IKC Ambacht

Chrysantstraat 7 3135 HG Vlaardingen

Schoolfoto van IKC Ambacht

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op groepsniveau wordt er gewerkt met een lange en een korte cyclus, waarbij de volgende stappen worden doorlopen:

 • waarnemen
 • begrijpen
 • plannen
 • realiseren

Deze cyclus bestaat uit zes stappen die de leerkracht twee keer per jaar voor de lange cyclus uitvoert:

 1. Verzamelen van gegevens van leerlingen in een groepsoverzicht en het op basis daarvan evalueren van het vorige plan van aanpak (Analyse onderwijsresultaten op groepsniveau).
 2. Signaleren van leerlingen die de komende periode extra aandacht nodig hebben.
 3. Benoemen van de onderwijsbehoeften van leerlingen, met in het bijzonder aandacht voor de leerlingen die bij stap 2 gesignaleerd zijn.
 4. Clusteren van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften zodat zij van en met elkaar leren.
 5. Opstellen van een plan van aanpak n.a.v. analyse op groepsniveau (lange cyclus) 
 6. Uitvoeren plan van aanpak en vertalen in aanpak in groepsplannen (korte cyclus).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen in beeld brengen wat de sociale veiligheid op de locatie is en daar naar handelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Met hart en hoofd en handen
 • Ieder kind mag zichzelf zijn

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven