het Christal

Pompenburgsingel 30 3135 PS Vlaardingen

  • Een kleurrijk geheel. In de kring wordt gezongen, gevierd en geleerd.
  • We hebben een ruim plein in een rustige woonwijk. Hier ziet u een feestelijke dag met de koningsspelen
  • De kleuters spelen graag op het verkeersplein
  • Een leergesprek met betrokken kinderen
  • U kijkt hier naar westzijde van de school met de lokalen van groep 5 t/m 8 en de ingang naar het plein en de fietsenstalling.

In het kort

Toelichting van de school

Een kristal is een wonderlijk natuurfenomeen dat de Schepper laat groeien. Onze school is eigenlijk ook als een kristal. Even uniek en wonderlijk als de vorm en de schittering van een kristal zijn de circa 100 kinderen die aan onze school toevertrouwd worden. Onze school is alleen niet zomaar een ?K?ristal, maar een ?Ch?ristal, want als je naar onze meesters, juffen, ouders en kinderen kijkt dan kun je daar doorheen iets van de schittering van Jezus Christus zien. De kinderen komen uit alle wijken van Vlaardingen, maar ook een deel uit Schiedam en Maassluis. Het Christal heeft betrokken ouders vanuit een rijke diversiteit aan kerkelijke achtergronden. Mooi is dat de ouders bij ons op school zich door de verschillen heen sterk met elkaar verbonden voelen door ons gezamenlijk verlangen om onze kinderen op te laten groeien in het licht van Gods liefde.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien
  • Geloven
  • Stralen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven