het Christal

Pompenburgsingel 30 3135 PS Vlaardingen

 • Een kleurrijk geheel. In de kring wordt gezongen, gevierd en geleerd.
 • We hebben een ruim plein in een rustige woonwijk. Hier ziet u een feestelijke dag met de koningsspelen
 • De kleuters spelen graag op het verkeersplein
 • Een leergesprek met betrokken kinderen
 • U kijkt hier naar westzijde van de school met de lokalen van groep 5 t/m 8 en de ingang naar het plein en de fietsenstalling.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stap 1.  Bij ziekte of andere vormen van verlof van een part-timer zal de duo gevraagd worden in te vallen.

Stap 2. Er wordt contact opgenomen met de vervangingsmanager van LEV-WN om te kijken of er nog een invaller in de pool beschikbaar is.

Stap 3.  Kan de duo-er niet, dan vragen we andere teamleden die op de desbetreffende dag vrij zijn.

Stap 4.  Onderwijs ondersteunend personeel wordt gevraagd: IB-er, RT-er, teamleider, directeur, evt. OA, evt. stagiaire.

Stap 5.  Kinderen worden over verschillende groepen verdeeld. Natuurlijk is deze stap geen ideale situatie en wordt dit meer opvang dan onderwijs.

Stap 6. Groep wordt vrij gegeven. Daarbij kijken we naar welke groep heeft al een keer vrij gehad dit schooljaar. Het kan zijn dat we schuiven met leerkrachten om niet steeds dezelfde groep vrij te geven. Het is “makkelijker” om een hogere (7/8) groep naar huis te sturen, omdat deze kinderen makkelijker een deel van de dag alleen thuis kunnen zijn. School biedt altijd een mogelijkheid tot opvang. Kinderen worden die dag geplaatst in een andere groep. Draait het programma mee van deze groep.

Bij iedere stap maken we iedere keer opnieuw de afweging of deze stap wel of niet een optie is.    

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het schoolgebouw bestaat uit zeven lokalen, een centrale hal en een speellokaal. In vijf lokalen wordt les gegeven. Alle groepen hebben in hun lokaal een groot touchscreen. In één lokaal wordt na schooltijd Buitenschoolse opvang aangeboden. Tijdens schooltijd kan onze school van dit lokaal gebru

ik van maken door bijvoobeeld een onderwijsassistent die een groep kinderen begeleidt en/of extra uitleg geeft. In de centrale hal bevindt zich de schoolbibliotheek met boeken voor alle leeftijdsgroepen, boeken voor ouders en voor teamleden. De directeur heeft een aparte werkkamer die ook gebruikt wordt voor gesprekken met ouders of externen. Voor het digitaal werken wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de Chromebooks die voor elk kind v.a. groep 4 t/m 8 beschikbaar zijn en 2 Ipads die voor de kleuters beschikbaar zijn. De kleuters krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal in de school. De oudere kinderen krijgen gymles in de nieuwe gymzaal aan de Van Hogendorplaan. 

Thematisch werken

Omdat we aan kinderen de samenhang tussen de verschillende dingen willen leren, werken we in alle groepen thematisch

Bij de kleuters houdt dit in dat we per schooljaar ca. 5 grote thema’s behandelen. Deze thema’s duren 6 – 8 weken (meestal van vakantie totvakantie). Door zo ruim de tijd te nemen voor een thema, kunnen we dit heel goed uitdiepen en is er ook gelegenheid tot het creëren van een rijke leeromgeving. Samen met de kinderen lezen we boeken over het thema, maken we een passende themahoek, knutselen we wat we nodig hebben voor in de themahoek, leren we heel veel nieuwe woorden, zingen we liedjes, kijken we informatieve filmpjes en doen we betekenisvolle teken-, reken- en schrijfactiviteiten. Waar mogelijk proberen we ook “de echte wereld” in te gaan of in de klas te halen. Dit doen we door op excursie te gaan of door iemand in de klas te vragen, bijvoorbeeld een huisartsbij het thema De Dokter. Aan het einde van de periode wordt het thema afgesloten. Soms met de ouders erbij. U ontvangt dan tijdig eenuitnodiging.

Ook in groep 3 – 8 geven we de wereldoriëntatie vakken (geschiedenis, natuuronderwijs en aardrijkskunde) binnen een thema. Groep 3/4 werkt gedurende een periode van 8 weken aan hetzelfde thema als groep 1/2. In groep 3/4 worden de vakken wereldoriëntatie en handvaardigheid hierbij betrokken, maar ook een aantal onderdelen van taal. (mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, schrijven en begrijpend lezen)

Vanaf groep 5 t/m 8 wordt voor het thematisch werken gewerkt met de methode DaVinci. De grondgedachte van het thematisch werken met DaVinci is dat alles te maken heeft met al het andere. Daarom worden alle zaakvakken (zoals o.a.: de vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wereldburgerschap en burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en de 21e- eeuwse vaardigheden) als één geheel aangeboden. We willen met deze werkwijze een aanpak aanreiken die álle kinderen betrekt en hen de regie geeft over hun eigen leerproces. We beginnen bij de leerling. Het doel is dat kinderen vanuit nieuwsgierigheid en verwondering richting geven aan hun eigen ontwikkeling. Ook wordt er gewerkt aan het hogere orde denken, je zou dat ook creatief of kritisch leren denken kunnen noemen, wat één van de 21e-eeuwse vaardigheden is. Dit komt met name aan bod bij de themawerkstukken. Verder leren de kinderen werken met het Helikoptermodel. Kinderen leren hierdoor hoe ze overzicht krijgen en houden door hun werk te structureren en hun eigen proces te volgen en bij te sturen. Centrale vragen zijn dan: Wat valt er te leren, wat hebben ze al geleerd en wat willen ze nog leren? Ook wordt er bij dit Helikoptermodel gebruikt gemaakt van mindmaps (denkraam). Het werken met mindmaps is onderdeel van het nieuwe leren waarbij het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden belangrijk is en de linker- en rechterhersenhelft goed samen gaan werken. Doel hiervan is o.a. dat kinderen deze digitale en creatieve informatiemaatschappij hoofd- van bijzaken te kunnen scheiden. 

Aanvankelijk lezen

Nadat in groep 1 en 2 spelenderwijs is kennisgemaakt met het lezen (ontluikende geletterdheid stimuleren), wordt in groep 3 begonnen met het structureel leren lezen. Hiervoor wordt de methode Veilig leren lezen gebruikt. Lezen, begrijpend lezen, methodisch schrijven en spelling gaan hierbij gelijk op. Daarnaast leren de kinderen het geleerde toe te passen in vrije woorden en teksten.

Voortgezet technisch lezen

De nieuwe methode Karakter wordt gebruikt door groep 4 - 7. Met Karakter leren de kinderen niet alleen goed lezen, maar doen ze ook succeservaringen op en worden ze gestimuleerd veel en gevarieerd te lezen. Zo maken ze ongemerkt veel leeskilometers en ervaren ze dat lezen leuk en zinvol is. Op Het Christal gaan goed technisch leesonderwijs en leesmotivatie hand in hand met als doel een klas vol enthousiaste lezers. 

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen doen we met Kidsweek in de Klas vanaf groep 5 t/m groep 8. De kennis van de wereld, het technische leesniveau, de woordenschatontwikkeling en het kunnen toepassen van strategieën zijn van invloed op het leesbegrip. We besteden in de lessen aandacht aan al deze factoren. We gebruiken hierbij als hulpmiddelen het Chromebook en het digibord met daarop de digitale leeromgeving van Kidsweek, maar ook de echte papieren krant. Wekelijks staat deze krant vol nieuws uit binnen- en buitenland, dierennieuws, foto's, moppen en grappige weetjes. De artikelen in Kidsweek zijn zo geschreven dat kinderen ze interessant en leuk vinden om te lezen. Er is veel afwisseling in de lengte en moeilijkheidsgraad van de teksten, waardoor we voor onze kinderen uit groep 5 t/m 8 lesmateriaal kunnen aanbieden dat aansluit op hun niveau én belevingswereld. In groep 3 en 4 worden de begrijpend leeslessen thematisch vormgegeven. Naast begrijpend lezen leren de kinderen ook studerend lezen. Hoe haal ik de informatie die ik nodig heb snel uit de tekst en hoe kan ik dat handig verwerken? In groep 7.8 wordt hiervoor gebruik gemaakt van de nieuwste versie van de methode BL!TS.

