Uiteraard is er (vanaf groep 5 structureel)aandacht voor Engels (we gebruiken daarbij de methode 'Groove Me'). Ook hebben we aandacht voor verkeer (én we doen mee aan het praktisch en theoretisch verkeersexamen). Onze methode voor wereldoriëntatie biedt ons, net als in de onderbouw, thema's die we uitwerken. Ook werken kinderen wekelijks aan een weektaak. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen af en toe huiswerk mee. We vinden het belangrijk om kinderen inzicht te geven en werken aan zelfstandigheid en zelfsturing. We bespreken structureel wat we aan het doen en leren zijn, hoe we dat doen en waarom en oefenen zogenoemde 'executieve functies'. Chromebooks en laptops worden ingezet ter ondersteuning van ons aanbod. Bijvoorbeeld bij een thema óf om een basisvaardigheid extra te oefenen. 

Aandacht voor creativiteit
Kees Valkenstein was een eigenwijze, creatieve man. Op de Kees Valkensteinschool is dan ook aandacht voor creativiteit. We gebruiken de methode 123zing en maken met regelmaat muziek met de kinderen. Alle kinderen bezoeken jaarlijks een voorstelling én we organiseren jaarlijks een schoolproject, dat zich bijvoorbeeld specifiek richt op dans of film. Komend schooljaar richten we ons op 'beeldend' én we gaan aan de gang met een leerlijn drama en dans. Aan het eind van groep 8 treden alle kinderen op in een eindmusical. Spelen op een andere manier!

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.  

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
De Kees Valkensteinschool biedt openbaar onderwijs aan kinderen van 4-12 uit de buurt. We zijn gewend om te gaan met verschillen. Kinderen hebben verschillende capaciteiten én ontwikkelen op eigen tempo. Er is veel expertise in huis om de leerkrachten te ondersteunen bij het omgaan met deze verschillen. We organiseren twee keer per jaar groepsbesprekingen, in aanwezigheid van leerkracht, intern begeleider en directie. Dan bespreken we welke kinderen specifieke ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld rondom hun fysieke of sociaal-emotionele ontwikkeling, hun cognitieve ontwikkeling (hoogbegaafdheid). In bepaalde gevallen leggen we het ontwikkelingsperspectief (OPP) vast. Dit bespreken we uiteraard met u. Op het moment dat er intern onvoldoende expertise is, leggen onze Intern Begeleiders, in overleg met u contact met externe instanties.  

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO 
SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste  resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. www.swvutrechtpo.nl Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 030 303 6420 (info) info@swvutrecht.nl


Buurtteam
 
Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen.

Meldcode huiselijk geweld 
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school (als kwaliteitskaart) aanwezig.  

Medisch handelen  
Het kan voorkomen dat uw kind extra medische zorg nodig heeft.  Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.  Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname (bijvoorbeeld in geval van diabetes), dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is een peuterspeelzaal in de school (Kind&Co) én ook in het gebouw direct naast ons (KOKO) is een peutergroep gerealiseerd. 

Terug naar boven