Taal

Voor het domein spelling en taalbeschouwing wordt in groep 4 t/m 6 de nieuwe methode Taaljacht gebruikt. In groep 7/8 wordt nog gewerkt met de methode spelling op maat en taal op maat, omdat de nieuwe methode voor deze groepen nog niet beschikbaar is. 

Voor de domeinen woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, luisteren, spreken en schrijven worden thematische lessen ontworpen op basis van de doelen uit deze leerlijnen vanuit nieuwleren.nl 

Voor de verwerking van spelling worden naast de werkboeken van de methode vanaf groep 4 ook Chromebooks ingezet met de verwerkingssoftware van Gynzy.

Schrijven

In groep 3 en 4 wordt dit seizoen gewerkt met de nieuwe methode de Schrijfladder. In de jaren daarvoor leren de leerlingen hun motoriek ontwikkelen, zodat zij in groep 3 in staat zijn om een potlood en pen op de juiste manier te kunnen hanteren. Door het leren schrijven van een methodisch handschrift zijn de leerlingen in staat om goed leesbare en nette teksten te schrijven. Hierbij wordt naast het oefenen van het methodisch schrift ook aandacht besteed aan creatief schrijven. Vanaf groep 5 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de vorige methode Pennenstreken. Eind dit jaar wordt de Schrijfladder geevalueerd en besloten of het gefaseerd ingevoerd wordt naar de hogere groepen. 

Engels

Vanaf groep 5 wordt er Engels gegeven. De methode die we hiervoor gebruiken is Take it easy. Bij deze methode wordt via het digibord de expertise ingeschakeld van native speakers. Dankzij deze ‘native speaking co-teachers’ leren de leerlingen correct Engels op hoog niveau door de onderdompeling in het Brits Engels. Er worden verschillende werkvormen gehanteerd zoals thematische films, muziekclips, liedjes en strips.

Rekenen/wiskunde

De kleutergroepen werken aan de hand van thema’s en leren hierbij diverse rekenkundige begrippen kennen en hanteren. Pluspunt (versie 3.0) wordt gebruikt door groep 3 - 8. De kinderen werken aan leerkracht gebonden en zelfstandig lessen. De leerlingen hebben lesboeken en andere materialen ter beschikking. Leerlingen die veel aankunnen werken naast deze methode ook uit Pluspunters of Kien, waarin ze extra uitdaging vinden. Leerlingen die moeite hebben met rekenen krijgen meer uitleg. Soms wordt er gekozen voor een aparte leerlijn. Voor de verwerking van rekenen worden vanaf groep 4 Chromebooks ingezet met de verwerkingssoftware van Gynzy.

Gynzy verwerking

Gynzy’s verwerkingssoftware is een adaptieve leeromgeving. Met de software kunnen leerlingen op hun eigen niveau met opgaven oefenen terwijl ze ondersteund worden in hun leerproces. De oefenstof sluit aan bij de lesmethodes Pluspunt en Spelling op maat én bij persoonlijke leerroutes. In deze modus krijgen leerlingen opgaven aangeboden die aansluiten bij de lesdoelen en het aanbod van de methode. Naast lessen, worden ook toetsen binnen Gynzy aangeboden. Ouders kunnen de resultaten van het werken binnen Gynzy zien door in te loggen via het ouderportaal van Parnassys. Hier wordt maandelijks een rapportage weergegeven. Dit wordt per domein uitgedrukt in een cijfer (tussen 0 en 10). Het cijfer is gebaseerd op het goedpercentage van al het werk wat een kind binnen Gynzy doet keer de vaardigheidsscore, zodat het werk ook wordt vergeleken met hoe leeftijdgenoten de opgaves maken. Gynzy Werelden Gynzy werelden bevat oefenstof van alle leerlijnen van spelling en rekenen en staat los van de methodes Pluspunt of Spelling op maat. Werelden worden op Het Christal ingezet als extra oefenstof op school en evt. thuis of als een kind een eigen leerlijn/leerroute volgt. Resultaten van het werken binnen de werelden worden meegenomen in de rapportage.

Gynzy Kids

Met Gynzy Kids kunnen leerlingen zelfstandig oefenen en hun huiswerk maken. Het huiswerk van de kan de leerkracht klaarzetten en staat voor de leerlingen dan automatisch klaar. Daarnaast kunnen leerlingen verder oefenen met de educatieve tools en puzzels van Gynzy.

Topografie

Topografie wordt aangeboden binnen het thematisch werken met DaVinci onder de naam TopoTop! Met deze methode verwerven de kinderen een uitgebreide topografische basiskennis, waar elke keer nieuwe informatie aan gekoppeld wordt. Tevens leren we kinderen klassikaal presenteren zodat ze voor een groep durven en kunnen staan. Topografie is in onze visie niet het leren van abstracte plaatsnamen, maar dient betekenisvol te zijn voor het kind. Zo wordt de lesstof goed en langdurig onthouden.

Verkeer

De online lesmethode van Veilig Verkeer Nederland wordt gebruikt voor de verkeerslessen aan groep 4 t/m 8. 

Sociale ontwikkeling

Door de hele school heen is aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We willen een klimaat waarin een kind zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen wat betreft zijn sociale talenten. Naast incidentele en informele momenten besteden we wekelijks structureel aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling met behulp van de Kanjertraining.

Keuze-ateliers

Er wordt gewerkt met keuze-ateliers in groep 5 t/m 8. Kinderen kunnen per themablok kiezen uit 3 verschillende ateliers. De ateliers worden ingericht op basis van de doelen die horen bij kunstzinnige vorming. Verschillende teamleden worden hierbij ingeschakeld. 

Muziek

Naast het zeer regelmatig zingen van bijbelliederen worden er ook muzieklessen gegeven. Hierin worden de kinderen wegwijs gemaakt in de wereld van het geluid. Ze leren ook verschillende instrumenten onderscheiden en bespelen. Er komen diverse muziekstijlen aan de orde. We gebruiken hiervoor de eigentijdse digibordmethode Muziek en meer Bewegingsonderwijs De kleuters krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal hiervoor wordt gebruik gemaakt van de gelijknamige methode. De vakdocent die een opleiding heeft gevolgd tot het geven van bewegingsonderwijs heeft een vakwerkplan opgesteld dat wordt gebruikt door de groepen 3-8. Zowel spel als toestellen worden in een les aangeboden.

Bewegingsonderwijs

Alle kinderen krijgen les van een vakdocent bewegingsonderwijs die een vakwerkplan heeft opgesteld. Zowel spel als toestellen worden in een les aangeboden. Er wordt hiervoor o.a. gebruik gemaakt van het Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs. De kleuters gymmen in het speellokaal op onze eigen locatie. Groep 3 t/m 8 gymt in een nieuwe gymzaal op een externe locatie op loopafstand van de school. 

ICT

ICT is een rijk middel waar we veel over en door kunnen leren. ICT biedt vele mogelijkheden, maar vraagt ook om een doordachte aanpak. Wat willen we de kinderen leren? Wat willen we bereiken? Wat willen we voorkomen? In groep 1/2 is het belangrijk dat de kinderen ervaring op doen met digitale middelen als een desktop, een tablet een touchscreen, zodat ze er vertrouwd mee raken en ontdekken dat deze middelen meer in hun mars hebben dan alleen ontspannende filmpjes en spelletjes. Ook leren ze zo spelenderwijs om te gaan met een muis en bijv. te swipen. Verder is ICT bij de kleuters een goed middel om de ‘wereld’ mee in de klas te halen. Er kunnen gemakkelijk filmpjes gekeken worden die passen bij het thema waarover gewerkt wordt. In de hogere groepen zien we ook de tweedeling terug dat we over ICT en door ICT willen leren. Vanaf groep 4 t/m 8 werken de kinderen voor de verwerking van de reken- en de spellinglessen met Gynzy software. Op deze manier kunnen de kinderen door middel van ICT adaptief, efficiënt en overzichtelijk werken. Ook hebben de leerkrachten elk moment heel nauwkeurig zicht op wat de kinderen maken en kunnen. Verder worden de Chromebooks ingezet als middel om te werken aan de ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden als mediawijsheid, ICT- basisvaardheden, computational thinking en informatievaardigheden. Deze vier vaardigheden tezamen noemen we ook wel het werken aan ‘Digitale geletterheid.’ 

LEGO Educations

Op Het Christal werken we met LEGO-educations in groep 3 t/m 8. We doen dit om omdat we graag willen dat kinderen leren met plezier en we zo werken aan toekomstgericht onderwijs. Kinderen leren in deze LEGO-lessen namelijk van alles. Een les wordt ingeleid vanuit een probleem. Daar heb je wat achtergrondinformatie voor nodig. Bijvoorbeeld hoe maak je een zo snel mogelijk racewagen of laat je een satelliet draaien? Eerst krijgen de kinderen een korte les over dat onderwerp en dan gaan ze aan de slag met de LEGO. Kinderen werken hierbij samen, in tweetallen. LEGO-educations is uitermate geschikt voor het aanleren van een groot aantal vaardigheden, kennis en houdingen die nodig zijn om bij te kunnen dragen aan de 21e-eeuwse samenleving. Denk aan goed kunnen samenwerken, communiceren, aan creatief en kritisch denken. Maar denk ook aan een houding van verwondering en nieuwsgierigheid. Je kunt iets van deze houding aflezen van hun gezichten als ze er mee bezig zijn. Ze kunnen hun bouwwerk besturen vanaf hun Chromebook. Zo oefenen kinderen zich in technische en wetenschappelijke vaardigheden als logisch nadenken, onderzoeken en ook programmeren. Kortom, een toffe manier om samen te groeien op Het Christal.

Bijbelonderwijs

Iedere dag wordt begonnen met bijbelonderwijs; er zijn tenminste drie vertellingen in de week, verder vinden er vormende klassengesprekken plaats. Alle groepen werken met Levend Water. In de bovenbouw wordt gewerkt met weekthema’s. Hierin vinden vertellingen, gesprekken en verwerkingen plaats. Ook zal hier wekelijks huiswerk voor worden meegeven. In de onderbouw wordt gewerkt met een knieboek die de verhalen ondersteunen. De maandsluiting wordt door groep 1- 8 gevierd in het speellokaal of in de hal van de school. De sluiting sluit qua onderwerp aan bij het jaarthema. In de groepen 7 en 8 wordt kerkgeschiedenis gegeven. De kinderen krijgen hier ook huiswerk voor.

Burgerschap

De school is voor ons een plek waar met elkaar geleerd wordt voor het leven. Ze is een oefenplaats en leefgemeenschap van leerlingen, ouders en personeel. We doen het samen, geïnspireerd vanuit onze gedeelde waarden liefde en vertrouwen. In een veilige sfeer, verbonden met elkaar, met de blik naar buiten. God is onze schepper en dankzij Jezus zijn wij Zijn geliefde kinderen. Dat is de basis onder ons bestaan en geeft ons en onze leerlingen ook een verantwoordelijkheid. We mogen Zijn liefde met de wereld delen. Liefde voor God, voor jezelf, voor de ander én voor de schepping. In ons burgerschapsonderwijs onderscheiden we drie domeinen:

 • Democratisch burgerschap: Leerlingen leren over en oefenen met de basiswaarden van de Nederlandse democratie en rechtsstaat.
 • Sociaal burgerschap: Leerlingen ontwikkelen hun sociale vaardigheden en onderlinge betrokkenheid om met een liefdevolle en dienstbare houding bij te dragen aan de school als gemeenschap.
 • Moreel burgerschap: Wij brengen onze leerlingen in aanraking met de Bijbelse visie op goed leven en samenleven en stimuleren hen om op basis daarvan hun eigen moreel kompas te ontwikkelen. Daarbij staat voor ons voorop: liefde voor God, jezelf, de ander en de Schepping.

Onze levensbeschouwelijke identiteit en daarop gebaseerd onze pedagogische benadering stroomt als het ware door deze drie perspectieven heen en vormt het fundament eronder. Vanuit deze perspectieven hebben we een samenleving voor ogen waar betrokkenheid op elkaar de boventoon voert, waarin ieder mens telt, mensen gelijke kansen hebben, wordt gewerkt op basis van wederzijds respect en volop ruimte is voor verschil.

Waar krijgt burgerschapsonderwijs een plaats?

Burgerschapsvorming gebeurt in diverse vakgebieden, maar vindt vaak ook ongepland plaats. Van leerkrachten vraagt dit dat zij pedagogisch-didactisch kunnen inspelen op een situatie die spontaan ontstaat. Door in het team dit soort situaties te bespreken in het licht van wat de school beoogt met burgerschapsvorming, leren leerkrachten van elkaar. Daarnaast krijgt burgerschapsvorming op Het Christal een structurele plaats in de volgende vakgebieden:

 • Godsdienstonderwijs (Methode: Levend Water)
 • Thematisch werken met daarin de deelgebieden (Methode: DaVinci, Grey of the day) aardrijkskunde en geschiedenis
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling (Methode: Kanjertraining en PBS) 
 • Taal (Methode: Taal op maat) 
 • Seksuele vorming (Methode: Wonderlijk gemaakt)

Wat zijn de doelen waaraan gewerkt wordt?

Het Christal werkt op een samenhangende manier en met een gestructureerd aanbod aan de kerndoelen en aan de aanvullingen zoals die zijn omschreven in de aanscherping van de wet op burgerschap. We gebruiken als leerlijn de bouwstenen zoals die zijn geformuleerd in curriculum.nu met een daarbij aangevuld specifieke LEV-doelen die 1-op-1 verbonden zijn met onze christelijke identiteit. Deze bouwstenen en doelen zijn verdeeld over de drie domeinen: democratisch burgerschap, sociaal burgerschap en moreel burgerschap.  

Hoe maken we de ontwikkeling van burgerschap zichtbaar?

Op Het Christal wordt op 4 manieren het sociale burgerschap inzichtelijk gemaakt en gemonitord. 

 • KIJK-registratie 2x p/j
 • KanVAS 2x p/j
 • Veiligheidsonderzoek 1x p/j
 • Digitale portfolio 2x p/j.

De monitoring van het democratische burgerschap is in ontwikkeling

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wanneer naar school? 

Wanneer uw kind 4 jaar is, mag hij/zij op of na de verjaardag op school komen. De schooldagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag zijn de kleuters vrij. Kinderen die na 1 januari 4 jaar worden, komen in groep 0. Naar de kinderen toe benoemen we dit zo niet en zijn ze gewoon onderdeel van de hele kleutergroep en mogen ze net als de kinderen in groep 1 en 2 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school. 

Kennismaken en wennen

Voordat uw kind 4 jaar wordt maken we een afspraak om te komen kennismaken en wennen. Hiervoor nemen wij ongeveer 4 weken van tevoren telefonisch contact met u op. De kennismaking plannen we op een middag na schooltijd, zodat uw kind de juf kan leren kennen en de juf het klaslokaal en de andere ruimtes kan laten zien. Na de kennismaking kan uw kind één ochtend komen wennen. 

Jarig rondom de zomervakantie

Kinderen die in de laatste vier weken van het schooljaar, in de zomervakantie of in de eerste twee weken van het schooljaar 4 jaar worden, starten direct vanaf de eerste schooldag van een nieuw cursusjaar. Er wordt een kennismakingsmoment afgesproken in de periode voor de zomervakantie, maar voor deze kinderen is er geen mogelijkheid tot een wenochtend. Dit omdat de klas in de laatste periode van het jaar qua grootte en leeftijds- en niveauverschil niet vergelijkbaar is met de situatie in het nieuwe cursusjaar waarin het kind gaat starten.  

Leerplicht

Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. De leerplicht gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende maand nadat een kind 5 jaar wordt. Soms is een volledige schoolweek nog te veel voor een kind. Uw kind mag dan 5 uur in de week thuisblijven. Dit mag tot uw kind 6 jaar is. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig, maar u moet het wel melden bij de directeur. Heeft uw kind meer rust nodig? Dan kunt u nog 5 extra uren vrij aanvragen. Dit mag tot uw kind 6 jaar is. Vraag hiervoor toestemming aan de directeur van de school. In totaal mag het niet meer dan 10 uur per week zijn. 

Najaarskinderen

Onder najaarskinderen verstaan wij leerlingen die zijn geboren in de maanden: oktober, november en december. De ouders van de betreffende kinderen worden bij de instroom van hun kind op de hoogte gesteld van het beleid rondom najaarskinderen. Als school hanteren we een voorzichtig en zorgvuldig beleid rond de groep najaarskinderen. Wij streven ernaar om ons onderwijs zo in te richten dat ieder kind, zoveel mogelijk, een ononderbroken ontwikkeling kan doorlopen. Om dit waar te maken willen we niet automatisch alle najaarskinderen 3 jaar in de groepen 1 en 2 laten verblijven, maar voor ieder kind individueel beslissen of verlenging of juist verkorting van de kleuterperiode het beste is. Bij de keuze voor verkorting of verlenging is het bieden van een ononderbroken ontwikkeling doorslaggevend, niet de kalenderleeftijd. Bij het nemen van deze beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider betrokken. Bij twijfel of een verschil van mening wordt de directeur ingeschakeld. Hij/zij heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt de eindbeslissing.

Een dag van de kleuter

De schooldeur is om 08.20 uur open. Vanaf die tijd mogen de kinderen naar binnen. Op de tafels liggen spelletjes klaar. U kunt met uw kleuter zijn/haar stoel opzoeken en daar aan de slag gaan. Het is fijn als u nog even meekijkt/-speelt. Als de belgaat (8.30 uur), neemt u afscheid en begint de dag. De kinderen werken dan nog een kwartiertje zelfstandig door. De leerkracht gebruikt deze tijd voor observatie en begeleidingvan één van de groepjes. 

Rond 8.45 maken we een kring. De helpers zitten naast de leerkracht. Eerst kijken we of alle kinderen er zijn en welke dag het is. Vervolgens beginnen we de dag met bidden en zingen, terug vertellen van het bijbelverhaal van de vorige dag en luisteren naar het nieuwe bijbelverhaal. Op 2 dagen gaan we in de ochtend naar het speellokaal en op de andere 2 dagen spelen we buiten. Ná het fruit eten doen we een (coöperatieve) activiteit in de grote kring, wordt er voorgelezen, leren we een nieuw lied of gedicht, doen we een spel etc. Daarna mogen de kinderen kiezen op het digitale kiesbord wat ze willen doen tijdens het speel-/werkuur. Op dit bord plannen we de activiteiten en het spelen in hoeken. Alle kinderen gaan vervolgens lekker aan de slag. De leerkracht gaat eerst met een klein groepje een opdracht doen en daarna geeft zij spelbegeleiding in de hoeken. Na het spelen/werken ruimen we onze spullen weer netjes op. 

Om 11.45 uur is het tijd om onze buiken te vullen metmeegenomen eten en drinken (of schoolmelk). Het eerste kwartier eet de leerkracht met de kinderen. Daarna nemen twee TSO-ouders de leiding over. Als de kinderen hun eten op hebben, spelen zij onder hun toezicht buiten tot 12.30 uur. 

’s Middags starten we met een activiteit in de grote kring. Daarna gaan we weer kiezen via het kiesbord. De kinderengaan aan de slag met een werkje of spelen in de hoeken. Ook nu gaat de juf met een klein groepje aan de slag voorverdieping en verbreding. Na het opruimen gaan we nog een half uur naar buiten. Vlak voor de bel gaat, gaan we naar binnen om onze jas en tas te pakken en de Heer te danken voor de dag.

Om 14.45 uur staan we weer op het schoolplein om opgehaald te worden.

 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder lezen verstaan we alleen de tijd voor technisch lezen (Veilig Leren Lezen, stillezen en/of Karakter).

Onder taal verstaan we de vakken spelling, taal en begrijpend lezen. (Methodes TaalOpMaat, SpellingOpMaat, Kidsweek en Bl!ts)

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

0

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zijn ons als school aan het specialiseren op het gebied van onderwijs aan NT-2-leerlingen. In het seizoen 2021-2022 hebben we een proeftuin schakelklas gehad in 2 kleutergroepen. In 2022-2023 is het team verder begeleid en getraind het kader van onderwijs aan deze leerlingen. Eén van de leerkrachten volgt een tweejaarlijkse opleiding tot N2-specialist. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf januari 2022 werken wij samen met 10forkids. Zij bieden in ons schoolgebouw peuteropvang (PSZ) aan en voor- en naschoolse opvang (BSO). 

Terug naar boven